posttoday

เปรียบเทียบนโยบายรัฐบาลยิ่งลักษณ์-ประยุทธ์ ก่อนครม.เศรษฐาแถลงต่อรัฐสภา

10 กันยายน 2566

การแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา เป็นภารกิจสำคัญที่รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 162 กำหนดบังคับให้คณะรัฐมนตรีต้องปฏิบัติก่อนที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินอย่างเป็นทางการ

การแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา ต้องสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ และยุทธศาสตร์ชาติ และต้องชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะนำมาใช้จ่ายในการดำเนินนโยบาย

การแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา ของคณะรัฐมนตรี  ต้องกระทำภายใน 15 วันนับแต่วันเข้ารับหน้าที่ และเปิดโอกาสให้สมาชิกรัฐสภา ทั้งสส.และสว.อภิปรายได้โดยไม่มีการลงมติความไว้วางใจ 

การแถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภาซึ่งจะขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2566 กำหนดกรอบเวลา จะใช้เวลาการอภิปรายรวมทั้งสิ้น 29 ชั่วโมง บวก 1 ชั่วโมง สำหรับประธานควบคุมการประชุม 

ในการอภิปรายแถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภา พรรคฝ่ายค้านซึ่งก้าวไกลมีสส.จำนวนมากสุด 151ที่นั่ง นำ30สส.ฝีปากกล้าร่วมชำแหละนโยบายรัฐบาล ซึ่งนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล แม้ไม่ได้ร่วมการอภิรายเนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้หยุดทำหน้าที่สส.จากปมถือหุ้นiTV แต่ได้มอบการบ้านสำคัญโดยสั่งให้พิมพ์นโยบายสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อนำไปศึกษาเปรียบเทียบกับคำแถลงนโยบายรัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน ใช้เป็นข้อมูลการอภิปราย

การแถลงนโยบายของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ต่อรัฐสภา เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 (คลิ๊กอ่าน) มี16นโยบาย ดังนี้

1. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
2. กำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ
3. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐอย่างจริงจัง
4. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการและ เร่งรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทาน
 5. เร่งนำสันติสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้
6. เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ
7.แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการ เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและราคาน้ำมันเชื้อเพลิง
8.ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพิ่มกำลังซื้อภายในประเทศ สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค
9.ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้เหลือร้อยละ 23 ในปี 2555 และลดลงร้อยละ 20 ในปี 2556 เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน ขยายฐานภาษีและรองรับเข้าสู่การเป็นประชาคาอาเซียนในปี 2558
10.ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน
11. ยกระดับสินค้าการเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน
12. เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวโดยได้ปี 2554 – 2555 เป็นปีมหัศจรรย์ไทยแลนด์ (มิราเคิลไทยแลนด์ เยียร์)
13. สนับสนุนงานศิลปหัตถกรรมเพื่อสร้างเอกลักษณ์และผลิตสินค้าในท้องถิ่น
14. พัฒนาระบบประกันสุขภาพ 30 บาทรักษาทุกโรค
15. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แทปเล็ตให้โรงเรียน
16. เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขว้าง โดยมีสภาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อวางกลไกการใช้อํานาจอธิปไตยที่ยึดหลักนิติธรรม

ส่วนคำแถลงนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เกิดขึ้น2ครั้ง

ครั้งแรก เมื่อวันที่ 12กันยายน 2557  คำแถลงนโยบายรัฐบาลประยุทธ์  มี11นโยบายสำคัญ 
1.การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
3.การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
4.การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5.การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
6.การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
8.การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม
9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

ครั้งที่2 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 คำแถลงนโยบายรัฐบาลประยุทธ์  มี12นโยบายคือ

1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
3. การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ และ
12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม

ขณะที่ คำแถลงนโยบายรัฐบาลเศรษฐา มีนโยบายสำคัญ 5ด้าน ประกอบด้วย 

1. เติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ท
2. แก้ปัญหาหนี้สินในภาคเกษตร ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน
3. ลดค่าไฟ ก๊าซหุงต้ม ค่าน้ำมัน ทันที
4. ผลักดันการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ปรับปรุงการขอวีซ่า เพิ่มสนามบินและเที่ยวบินเข้าไทย
5. แก้ปัญหาความเห็นที่แตกต่างในรัฐธรรมนูญ ไม่แก้หมวดพระมหากษัตริย์