posttoday

'ดร.สามารถ'ชี้'จุรินทร์'คุณสมบัติครบยืนหนึ่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไป

16 กุมภาพันธ์ 2566

ดร.สามารถ ชี้ จุรินทร์ มีคุณสมบัติพร้อมและศักยภาพสูงสามารถดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้เป็นอย่างดี มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และเข้าใจแนวทางการพัฒนาประเทศทุกด้าน

ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และอดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้ความเห็นต่อกรณีคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์มีมติเสนอให้นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงว่า นายจุรินทร์เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติพร้อม และมีศักยภาพสูงสามารถดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีความรู้ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมเป็นอย่างดี มีประสบการณ์ในการบริหารประเทศมาหลายกระทรวง และสามารถทำผลงานได้ดีเป็นที่ยอมรับในทุกกระทรวงที่รับผิดชอบ ให้ความสำคัญในการพัฒนาประเทศครอบคลุมทุกมิติ อีกทั้งมีประสบการณ์งานในสภาผู้แทนราษฎรมาอย่างโชกโชน 

ดร.สามารถ กล่าวอีกด้วยว่า จากประสบการณ์ที่ตนคุ้นเคยกับการบริหารกรุงเทพมหานคร และคลุกคลีกับงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน นายจุรินทร์ได้ติดตามและหารือกับตนตลอดมาในการพัฒนากรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยว โดยเฉพาะการทำให้ค่าโดยสารรถไฟฟ้าถูกลง และการลดมลพิษ PM 2.5 เพื่อนำกรุงเทพฯ ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมรับกระแสโลกในการลดก๊าซเรือนกระจก

และไม่ใช่เฉพาะการแก้ปัญหาให้คนในเมืองหลวงเท่านั้น แต่นายจุรินทร์ได้ตระหนักถึงความเป็นอยู่ของคนทั้งประเทศ โดยได้ปรึกษาหารือกับตนเพื่อหาหนทางที่จะทำให้ค่าไฟฟ้าและต้นทุนโลจิสติกส์ถูกลง ซึ่งจะช่วยลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชน อีกทั้งยังต้องการแก้ปัญหาแหล่งน้ำซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของคนจำนวนมากโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสาน รวมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบขนส่งในเมืองหลักทุกภูมิภาค และระบบขนส่งเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคของประเทศ ที่สำคัญคือต้องการพัฒนาระบบขนส่งที่จะเชื่อมโยงประเทศสมาชิกในอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อผนึกกำลังให้อาเซียนเป็นขุมทองทางเศรษฐกิจแห่งใหม่ของโลก

 นอกจากนี้ นายจุรินทร์ยังให้ความสนใจในนวัตกรรมด้านการขนส่ง เช่น รถไฟความเร็วสูง รถไฟฟ้าไร้คนขับ ไฮเปอร์ลูป (Hyperloop) และระบบขนส่งอัจฉริยะ (Intelligent Transport System) เป็นต้น พร้อมกับให้การติดตามสอบถามถึงการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการประมูลที่ไม่ชอบมาพากล โดยมุ่งหวังที่จะขจัดการทุจริตในวงการก่อสร้าง

จึงเห็นได้ว่านายจุรินทร์เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และเข้าใจแนวทางการพัฒนาประเทศทุกด้าน ที่สำคัญ มีเจตนารมณ์ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกภาคส่วนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี