posttoday

เปิดแฟ้ม ครม.เคาะเพิ่มเงินแรงงานกลับจากอิสราเอลเป็น5หมื่นบาท/ราย

07 พฤศจิกายน 2566

นายกฯเศรษฐา นั่งประธานประชุมครม.แรงงานเสนอของบกลางฯจ่ายเพิ่มให้แรงงานไทยที่กลับจากอิสราเอลจาก 1.5 หมื่น เป็น 5 หมื่นบาทต่อราย เกษตรฯเสนอสินเชื่อชะลอขายข้าวหวังดึงข้าวออกจากตลาดช่วงต้นฤดู คลังเสนอร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่30

ที่ทำเนียบรัฐบาล การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง เป็นประธาน ที่ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการฯ มีวาระที่เข้าสู่การประชุมที่น่าสนใจดังนี้

กระทรวงแรงงานเตรียมที่จะเสนอของบกลางรายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วนเพื่อใช้เป็นมาตรการเยียวยาแรงงานไทยที่เดินทางกลับเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบเพิ่มเติมอีกรายละ 50,000 บาท จากเดิม 15,000 บาท นอกจากนี้ ยังมีมาตรการพักหนี้ พักต้น พักดอก ในการชำระหนี้ขณะกู้ยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายไปทำงานในอิสราเอล เป็นวงเงินไม่เกิน 150,000 บาท ระยะเวลา 3 ปี ซึ่งเป็นมาตรการเพิ่มเติมจากที่ ครม.อนุมัติสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา  

ขณะที่กรมการข้าวและกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ปีการผลิต 2566/67 2 มาตรการ ได้แก่  สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และ สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยมีรายละเอียดคือ

1.มาตรการรักษามีเป้าหมายเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ปีการผลิต 2566/67 เป้าหมาย 3 ล้านตัน วงเงิน 10,120.71 ล้านบาท แบ่งเป็นช่วยค่าฝาก 1,500 บาทต่อตัน (สหกรณ์รับ 1,000 บาท/ตัน+เกษตรกรรับ 500 บาท/ตัน) ให้เก็บข้าวไว้ในยุ้งฉาง 1-5 เดือน เริ่ม 1 ต.ค. 2566 ถึง 29 ก.พ. 2567 ในราคาข้าวหอมมะลิตันละ 12,000 บาท ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 10,500 บาท ข้าวหอมมะลิปทุมธานี ตันละ 10,000 บาท ข้าวเจ้า ตันละ 9,000 บาท ข้าวเหนียวตันละ 10,000 บาท หากราคาข้าวขึ้น รวมถึงเกษตรกรรายย่อยที่มียุ้งฉางด้วย 

2. สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม มีเป้าหมาย 1 ล้านตัน วงเงิน 481.25 ล้านบาท สหกรณ์จ่ายดอกเบี้ย 1% รัฐช่วยดอกเบี้ย 3.85% ระยะเวลา 15 เดือน เริ่ม 1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567 โดยจะเริ่มจ่ายให้เกษตรกรหลังจากที่ ครม.มีมติเห็นชอบแล้ว
 
นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯจะเสนอแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคเกษตรควรดูแลครอบคลุมถึงเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกร  ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับเกษตรกรรายย่อย ที่เป็นลูกหนี้ของ ธ.ก.ส. ที่มีหนี้ไม่เกิน 300,000 บาท โดยจะเป็นการพักทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ซึ่งคาดว่ามีสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข จำนวน 707,213 ราย มูลหนี้รวม 88,131.33 ล้านบาท และจะขอความเห็นชอบรัฐบาลจะจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรแทนสมาชิก ในอัตราร้อยละ 4.5 ต่อปี เป็นเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 –   30 กันยายน 2569

วาระเพื่อพิจารณา 

  • กระทรวงการคลังเสนอทบทวนการพิจารณาออกสลากการกุศล
  • กระทรวงการคลังเสนอร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่30
  • กระทรวงการต่างประเทศเสนอเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีเอเปค และการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ประจำปี ค.ศ.2023
  • กระทรวงการต่างประเทศ ขออนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณและขยายระยะเวลาผูกพันปีงบประมาณรายการค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงาน โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  • คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขออนุมัติงบประมาณสำหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  • สำนักงาน ปปท.เสนอร่าง พรบ.มาตรการของฝ่ายการบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่..) พ.ศ...กระทรวงการคลังเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่..) พ.ศ...