posttoday

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ เป็น ผบ.ตร.

30 กันยายน 2566

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่

วันที่ 30 กันยายน 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี 

เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ใจความว่า 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตำรวจเอกต่อศักดิ์ สุขวิมล พ้นจากตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2566 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี