posttoday

กางคำสั่ง 'เฉลิมชัย' ไขปมใครมีอำนาจตั้งอธิบดีกรมฝนหลวงฯ

28 ธันวาคม 2565

เปิดคำสั่ง'เฉลิมชัย'รมว.เกษตรฯ แบ่งงานรัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ คลายปมวิวาทะกลางวงครม. ประวิตร-จุรินทร์ ใครมีอำนาจหน้าที่แต่งตั้งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

กรณีเกิดวิวาทะในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.2565 ระหว่างนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีพาณิชย์ ที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กับพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เรื่องอำนาจหน้าที่ การแต่งตั้งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร   

ฝ่ายแรก นายจุรินทร์ เห็นว่า เป็นอำนาจหน้าที่ของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ขณะที่พล.อ.ประวิตร มองว่า การแต่งตั้งอธิบดีกรมฝนหลวงฯ เป็นโควต้าของพลังประชารัฐ จึงเป็นอำนาจของนายสุนทร ปานแสงทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ 

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเห็นภาพอำนาจหน้าที่ ย้อนไปที่คำสั่งกระทรวงเกษตรแและสหกรณ์ ที่ ๙๑๗ /๒๕๖๕ ลงนามโดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ เมื่อวันที่ ๗ ธ.ค.๒๕๖๕ เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งและปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๑๖๖๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ได้มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งและปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปแล้วนั้น เนื่องจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแต่งตั้งให้นายสุนทร ป่านแสงทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เพื่อให้การบริหารราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นไปอย่างเรียบร้อย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบพระว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕- และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงให้ยกเลิกความในข้อ ๑.๑ ของคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๑๖๖๒/๒๕๖- ลงวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

๑.๑ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสุนทร ปานแสงทอง) มีอำนาจในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การกำกับดูแล และการปฏิบัติราชการหรือดำเนินการอื่น ยกเว้นเรื่องที่เป็นงานนโยบาย การบริหารงานบุคคล เรื่องที่ต้องเสนอนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี ของส่วนราชการ ดังนี้
 
(๑) กรมพัฒนาที่ดิน
(๒) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
(๓) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม"

และให้มีอำนาจหน้าที่ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๑๖๖๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นประธานในคณะกรรมการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง
มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายของรัฐบาล หรือคณะกรรมการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายแทนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อ ๒ ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเห็นว่า เรื่องใดเป็นนโยบายที่มีผลกระทบต่อนโยบายของรัฐบาลหรือผลประโยชน์ของประเทศชาติ และต้องดำเนินการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามารถสั่งให้ดำเนินการในเรื่องนั้นได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการหรือรับทราบการดำเนินการนั้น


ข้อ ๓ ให้มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๔ บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่ง ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งหรือลงนามในฐานะผู้ปฏิบัติราชการแทน ให้นำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อทราบในวาระแรกที่อาจกระทำได้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
(นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กางคำสั่ง \'เฉลิมชัย\' ไขปมใครมีอำนาจตั้งอธิบดีกรมฝนหลวงฯ กางคำสั่ง \'เฉลิมชัย\' ไขปมใครมีอำนาจตั้งอธิบดีกรมฝนหลวงฯ