posttoday

ร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน สอบ เศรษฐา แถลงนโยบายรัฐบาล ไม่แจงที่มารายได้

19 กันยายน 2566

เรืองไกร ร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน ตรวจสอบ เศรษฐา แถลงนโยบายรัฐบาลขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา162 หรือไม่ อ้าง ไม่ยอมชี้แจง แหล่งที่มารายได้ เพื่อดำเนินนโยบาย เย้ย สส.เพื่อไทย รู้ดี ต้องแจงที่มารายได้ด้วย เหตุเคยอภิปราย พล.อ.ประยุทธ์ มาก่อน

วันที่19ก.ย. นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกวุฒิสภา(สว.)เปิดเผยว่า ได้ยื่นหนังสือถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ตรวจสอบการแถลงนโยบาลรัฐบาลต่อรัฐสภาว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง แถลงนโยบายต่อรัฐสภา โดยไม่มีการชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะนำมาใช้จ่ายในการดำเนินนโยบาย จะมีผลทำให้การแถลงนโยบายของรัฐบาลถือเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 162  หรือไม่ 

นายเรืองไกรกล่าวว่า มาตรา 162 บัญญัติบังคับเงื่อนไขในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ไว้ 4 ส่วน คือ ต้องสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐ ต้องสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ต้องชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะนำมาใช้จ่ายในการดำเนินนโยบาย   

นายเรืองไกรกล่าวว่า จากเอกสารมติครม. วาระประชุมรัฐสภา เห็นได้ว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี อ้างถึงรัฐธรรมนูญ มาตรา 162 ไว้ชัดเจน แต่กลับแถลงนโยบาย โดยระบุเฉพาะเรื่องหน้าที่ของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ และยุทธศาสตร์ชาติ เท่านั้น ไม่มีการชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะนำมาใช้จ่ายในการดำเนินนโยบาย ให้ครบถ้วนตามความในมาตรา 162 ไว้แต่อย่างใด

นายเรืองไกรกล่าวว่า เรื่องอย่างนี้ สส.พรรคเพื่อไทย ย่อมรู้อยู่แล้ว เพราะเคยยื่นญัตติอภิปราย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรี มาก่อน โดยกล่าวหาว่า พล.อ.ประยุทธ์ แถลงนโยบาย โดยไม่มีการชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ ที่จะนำมาใช้จ่ายในการดำเนินนโยบาย เช่นกัน การแถลงนโยบายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา162 จึงอาจทำให้การทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ไม่ชอบ และขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 มาตรา 5 และมาตรา 161 และยังเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลเพราะเสียสิทธิที่จะได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวด้วย เรื่องนี้ จึงจะใช้สิทธิตามกฎหมายไปยื่นหนังสือร้องขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบและยื่นศาลรัฐธรรมนูญต่อไป