posttoday

“นิพนธ์” ชง กพต. ประสานมาเลเซียเพิ่มแรงงานต้มยำกุ้ง

21 ธันวาคม 2565

“นิพนธ์” ประชุมคณะกรรมการ (กพต.) ชงเจรจาประเทศมาเลเซียขอเพิ่มโควตาคนไทยไปทำงาน พร้อมอำนวยความสะดวกงานทะเบียนแจ้งเกิด-ตาย ต่อยอด 3 แผนงาน

นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาสังคม ในการขับเคลื่อนแผนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วย พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้( ศอ.บต.) , ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วยส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน ณ หอประชุมภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี

โดย ศอ.บต.จัดการประชุม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจชุมชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นแกนนำ พ.ศ. 2566-2570 ในการประชุม คณะกรรมการฯยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ (กพต.)สัญจร ดำเนินการขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งแก้ไขปัญหาและยกระดับชายแดนภาคใต้จากความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ศอ.บต.จึงจัดกิจกรรมประขาคม และระดมความคิดเห็น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 5 จังหวัด เพื่อสะท้อนปัญหานำไปสู่การแก้ไข และพัฒนาในแต่ละพื้นที่สอดรับกับความต้องการของชาวบ้านอย่างยั่งยืน และจะสามารถพลิกฟื้นและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนมากกว่า 312,900 คนภายในระยะเวลา 5 ปี

ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ

ส่วนที่ 1 โครงการประเภทความมั่นคง เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย ทั้งระดับหมู่บ้าน ชุมชน ครัวเรือน ครอบคลุมทั้งด้านความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

ส่วนที่ 2 โครงการประเภทความมั่งคั่ง เพื่อให้พื้นที่มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับลักษณะภูมิศาสตร์ สภาพสังคม และปัจจัยทรัพยากรของแต่ละพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำจากการพัฒนา โดยพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากผ่าน เมืองทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย เมืองปูทะเลโลก พืชพลังงาน พืชเศรษฐกิจใหม่ เมืองปศุสัตว์ และเมืองผลไม้

ส่วนที่ 3 โครงการประเภทความยั่งยืน เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนา บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น

รวมถึงกระทรวงการคลัง จะจัดมหกรรม "รวมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน" เพื่อช่วยเหลือประชาชน และภาคธุรกิจเอกชนในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยภาคใต้จะจัดที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ในที่ประชุม นายนิพนธ์ ได้นำเสนอเรื่องการเพิ่มจำนวนแรงงานไทย (ต้มยำกุ้ง) ที่เข้าไปทำงานในมาเลย์อย่างถูกต้องตามกฏหมายให้มากขึ้นกว่าปัจจุบัน และขอให้อำนวยความสะดวกเรื่องงานทางทะเบียนการแจ้งเกิด-แจ้งตาย (ใบมรณะบัตร) รวมถึงการจัดสอนภาษาไทยให้ลูกของแรงงานไทยที่เกิดในมาเลย์ เพื่อให้อ่า