posttoday

เปิดกำหนดการรัฐพิธี ในหลวง พระราชินี เสด็จทรงเปิดประชุมรัฐสภา

03 กรกฎาคม 2566

เปิดกำหนดการรัฐพิธี ในหลวง พระราชินี เสด็จทรงเปิดประชุมรัฐสภา ถือเป็นพิธีการสำคัญของไทย ที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสมือนเป็นการประกาศให้ทราบว่าจะมีคณะบุคคลเข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนในการบริหารปกครองประเทศ

กรณีมีพระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ.2566 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ตามที่มีการประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา 

สำหรับกำหนดการเปิดประชุมสภา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิตไปทรงเปิดประชุมรัฐสภา ณ ห้องประชุมอาคารรัฐสภา ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วันนี้ (3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566) เวลา 17.00 น.

ครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอาคารรัฐสภา บริเวณลานสะพานปลาอานนท์ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี (รถยนต์พระที่นั่งเทียบทางซ้าย) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่ประธานรัฐสภา นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เฝ้าฯ เสด็จ จากนั้นเสด็จขึ้นชั้น 11 (โดยลิฟต์) แล้วเสด็จเข้าห้องประทับรับรอง ประทับพักพระราชอิริยาบถ ตามพระราชอัธยาศัย

จากนั้นเสด็จออกจากห้องประทับรับรอง เข้าสู่ห้องประชุมฯ (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) เสด็จขึ้นบนเวที (โดยบันได) ทรงยืนหน้าพระราชอาสน์ มีพระราชดำรัสเปิดประชุมรัฐสภา จบแล้ว (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) เสด็จลงจากเวทีเข้าห้องประทับรับรอง ประทับพักพระราชอิริยาบถ ตามพระราชอัธยาศัย

ครั้นถึงเวลาเหมาะสมเสด็จลงชั้น 1 (โดยลิฟต์) แล้วเสด็จฯ ไปยังรถยนต์พระที่นั่ง (รถยนต์พระที่นั่งเทียบทางขวา) ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จฯ ออกจากอาคารรัฐสภา กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

การแต่งกาย 
ราชองครักษ์ : เครื่องแบบปกติขาว
ข้าราชบริพารในพระองค์ฯ : เครื่องแบบปกติขาว
ข้าราชการในพื้นที่ : เครื่องแบบปกติขาว

กำหนดการ เปิดประชุมรัฐสภา กำหนดการเปิดประชุมรัฐสภา

กำหนดการเปิดประชุมรัฐสภา

พิพิธภัณฑ์รัฐสภาเล่าเรื่องการปกครองไทย ระบุว่า รัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา ถือเป็นพิธีการที่สำคัญของประเทศไทยที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสมือนเป็นการประกาศให้ประชาชนได้ทราบว่า จะมีคณะบุคคลเข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนในการบริหารปกครองประเทศ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะประมุขของประเทศ จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธาน และมีพระราชดำรัสเปิดประชุมรัฐสภา ก่อนที่สมาชิกรัฐสภาจะเข้ารับการปฏิบัติหน้าที่ หรือจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้แทนพระองค์มาทำรัฐพิธีก็ได้

พิธีเปิดประชุมรัฐสภา ครั้งล่าสุด เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เสด็จไปทรงเปิดประชุมรัฐสภ ณ ห้องประชุมวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ และถือเป็นครั้งแรกในรัชกาลปัจจุบัน ทรงมีพระราชดำรัสแก่สมาชิกรัฐสภาในขณะนั้น ความว่า

“บัดนี้ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสร็จสิ้นลง และมีการเรียกประชุมรัฐสภา พุทธศักราช 2562 แล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดประชุมรัฐสภา เพื่อให้ทำหน้าที่นิติบัญญัติตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไป ขอให้สมาชิกแห่งสภา พึงนึกถึงความสำคัญและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง เพราะการกระทำทุกอย่างของแต่ละคน จะมีผลโดยตรงถึงความมั่นคงของประเทศ และความสุขทุกข์ของประชาชน จึงจำเป็นที่ทุกคนจะต้องร่วมมือกันปฏิบัติภารกิจทั้งปวง โดยเต็มสติปัญญาความสามารถ ด้วยความสุจริต และด้วยความคิดพิจารณาอันสุขุมรอบคอบ หนักแน่นด้วยเหตุผลที่ถูกต้องเที่ยงตรง ตามหลักนิติธรรม และคุณธรรม ให้งานของชาติดำเนินก้าวหน้าไป โดยไม่ติดขัดและบังเกิดประโยชน์อันพึงประสงค์ สมบูรณ์ บริบูรณ์ ขออำนวยพรให้การดำเนินงานของรัฐสภาเป็นไปโดยเรียบร้อย สัมฤทธิ์ผล เป็นความผาสุก สุขสวัสดิ์ และความวัฒนาถาวรแก่อาณาประชาราษฎร์ และชาติบ้านเมือง ทั้งขอให้ทุกคนที่ประชุมร่วมกันอยู่ ณ ที่นี้ ประสบความสุขความเจริญทุกเมื่อถ้วนหน้ากัน” 

ทั้งนี้ รัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา  เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบต่อกันมาแต่โบราณ โดย สิ่งสำคัญในการที่พระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธีเปิดประชุมสภา คือ พระราชดำรัสที่ได้พระราชทานแก่สมาชิกรัฐสภา ซึ่งสมาชิกรัฐสภาทุกคนจะต้องน้อมใส่เกล้าและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติอย่างสูงสุด