posttoday

ด่วน “เศรษฐา” สั่งขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ-เงินเดือนข้าราชการ

05 พฤศจิกายน 2566

มีหนังสือด่วนที่สุดแจ้งข้อสั่งการนาย “เศรษฐา ทวีสิน” นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาความเหมาะสม ปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำและการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับกลุ่มข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเสนอให้ที่ประชุม ครม ภายในเดือนพฤศจิกายน 2566

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมานายธวัชชัย จันทร์ไพศาลสิน ที่ปรึกษาประจําสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือด่วนที่สุดแจ้งข้อสั่งการนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษาความเหมาะสมในการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำและการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับกลุ่มข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาภายในเดือนพฤศจิกายน 2566

หนังสือด่วนฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 นายกรัฐมนตรีเสนอว่า ตามที่ รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาไว้ว่า รัฐบาลมีนโยบายในการสร้างรายได้ สร้างชีวิตของคนไทยให้มีเกียรติ มีเงินเดือนและค่าแรงขั้นต่ำที่เป็นธรรมสอดคล้องและเพียงพอต่อปัจจัยด้านการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี นั้น จึงขอมอบหมาย ดังนี้

1. ให้กระทรวงแรงงานเร่งรัดการศึกษาความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำ และรายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว

2. ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายปานปรีย์ พหิทธานุกร) ในฐานะประธานกรรมการข้าราชการพลเรือน รับไปเร่งรัดให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนร่วมกับกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาความเหมาะสม และเป็นไปได้ แนวทาง กรอบระยะเวลา และผลกระทบของการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับกลุ่มข้าราชการพลเรือน และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ชัดเจน และรายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบโดยเร็วภายในเดือนพฤศจิกายน 2566

 

ด่วน “เศรษฐา” สั่งขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ-เงินเดือนข้าราชการ