posttoday

“นิด้าโพล” ชี้ ประชาชนอยากให้ “ประยุทธ์” ยุบสภาฯ ภายใน ธ.ค.นี้

18 ธันวาคม 2565

เปิดผลสำรวจ นิด้าโพล ชี้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่พอใจการทำหน้าที่ของ ส.ส. เบื่อสภาฯล่มบ่อย มัวแต่ทะเลาะกัน 43.13% ต้องการให้ พล.อ. ประยุทธ์ ยุบสภาฯ ภายใน ธ.ค.นี้

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง ‘ผลงานสภาผู้แทนราษฎร’ ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และประธานสภาผู้แทนราษฎร (ชวน หลีกภัย) ในรอบเกือบ 4 ปีที่ผ่านมา

 

“นิด้าโพล” ชี้ ประชาชนอยากให้ “ประยุทธ์” ยุบสภาฯ ภายใน ธ.ค.นี้

 

จากการสำรวจเมื่อถามประชาชนถึงความพึงพอใจต่อการทำงานของ ส.ส. ในรอบเกือบ 4 ปีที่ผ่านมา พบว่าร้อยละ 31.98 ระบุว่า ไม่ค่อยพอใจ เพราะการประชุมส่วนใหญ่ใช้เวลาไปกับการทะเลาะกัน และ ส.ส. ที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวนน้อย ร้อยละ 30.46 ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ เพราะมีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงาน นำเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่เพื่อให้รัฐบาลช่วยเหลือ 

 

ร้อยละ 25.96 ระบุว่า ไม่พอใจเลย เพราะสภาล่มบ่อยครั้ง และการทำงานยังไม่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 9.77 ระบุว่า พอใจมาก เพราะตั้งใจทำงานเพื่อประชาชน และการพิจารณากฎหมายสำคัญๆ สำเร็จลุล่วง และร้อยละ 1.83 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

ส่วนพึงพอใจต่อการทำงานของประธานสภาฯ ในรอบเกือบ 4 ปีที่ผ่านมา พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 41.98 ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ เพราะเป็นคนมีเหตุผล สุขุม รอบคอบ และมีความเป็นกลางในการทำหน้าที่ ร้อยละ 24.05 ระบุว่า พอใจมาก เพราะเป็นคนซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา มีความยุติธรรม มีความรู้ความสามารถ และทำหน้าที่ได้ดี 
 

 

ร้อยละ 20.38 ระบุว่า ไม่ค่อยพอใจ เพราะไม่ค่อยมีความเป็นกลาง และขาดความเด็ดขาด ร้อยละ 11.76 ระบุว่า ไม่พอใจเลย เพราะไม่มีความเป็นกลาง และไม่สามารถควบคุมให้การประชุมสภาดำเนินไปอย่างเรียบร้อยได้ และร้อยละ 1.83 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  

 

เมื่อถามถึงความคิดเห็นต่อการประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบว่า ร้อยละ 43.13 ระบุว่า นายกฯ ควรประกาศยุบสภาภายในเดือนธันวาคม 2565 รองลงมา ร้อยละ 33.82 ระบุว่า นายกฯ ควรอยู่จนครบวาระของสภาในวันที่ 23 มีนาคม 2566 ร้อยละ 12.37 ระบุว่า นายกฯ ควรประกาศยุบสภาภายในเดือนมกราคม 2566 

 

ขณะที่ ร้อยละ 3.74 ระบุว่า นายกฯ ควรประกาศยุบสภาภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ร้อยละ 2.82 ระบุว่า นายกฯ ควรประกาศยุบสภาเพียงไม่กี่วันก่อนการครบวาระของสภาในวันที่ 23 มีนาคม 2566 และร้อยละ 4.12 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ