posttoday

เรืองไกร จี้ พิธา เปิดข้อมูลขายที่ดิน 6.5 ล้าน สงสัย แจ้งราคาไม่ตรงกับ ป.ป.ช.

26 มิถุนายน 2566

เรืองไกร ส่งหนังสือถึง พิธา จี้ ให้เปิดข้อมูลขายที่ดิน 6.5 ล้านบาท 14ไร่ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระบุ ราคาไม่ตรงกับที่ยื่นแจ้ง ป.ป.ช. 18 ล้านบาท หลังเข้ารับตำแหน่งส.ส. เมื่อ 25 พ.ค.62 ยกรัฐธรรมนูญม.160 คุณสมบัติ รัฐมนตรี ต้องมีความซื่อสัตย์

วันที่ 26 มิ.ย. นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า ได้ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ EMS ไปถึงนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ตามที่อยู่ของพรรคก้าวไกล เพื่อขอให้เปิดเผยข้อมูลการขายที่ดิน 14 ไร่ 62.7 ตารางวา อ.ปราณบุรี ดังนี้


ข้อ1. เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2566 สำนักข่าวอิศรา หัวข้อ ตามไปดูที่ดินแปลงงาม 'พิธา' 14 ไร่ อ.ปราณบุรี แจ้ง ป.ป.ช.18 ล้าน เพิ่งขายไป 6.5 ล้าน? ลงข่าวเกี่ยวกับการขายที่ดินของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ไว้ ดังความควรแจ้งแล้วนั้น (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.) 

 

ข้อ 2. ข้อเท็จจริงจากข่าวดังกล่าว พอสรุปได้ว่า ที่ดินแปลงดังกล่าว นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ขายไปเมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2566 ในราคา 6.5 ล้านบาท ซึ่งที่ดินแปลงนี้ นายพิธาเคยแจ้งต่อ ป.ป.ช. กรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ส. วันที่ 25 พ.ค. 2562 ในราคา 18 ล้านบาท การขายที่ดินในราคาต่ำกว่าที่เคยแจ้งไว้ จึงมีเหตุอันควรสงสัยที่ต้องขอให้ นายพิธา เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดการขายที่ดินให้สาธารณชนทราบ ทั้งตัวหนังสือและตัวเลข เช่น

หนังสือสัญญาขายที่ดิน (ท.ด.13) , ใบเสร็จรับเงิน ในราชการกรมที่ดิน, ราคาทุนทรัพย์ ,ราคาประเมิน,ค่าธรรมเนียมโอนที่ดิน,ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และ อากรแสตมป์ สำเนาโฉนดที่ดินด้านหน้าและด้านหลัง ที่จดทะเบียนขาย

ข้อ 3.  ขอให้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่า ที่ดินแปลงดังกล่าว ขายไปจริงในราคาเท่าใด แตกต่างจากที่ระบุในหนังสือสัญญาขายที่ดิน หรือไม่ อย่างไร การขายที่ดินดังกล่าว มีนายหน้าหรือไม่ มีการจ่ายค่านายหน้าหรือไม่ เท่าใด มีการทำสัญญาจะซื้อจะขายไว้ก่อนหรือไม่ และมีการมอบอำนาจให้ใครเป็นตัวแทนในการขาย หรือไม่

ข้อ 4.  รัฐธรรมนูญ มาตรา 160 (4) บัญญัติว่า  “มาตรา 160 รัฐมนตรีต้อง ... (4) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์”

จึงเรียนมาเพื่อขอให้ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ในฐานะเป็นนักการเมือง ที่อยากจะเป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 30  เปิดเผยข้อมูลการขายที่ดินแปลงดังกล่าวให้สาธารณชนทราบด้วย