posttoday

ประชุมครม.คลังชงเคาะจำนวน-วงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

28 กุมภาพันธ์ 2566

ประชุมครม.นับถอยหลังสู่ยุบสภา คลังเสนอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ เกษตรชงประกันรายได้ชาวสวนยาง 7.6 พันล้าน อุตสาหกรรมเสนอเพิ่มทุนเหมืองแร่โปรแตซ

การประชุมคณะรัฐมนตรี วันนี้ (28 ก.พ.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุม ซึ่งถือเป็นการประชุมในระยะเวลาที่นับถอยหลังสู่การยุบสภาฯของรัฐบาล
เพื่อนำพาไปสู่การเลือกตั้ง ดังนั้นเป็นช่วงเวลาที่ต้องจับตาว่าจะมีวาระการพิจารณางบประมาณและการอนุมัติโครงการสำคัญเข้ามาสู่การพิจารณาหรือไม่

กระทรวงการคลังจะเสนอ โครงการเสนอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) จากนั้นจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิผ่านเว็ปไซต์ และให้ผู้มีสิทธิเข้ากดยืนยันตัวตน และเริ่มใช้สิทธิได้ 1 เม.ย.2565 คาดว่ามีผู้ได้รับสิทธิ์ประมาณ 14 ล้านราย 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเสนอโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่ 4 วงเงิน 7.6 พันล้านบาท โดยมีพื้นที่ครอบคลุม 1.8 ล้านไร่ และมีชาวสวนยางที่เข้าร่วมโครงการ 1.6 ล้านราย 

วาระเพื่อการพิจารณา 

กระทรวงการคลังเสนอมาตราการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 10

กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ เรื่องการเพิ่มทุนในโครงการเหมืองแร่โพแทชของอาเซียน 

กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ เรื่องการเสนอผ้าขาวม้า  ผ้าอเนกประสงค์ในวิถีชีวิตไทย เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

กระทรวงมหาดไทยเสนอของบกลาง งบการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด

วาระเพื่อทราบ 

รายงานสถานภาพร่างกฎหมาย สถานะ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566) กระทรวงพาณิชย์เสนอสรุปภาพรวมดัชนีเศรษฐกิจประจำเดือนมกราคม 2566 กระทรวงยุติธรรมเสนอ รายงานผลการผลักดันทรัพย์สินออกจากระบบการบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 1 ของกรมบังคับคดี กระทรวงศึกษาธิการเสนอโครงการอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงการคลังเสนอ รายงานภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2565 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมพ.ศ.2565 และรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2563

คณะกรรมการนโยบายน้ำแห่งชาติ (กนช) เสนอแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

กระทรวงการคลังเสนอ รายงานเปรียบเทียบประโยชน์ที่ได้รับการสูญเสียรายได้ที่เกิดขึ้นจริงกับประมาณการตามมาตรา 27 แห่ง ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561  ศอ.บต.เสนอสรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 5/2565