posttoday

มติครม.ย้ายขรก.มหาดไทย-ผู้ว่าราชการจังหวัด รวม24ตำแหน่ง

18 กันยายน 2566

ครม.เศรษฐา เคาะแต่งตั้งข้าราชการมหาดไทย โยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดรวม24 ตำแหน่ง มีผลตั้งแต่1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 18ก.ย.2566 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ซึ่งมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง-ผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 24 ราย ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้

1.นายชํานาญวิทย์ เตรัตน์ พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตราด สํานักงาน ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง

2.นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ พ้นจากตําแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และแต่งตั้ง ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมการปกครอง

3.นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม พ้นจากตําแหน่งรองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัดกระทรวง

4.นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ สํานักงาน และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

5.นายสนั่น พงษ์อักษร พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส สํานักงาน ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ สํานักงานปลัดกระทรวง

6.นายชลธี ยังตรง พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี สํานักงาน ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา สํานักงานปลัดกระทรวง

7. นายสุภกิณห์ แวงชิน พ้นจากตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก สํานักงานปลัดกระทรวง

8. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา สํานักงาน ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํา งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช สํานักงานปลัดกระทรวง

9. นายทวี เสริมภักดีกุล พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเลย สํานักงาน ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ สํานักงานปลัดกระทรวง

10. นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ สํานักงาน และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ สํานักงานปลัดกระทรวง

11. นายภาสกร บุญญลักษม์ พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ สํานักงาน ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี สํานักงานปลัดกระทรวง

12. นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา สํานักงานปลัดกระทรวง

13. นายโสภณ สุวรรณรัตน์ พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ สํานักงาน ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต สํานักงานปลัดกระทรวง

14. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน สํานักงาน ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม สํานักงานปลัดกระทรวง

15. นายอําพล พงศ์สุวรรณ พ้นจากตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา สํานักงานปลัดกระทรวง

16. นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม สํานักงาน ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี สํานักงานปลัดกระทรวง

17. นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ พ้นจากตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ สํานักงานปลัดกระทรวง

18. นายสมนึก พรหมเขียว พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา สํานักงานปลัดกระทรวง

19. นายศักระ กปิลกาญจน์พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง สํานักงาน และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล สํานักงานปลัดกระทรวง

20. นายผล ดําธรรม พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี สํานักงาน และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร สํานักงานปลัดกระทรวง

21 นายบัญชา เชาวรินทร์ พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก สํานักงานและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี สํานักงานปลัดกระทรวง

22. นายเจษฎา จิตรัตน์ พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา สํานักงาน และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี สํานักงานปลัดกระทรวง

23. นายพิริยะ ฉันทดิลก พ้นจากตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง สํานักงานปลัดกระทรวง

24.นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ สํานักงาน และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี สํานักงานปลัดกระทรวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป