posttoday

ครม.แต่งตั้งข้าราชการ ที่ปรึกษา เลขารัฐมนตรี อดีตสส.นั่งกระทรวงสำคัญเพียบ

26 กันยายน 2566

ครม.แต่งตั้ง ข้าราชการการเมืองระดับสูง ที่ปรึกษา-เลขารัฐมนตรี คารม รองโฆษกรัฐบาล อรรถพล อธิบดีกรมอุทยานฯ วรรณพงษ์ เลขาศอ.บต. เพิ่มสุข ปลัดอว. ต่อเวลาอธิบดีกรมขนส่งทางบก กรมทางหลวง เปิดชื่อ นามสกุลดัง อดีตสส.เพื่อไทย ภูมิใจไทย ช่วยงานกระทรวงสำคัญเพียบ

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กันยายน 2566 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ/เห็นชอบในเรื่องแต่งตั้ง ดังนี้ 

1. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ตำแหน่งว่าง และสับเปลี่ยนหมุนเวียนข้าราชการ จำนวน 7 ราย ดังนี้ 
  1. แต่งตั้งนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ตำแหน่งว่าง)
  2. แต่งตั้งนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี ข้าราชการพลเรือนสามัญ อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมควบคุมมลพิษ ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง)  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (แทนนายอรรถพล)
  3. แต่งตั้งนางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมควบคุมมลพิษ (แทนนายปิ่นสักก์)
  4. แต่งตั้งนางอรนุช หล่อเพ็ญศรี อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมทรัพยากรธรณี ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ)

5. แต่งตั้งนายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมทรัพยากรธรณี (แทนนางอรนุช) 
  6. แต่งตั้งนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (แทนนายพิชิต)
  7. แต่งตั้งนายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (แทนนายสมศักดิ์)
  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เป็นต้นไป

2. การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ (นักบริหารสูง)
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เสนอแต่งตั้ง นายฐนัตถ์ สุวรรณานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ (นักบริหารสูง) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ (นักบริหารสูง) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี 
  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

3. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร (สายงานบริหาร) ตำแหน่งคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายภูมิธรรม เวชยชัย) เสนอแต่งตั้งนางสุพร ตรีนรินทร์ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เลขาธิการ กปร.) 
  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

4. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร (สายงานบริหาร) ระดับสูง ตำแหน่งเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอน พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (นักบริหาร ระดับสูง) กระทรวงยุติธรรม มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตำแหน่งเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

5. การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นักบริหารสูง)
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงบประมาณ เสนอการแต่งตั้งข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นักบริหารสูง) ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง 2 ตำแหน่ง ดังนี้ 
  1. นางสาวกนกรัตน์ ขุนทอง ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นักบริหารสูง)
  2. นายอภิชาต รัตนราศรี ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นักบริหารสูง) 
  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

6. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ  สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 3 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้  
  1. นางสาวมรกต เจนมธุกร  อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต  ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา
  2. นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์  กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
  3. นายอธิปัตย์ โรจนไพบูลย์  กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป ซึ่งการแต่งตั้งข้าราชการ
ให้ไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำต่างประเทศทั้ง 3 รายดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับแล้ว

7. ขอต่อเวลาการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ การต่อเวลาการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง  ต่อไปอีก 1 ปี (ครั้งที่ 1) จำนวน 2 ราย ดังนี้ 
  1. นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมการขนส่งทางบก จะครบเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2568
  2. นายสราวุธ   ทรงศิวิไล  อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมทางหลวง  จะครบเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2567 

8. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงมหาดไทย) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอ  การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 6 ราย ดังนี้ 
   1. นางสาวพรพิมล ธรรมสาร  ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ
      กระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี)
   2. นายณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์  ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ
      กระทรวงมหาดไทย (นายซาดา ไทยเศรษฐ์)
    3. นายสมชัย อัศวชัยโสภณ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ
      กระทรวงมหาดไทย (นายเกรียง กัลป์ตินันท์) 
   4. นายวัฒนา ช่างเหลา  ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
      กระทรวงมหาดไทย [ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
      รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
      (นายทรงศักดิ์ ทองศรี)]
    5. นายนิยม ช่างพินิจ    ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
      กระทรวงมหาดไทย [ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
      รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
      (นายชาดา ไทยเศรษฐ์)] 
    6. นายศุภชัย นพขำ  ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
      กระทรวงมหาดไทย (ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
      รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
      (นายเกรียง กัลป์ตินันท์)] 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

9. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงสาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ  การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ดังนี้ 
    1. พลเรือโท นิกร เพชรวีระกุล  ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
    2. นางจิตรา หมีทอง ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2566 เป็นต้นไป 

10. ขออนุมัติต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ครั้งที่ 1)
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ  นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อไปอีก 1 ปี (ต่อครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 

11. ขออนุมัติต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ(ครั้งที่ 1) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอให้ นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ต่อไปอีก 1 ปี  (ต่อครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 

12. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ  ย้ายข้าราชารประเภทบริหารระดับสูงที่ปฏิบัติหน้าที่เดียวติดต่อกันเป็นเวลาครบ 4 ปี  และแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงทดแทนเพื่อเป็นการสับเปลี่ยนหมุนเวียน รวมจำนวน 2 ราย ดังนี้ 
    1. นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน  รองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง)  สำนักงานปลัดกระทรวง 
ซึ่งดำรงตำแหน่งครบ 4 ปี ย้ายไปดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง)  กรมท่าอากาศยาน ทดแทนตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ 
2. นายมนตรี เดชาสกุลสม ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง)  
สำนักงานปลัดกระทรวง ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง)  สำนักงานปลัดกระทรวงทดแทนลำดับที่ 1
  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ทั้งนี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

13. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้ง ข้าราชการการเมือง จำนวน 2 ราย ดังนี้ 
  1) นายสมบัติ อำนาคะ ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
       เกษตรและสหกรณ์ (นายอนุชา นาคาศัย) 
  2) นางสาวอนงค์นาถ จ่าแก้ว ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
       (ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอนุชา นาคาศัย)) 
  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

14. แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติมอบหมายเป็นหลักการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายวราวุธ ศิลปอาชา) เป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ

15. เรื่อง  การมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ)  เป็นผู้รักษาราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ตามนัยมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ 

16. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ นายคารม พลพรกลาง ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2566 เป็นต้นไป 

17. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ  การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง จำนวน 2 ราย ดังนี้
  1.  นายชื่นชอบ คงอุดม ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
     (รองนายกรัฐมนตรี นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค)
  2. นายสุรชาติ ศรีบุศกร  ตำแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
      (นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค)
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

18. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอแต่งตั้ง นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียในอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

19. การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นายชยุต ภุมมะกาญจนะ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้ง 

20. การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง บุคคลเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้ง จำนวน 10 ราย ดังนี้
  1. นางสาวณหทัย  ทิวไผ่งาม
  2. นายวราวุธ ยันต์เจริญ
  3. พลอากาศเอกสุรพล พุทธมนต์
  4. นายวิวัฒน์ชัย  โหตระไวศยะ
  5. นายกองตรี ธนกฤต  จิตรอารีย์รัตน์
  6. นายภัณฑิล จงจิตรตระกูล
  7. นายสิรภพ  ดวงสอดศรี
  8. นายพลภูมิ  วิภัติภูมิประเทศ
  9. นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ
  10. รองศาสตราจารย์เชิดชัย ตันติศิรินทร์

21. การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นายยู่สิน จินตภากร เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้ง 

22. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นางสาวสุทิษา ประทุมกุล ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  26 กันยายน 2566 เป็นต้นไป 

23. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง  จำนวน 8 ราย ดังนี้
  1. นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
      (รองนายกรัฐมนตรี นายภูมิธรรม เวชยชัย)
  2. นายกิตติกร โลห์สุนทร ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
      (รองนายกรัฐมนตรี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) 
  3. นายศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ  ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
      (รองนายกรัฐมนตรี นายปานปรีย์ พหิทธานุกร)
  4. นายรังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
      (รองนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล)
  5. นายยรรยง พวงราช   ตำแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
      (นายภูมิธรรม เวชยชัย)
  6. นายศุภชัย ใจสมุทร  ตำแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
      (นายอนุทิน ชาญวีรกูล)
  7. นายกฤช เอื้อวงศ์  ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
      (นางพวงเพ็ชร ขุนละเอียด)
  8. นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา  ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
      (นางพวงเพ็ชร ขุนละเอียด)
  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2566 เป็นต้นไป 

24. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 2 ราย ดังนี้ 
  1) นางสมหญิง บัวบุตร ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายไชยา พรหมา)
  2) นายคุณากร ปรีชาชนะชัย ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายไชยา พรหมา))
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

25. ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เสนอการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 2 ราย ดังนี้
  1. นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  2. นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

26. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์ เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง เพื่อทดแทนผู้ที่เกษียณอายุราชการ และเพื่อเป็นการสับเปลี่ยนหมุนเวียนข้าราชการ จำนวน 2 ราย ดังนี้
  1. นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  2. นางสาวโชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

27. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำนวน 12 ราย ดังนี้ 
  1. นางสาวเรวดี ศรีชาย
  2. นายภัทร บุญประกอบ
  3. นางสาวตรีชฎา ศรีธาดา
  4. นางสาวดาวประกาย ศิริพรรณาภิรัตน์
  5. นางสาวชนิสรา โสกันต์
  6. นายรวีภัทร์  จิรศักดิ์วัฒนา
  7. นายธนวรรษ เพ็งดิษฐ์
  8. นางสาวณัฐณิชา บุรณศิริ
  9. นายชนภัทท์  จันทรุเบกษา
  10. นายปุณยวัจน์  เหลืองวิจิตร
  11. นายพชร  ธรรมมล
  12. นางสาวอุบลกาญจน์  อมรสิน
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2566 เป็นต้นไป