posttoday

ศาลรธน.นัด 15พ.ย.ถกคดี พิธา ถือหุ้นไอทีวี-ก้าวไกล ล้มล้างการปกครองหรือไม่

01 พฤศจิกายน 2566

ศาลรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาคดี พิธา ถือหุ้นไอทีวี ถึงวันสมัครสส. ทำให้สิ้นสมาชิกภาพความเป็นสส.สิ้นสุดลงหรือไม่ พร้อมทั้งนัด พิจารณา ปมก้าวไกลเสนอยกเลิกมาตรา112 เป็นนโยบายหาเสียง เข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่ 15พ.ย.

วันที่ 1พ.ย. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่เอกสารข่าว กรณีศาลรัฐธรรมนูญปรึกษาคดีกรณี ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6)ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่
 
เนื่องจาก เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ไอทีวี จำกัด(มหาชน) ซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์ หรือสื่อมวลชนใดๆ  อยู่ในวันที่สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98 (3) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ

มาตรา  82 วรรคสอง และขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องว่างลง นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยให้แก่คู่กรณีฟังตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 105 วรรคหนึ่ง (2)

ผลการพิจารณา ผู้ถูกร้องยื่นขยายระยะเวลายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 30 วัน ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญอนุญาตตามขอ ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ศาลรัฐธรรมนูญดำเนินกระบวนพิจารณามาแล้ว จำนวน 11 ครั้ง เรียกให้บุคคลและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจัดทำความเห็นและจัดส่งเอกสารหลักฐาน จำนวน 12 ราย ศาลรัฐธรรมนูญอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัย เพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้รอคำชี้แจงและพยานหลักฐานจากบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งศาลเรียกไปก่อนหน้านี้ และเรียกให้บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งคำชี้แจงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมด้วยแล้วกำหนดนัดพิจารณาคดีต่อในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.30 น.

นอกจากนี้ศาลรัฐธรรมนูญ ประชุมปรึกษาเรื่องพิจารณาที่ 19/2566 กรณีนายธีรยุทธ สุวรรณเกษร ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา49 ว่า การกระทำของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกลและพรรคก้าวไกล ที่เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ .. พศ...) เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้ง และยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง หรือไม่ 

ผลการพิจารณา คดีนี้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งรับคำร้องเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ศาลรัฐธรรมนูญดำเนินกระบวนพิจารณาและรวบรวมพยานหลักฐานมาแล้ว จำนวน 37 ครั้ง ศาลรัฐธรรมนูญอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัย เพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณา ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำความเห็น และจัดส่งสำเนาเอกสารหลักฐานตามที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนด ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ แล้วกำหนดนัดพิจารณาคดีต่อ ในวันที่ 15พ.ย. เวลา 9.30น.

ศาลรธน.นัด 15พ.ย.ถกคดี พิธา ถือหุ้นไอทีวี-ก้าวไกล ล้มล้างการปกครองหรือไม่

ศาลรธน.นัด 15พ.ย.ถกคดี พิธา ถือหุ้นไอทีวี-ก้าวไกล ล้มล้างการปกครองหรือไม่

ศาลรธน.นัด 15พ.ย.ถกคดี พิธา ถือหุ้นไอทีวี-ก้าวไกล ล้มล้างการปกครองหรือไม่