posttoday

เคาะแล้ว พนักงานราชการ ลาช่วยภรรยาที่คลอดบุตรได้ไม่เกิน 15 วัน

05 มิถุนายน 2566

คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ไฟเขียว ให้พนักงานราชการ มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 15 วันทำการ ได้รับเงินไม่เกิน 15 วัน ประกาศให้มีผลบังคับแล้ว

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการบริหารพนักงานราชการ ได้ลงนามในประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2566 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ให้ "พนักงานราชการ" มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 15 วันทำการ โดยจะได้รับค่าตอบแทนได้ไม่เกิน 15 วันทำการ แต่ถ้าเป็นการลาเมื่อพ้น 30 วันนับแต่วันที่ภริยาคลอดบุตร ไม่ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา โดยประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ทั้งนี้ตามประกาศระบุเนื้อหาว่า เพื่อให้การกำหนดสิทธิประโยชน์พนักงานราชการเป็นมาตรฐานให้ส่วนราชการถือปฏิบัติจึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ 15 วรรคหนึ่งและวรรคสาม ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการจึงกำหนดสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการไว้ดังนี้

 

ทั้งนี้ให้เพิ่มข้อความ (2/1) ในข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ดังนี้

 

“(2/1) การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร พนักงานราชการซึ่งประสงค์ จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่คลอดบุตรให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ จนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลาภายใน 90 วัน นับแต่วันที่คลอดบุตร และให้มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 15 วันทำการ โดยผู้มีอำนาจอนุญาตอาจให้แสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตด้วยก็ได้”

 

รวมทั้งให้เพิ่มความ (2/1) ในข้อ 5 ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ดังนี้

 

“(2/1) การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ภริยาคลอดบุตร ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ไม่เกิน 15 วันทำการ แต่ถ้าเป็นการลาเมื่อพ้น 30 วัน นับแต่วันที่ภริยาคลอดบุตร ไม่ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ตำแหน่ง อธิบดีหรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป เห็นสมควรจะให้จ่ายค่าตอบแทนระหว่างลานั้นก็ได้ แต่ไม่เกิน 15 วันทำการ”