posttoday

กกต.เร่งแบ่งเขตเลือกตั้งย้ำทุกจังหวัดยึดแนวทางกฎหมาย

03 กุมภาพันธ์ 2566

กกต.เร่งแบ่งเขตเลือกตั้งให้แต่ละจังหวัดยึดแนวทางกฎหมาย พร้อมประกาศรับฟังความคิดเห็น จังหวัดใดมีส.ส.คนเดียวให้ใช้รูปแบบเดิมและต้องประกาศรับฟังความคิดเห็น เช่นเดียวกัน

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชี้แจง หลังออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวน ส.ส.และเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด   ในการเลือกตั้ง ส.ส.เป็นการทั่วไปครั้งแรก

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สำนักงาน กกต. ประจำจังหวัดดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้ง  ซึ่งจังหวัดที่มีจำนวน ส.ส.มากกว่า 1 คน ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจัดทำรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งภายใน 3 วัน โดยต้องแบ่งพื้นที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขต ให้ติดต่อกันและต้องจัดให้มีจำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งใกล้เคียงกัน แล้วประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งอย่างน้อย 3 รูปแบบ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดเป็นเวลา 10 วัน ซึ่งแต่ละรูปแบบต้องประกอบด้วย

รายละเอียดเกี่ยวกับอำเภอหรือตำบล หรือเขตพื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้งแต่ละเขต  จำนวนราษฎรของแต่ละเขตเลือกตั้ง และผลต่างของของจำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งจากจำนวนเฉลี่ยราษฎรต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1 คนในจังหวัดนั้น   ทั้งนี้ ผลต่างของจำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งไม่ควรเกินร้อยละ 10 ของจำนวนเฉลี่ยต่อสมาชิกสภาผุ้แทนราษฎร 1 คนในจังหวัดนั้น เว้นแต่ เป็นกรณีมีความจำเป็นเพื่อให้ราษฎรในชุมชนเดียวกันหรือใกล้เคียงกันสามารถเดินทางได้โดยสะดวก  นอกจากนี้ต้องมีเหตุผลประกอบการเสนอแนะการแบ่งเขตเลือกตั้ง  แผนที่แสดงรายละเอียดของพื้นที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้งแต่ละเขตเลือกตั้ง

กรณีที่จังหวัดใดมีจำนวน ส.ส.แบบแบ่งเขต เท่ากับจำนวน ส.ส.ในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี 2562 และมีผลต่างของจำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งจากจำนวนเฉลี่ยราษฎรต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคนในจังหวัดนั้น  ไม่เกินจำนวนผลต่างที่กำหนดไว้  ให้จัดทำรูปแบบการแบ่งเขตที่ใช้ในการเลือกตั้งเป็นการทั่วไปเมื่อปี 2562  และประกาศรับฟังความคิดเห็นในการแบ่งเขตเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วย

ให้ดำเนินการปิดประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ไว้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเทศบาล ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต และศาลาว่าการเมืองพัทยา และให้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัด รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆด้วย เพื่อเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

ในกรณีจังหวัดที่มีจำนวนสมาชิก ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 1 คนให้ดำเนินการปิดประกาศเขตเลือกตั้ง ที่สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัด ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเทศบาล ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล และให้เผยแพร่  ในเว็บไซต์ของสำนักงาน กกต. ประจำจังหวัด  รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ