posttoday

มติก.ตร.เลื่อนเคาะผบ.ตร.คนที่14 ตั้ง'พล.ต.อ.รอย'รักษาราชการแทน

27 กันยายน 2566

ที่ประชุม ก.ตร. มีมติติเลื่อนการแต่งตั้ง ผบ.ตร. ตั้ง พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. อาวุโสลำดับที่ 1 รักษาการแทนผบ.ตร.ไปก่อน และส่งผลให้วาระพิจารณาแต่งตั้งรองผบ.ตร.ไปจนถึงผบก.วาระประจำปี2566 ถูกเลื่อนตามไปด้วย

ที่ประชุมคณะกรรมการก.ตร. ที่มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง  เป็นประธานการประชุมครั้งที่ 10/2566ได้มีมติให้ได้มีมติเลื่อนการแต่งตั้ง ผบ.ตร. ยาวไปถึงเดือนตุลาคม โดยได้แต่งตั้ง พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจ รอง ผบ.ตร. อาวุโสลำดับที่ 1 รักษาการ ผบ.ตร. ไปก่อน

นายกรัฐมนตรีประชุมก.ตร.

ก่อนการประชุมก.ตร.ที่ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อเวลา13.45น. นายเศรษฐา  ได้เรียก ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ 6 คน หารือกันนอกรอบที่ห้องรับรอง ประกอบด้วย พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก  พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์  พล.ต.อ.วินัย ทองสอง นายฉัตรชัย พรหมเลิศ รศ.ประทิต สันติประภพ  และศ.ศุภชัย ยาวะประภาษ จนถึงเวลา 15.00น.จึงได้ประชุมก.ตร.อย่างเป็นทางการ     

ทั้งนี้ การขอถอนวาระการแต่งตั้ง ผบ.ตร.ออกไปเนื่องจาก ก.ตร.บางรายเสนอให้รอปัญหาที่มีรองผบ.ตร.ซึ่งมีสิทธิเป็น ผบ.ตร.ถูกพาดพิงเรื่องต่างๆในช่วงเวลานี้ได้มีความชัดเจนก่อน

มติก.ตร.เลื่อนเคาะผบ.ตร.คนที่14 ตั้ง'พล.ต.อ.รอย'รักษาราชการแทน

 ดังนั้นเมื่อการวาระพิจารณาแต่งตั้งผบ.ตร.คนที่14 ถูกเลื่อนออกไป ทำให้วาระการพิจารณาแต่งตั้งการแต่งตั้ง รองผบ.ตร.ลงไปถึงผบก.ในวาระประจำปี 2566 ถูกเลื่อนออกไปด้วยจนถึงเดือนตุลาคม 2566 หรือจนกว่าปัญหาทุกอย่างจะเรียบร้อย.