posttoday

ศาลรธน.ไม่รับคำร้อง3พรรคการเมืองล้มล้างการปกครอง-แบ่งแยกดินแดน

13 กันยายน 2566

ศาลรธน.ไม่รับคำร้อง “ณฐพร โตประยูร”ไว้วินิฉัย ปมร้องก้าวไกล ประชาชาติ เป็นธรรม แก้ไขเพิ่มเติม รธน.หมวด1และ2 หนุนแบ่งแยกดินแดน ล้มล้างการปกครอง ถือเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพที่ไม่ต้องห้ามและไม่มีหลักฐานแบ่งแยกดินแดน

เมื่อวันที่ 13 ก.ย.2566 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่เอกสารข่าวสำคัญว่า กรณีนายณฐพร โตประยูร ขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49  ว่า การกระทำของพรรคก้าวไกล  พรรคประชาชาติและพรรคเป็นธรรม ที่มีความพยายามในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะในหมวด 1และหมวด2  และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบุคคลและกลุ่มบุคคลที่มีอุดมการณ์หรือแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐโดยสนับสนุนให้ดินแดนอันเป็นเขตอธิปไตยของราชอาณาจักรมีสิทธิปกครองตัวเองหรือแยกตัวเป็นเอกราชในลักษณะของการแบ่งแยกดินแดน เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49วรรคหนึ่ง หรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการของผู้ถูกร้องทั้งสามเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามที่ปรากฏในคำร้อง หากเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพที่ไม่ต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา49

อีกทั้ง ข้อกล่าวอ้างเรื่องการแบ่งแยกดินแดน ข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารคำร้องไม่ปรากฎข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอื่นใดที่แสดงให้เห็นได้ว่าผู้ถูกร้องทั้ง3 มีพฤติการณ์หรือกระทำการเกี่ยวข้องเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย

คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม