posttoday

กางชื่อ 250 ผู้สมัครพท. อดีต สส.เก่าพรึ่บ

02 กุมภาพันธ์ 2562

สมรภูมิเลือกตั้ง'62:เพื่อไทยมีมติส่งผู้สมัคร สส.ระบบเขต 250 เขต แบ่งเป็น ภาคเหนือ 51 เขต ภาคอีสาน 112 เขตภาคกลาง 55 เขตภาคใต้ 10 เขต และ กทม.รวม 22 เขต

สมรภูมิเลือกตั้ง'62:เพื่อไทยมีมติส่งผู้สมัคร สส.ระบบเขต 250 เขต แบ่งเป็น ภาคเหนือ 51 เขต ภาคอีสาน 112 เขตภาคกลาง 55 เขตภาคใต้ 10 เขต และ กทม.รวม 22 เขต

พรรคเพื่อไทยได้มีมติส่งผู้สมัคร สส.ระบบเขต 250 เขต แบ่งเป็น ภาคเหนือ 51 เขต ภาคอีสาน 112 เขตภาคกลาง 55 เขตภาคใต้ 10 เขต และ กทม.รวม 22 เขตโดย "ภูมิธรรม เวชยชัย" เลขาธิการพรรคเพื่อไทย บอกว่า ในจำนวน 250 เขต นั้นถือว่าเป็นที่หวังชัยชนะในการเลือกตั้งอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ เมื่อเปิดดูรายชื่อผู้สมัครทั้งหมดพบว่า มีอดีต สส.เก่าของพรรคเพื่อไทยลงสมัครถึง 107 คน และยังไม่นับรวมถึงเขตที่มีการส่ง บุตร ญาติ ของอดีต สส.พรรคเพื่อไทยอีกหลายพื้นที่

นอกจากนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าในพื้นที่ภาคเหนือ ที่เป็นฐานเสียงของพรรคเพื่อไทย อย่างเช่น จ.แพร่ และพิจิตร พรรคเพื่อไทยไม่ได้มีการส่งผู้สมัครแต่อย่างใด

สำหรับรายชื่อผู้สมัคร สส.เพื่อไทยในพื้นที่ภาคเหนือและอีสานซึ่งเป็นฐานที่มั่นของพรรคมีดังนี้

ภาคเหนือ ประกอบด้วย กำแพงเพชร ส่ง 4 เขต เขต 1 วีระศักดิ์ สุ่นสา 2.อดุลย์รัตน์ แสงประชุม 3.จรัญ อิสระบัณฑิตกุล และ 4.ปรีชา เพ็งภู่ เชียงราย 7 เขต 1 สามารถ แก้วมีชัย อดีต สส. 2.วิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์ อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 3.วิสาร เตชะธีราวัฒน์ อดีต สส. 4.รังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ อดีต สส. 5.พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน อดีต สส. 6.อิทธิเดช แก้วหลวง อดีต สส. 7.ละออง ติยะไพรัช อดีต สส.

เชียงใหม่ 9 เขต 1.ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ อดีต สส. 2 .นพคุณ รัฐผไท อดีต สส. 3.จักรพล ตั้งสุทธิธรรม 4.วิทยา ทรงคำ อดีต สส. 5.ประสิทธิ์ วุฒินันชัย อดีต สส. 6.จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ อดีต สส. 7.สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ อดีต สส.ปาร์ตี้ลิสต์ 8.สุรพล เกียรติไชยากร อดีต สส. 9.ศรีเรศ โกฎคำลือ อดีต สส. ตาก ปี 2554 ไม่ได้รับการเลือกตั้ง สส.เป็นของพรรคประชาธิปัตย์ ครั้งนี้ส่ง 1 เขต คือ เขต 3 คือ ชัยณรงค์ มะเดชะ

น่าน 3 เขต เขต 1 สิรินทร รามสูต 2.ชลน่าน ศรีแก้ว 3.ณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ ทั้งหมดเป็นอดีต สส.เก่า พะเยา 3 เขต คือ เขต 1 อรุณี ชำนาญยา 2.วิสุทธิ์ ไชยณรุณ 3.ไพโรจน์ ตันบรรจง อดีต สส.เก่า พิษณุโลก 3 เขต เขต 2 นพพล เหลืองทองนารา เขต 4 นิยม ช่างพินิจ อดีต สส. เขต 5  นคร มาฉิม อดีต สส.ประชาธิปัตย์ เพชรบูรณ์ 3 เขต จาก 6 เขต โดย เขต 1 สุทัศน์ จันทร์แสงศรี อดีต สส. เขต 3 ทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ เหรัญญิกพรรคเพื่อไทย อดีต สส.บัญชีรายชื่อ เขต 4 พ.อ.ท.กิตติคุณ นาคะบุตร อดีต สส.ไทยรักไทย 2544

แม่ฮ่องสอน 1 เขต วิเชียร บุญ ระชัยสวรรค์ ลำปาง ส่ง 4 เขต คือ เขต 1 กิตติกร โล่ห์สุนทร อดีต สส.ไทยรักไทย 2.ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร อดีต สส.ปาร์ตี้ลิสต์ 3.จรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์ อดีต สส. 4.อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ อดีต สส. ลำพูน 2 เขต คือ 1.สงวน พงษ์มณี อดีต สส. 2.รังสรรค์ มณีรัตน์ อดีต สส. สุโขทัย 3 เขต คือ 1.ปราศาสตร์ ทองปากน้ำ อดีต สส.หลายสมัย 2.อรุณ สุภาพร 3.อารยะ ชุมดวง อดีต สส.หลายสมัย อุตรดิตถ์ 2 เขต คือ 1.กนก ลิ้มตระกูล อดีต สส. 2.ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ อดีต สส. นครสวรรค์ 6 เขต เขต 1 บุษยา ตั้งภากรณ์ ลูกสาว พ.ต.ท.บรรยิน ตั้งภากรณ์ อดีต สส.ไทยรักไทย 2.วรภัทร ตั้งภากรณ์ 3.สัญชัย วงษ์สุนทร อดีต สส.ไทยรักไทย 4.พ.ต.ท.นุกูล แสงศิริ อดีต สส. 5.ทายาท เกียรติชูศักดิ์ อดีต สส. 6.อภิสิทธิ์ อินทสิทธิ์

ภาคอีสาน ประกอบด้วย กาฬสินธุ์ 5 เขต เป็นอดีต สส.ปี 2554 ทุกคน คือ 1.บุญรื่น ศรีธเรศ 2.วีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ 3.คมเดช ไชยศิวามงคล 4.พีระเพชร ศิริกุล 5.ประเสริฐ บุญเรือง ขอนแก่น 10 เขต คือ 1.จักริน พัฒน์ดำรงจิตร อดีต สส. 2.อรอนงค์ สาระผล อดีต สส. 3.จตุพร เจริญเชื้อ อดีต สส. 4.มุกดา พงษ์สมบัติ อดีต สส. 5.ภาควัตน์ ศรีสุรพล ลูกชาย สุชาย ศรีสุรพล อดีต สส.ที่เสียชีวิต 6.สิงห ภณ ดีนาง 7.นวัธ เตาะเจริญสุข อดีต สส. 8.สรัสนันท์ อรรณนพพร 9.วันนิวัติ  สมบูรณ์ 10.บัลลังก์ อรรณนพพร

ชัยภูมิ 6 เขต คือ 1.โอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย อดีต สส.ภูมิใจไทย 2.อรรถวีร์ อุระวัฒนพันธุ์ 3.อนันต์ ลิมปคุปตถาวร 4.มานะ โลหะวณิชย์ อดีต สส. 5.พรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล อดีต สส. 6.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ อดีต สส. นครพนม 4 เขต คือ 1.ยุทธจักร เรืองวรบูรณ์ อดีต สส. 2.มนพร ศรีเจริญ อดีต สส. 3.ไพจิต ศรีวรขาน อดีต สส. 4.ชวลิต วิชยสุทธิ์ อดีต สส.ปาร์ตี้ลิสต์

นครราชสีมา 14 เขต คือ 1.ร.ต.อ. สุปชัย อินทรักษา 2.สุธรรม พรสันเทียะ 3.ประเสริฐ จันทรรวงทอง อดีต สส. 4.จักกฤช ผามูลสุข 5.โกศล ปัทมะ อดีต สส. 6.สมชาย ภิญโญ 7.จรูญพงศ์ พันธุ์ศรีนคร อดีต สส. 8.ประชาธิปไตย คำสิงห์นอก อดีต สส.หลายสมัย 9.อนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด 10.พ.ต.อ.ปฏิวัติ นาคำ 11.สมชาติ เดชดอน 12.ศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ 13.รชตะ ด่านกุล 14.สุชาติ ภิญโญ อดีต  สส. บึงกาฬ  2 เขต คือ เขต 1 เชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์ อดีต สส. 2.ไตรรงค์ ติธรรม อดีต สส.

บุรีรัมย์ 4 เขตใน 9 เขต คือ เขต 2 สุรศักดิ์ นาคดี อดีต สส.ไทยรักไทย เขต 3 7.พีระพงษ์ เฮงสวัสดิ์ อดีต สส.ไทยรักไทย เขต 4 ประกิจ พลเดช อดีต สส.ไทยรักไทย เขต 6 พรชัย ศรีสุริยันโยธิน อดีต สส.ปี 2554 มหาสารคาม 5 เขต คือ 1.กิตติศักดิ์ ธนาสวัสดิ์ 2.ไชยวัฒนา ติณรัตน์ อดีต สส. 3.ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร อดีต สส. 4.จิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ อดีต สส. 5.สุทิน คลังแสง อดีต สส.บัญชีรายชื่อ มุกดาหาร 2 เขต คือ 1.อนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ อดีต สส. 2.บุญฐิน ประทุมลี อดีต สส. ยโสธร 3 เขต คือ 1.ปิยวัฒน์ พันธ์สายเชื้อ อดีต สส. 2.บุญแก้ว สมวงศ์ อดีต สส. และ 3.ธนกร ไชยกุล

ร้อยเอ็ด 7 เขต คือ 1.วราวงษ์ พันธุ์ศิลา อดีต สส. 2.ฉลาด ขามช่วง อดีต สส. 3.นิรมิต สุจารี อดีต สส.4.นิรันดร์ นาเมืองรักษ์ อดีต สส. 5.จิราภรณ์ สินธุไพร ลูกสาว นิสิต สินธุไพร อดีต สส.เพื่อไทย 6.กิตติ สมทรัพย์ อดีต สส. 7.ศักดา คงเพชร อดีต สส. เลย 3 เขต คือ 1.เลิศศักดิ์ พัฒนกุลชัย 2.ศรัณย์ ทิมสุวรรณ 3.สันติภาพ เชื้อบุญมี ศรีสะเกษ 8 เขต คือ 1.ธเนศ เครือรัตน์ อดีต สส. 2.สุรชาติ ชาญประดิษฐ์ อดีต สส. 3.วิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ อดีต สส. 4.จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ อดีต สส. 5.ธีระ ไตรสรณกุล อดีต สส. 6.วีระพล จิตสัมฤทธิ์ อดีต สส. 7.มานพ จรัสดำรงนิตย์ อดีต สส. 8.ผ่องศรี แซ่จึง อดีต สส.

สกลนคร 6 เขต คือ อดีต สส.ทั้งหมด 1.อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย 2.นิยม เวชกามา 3.พัฒนา สัพโส 4.อนุรักษ์ บุญศล 5.สกุณา สาระนันท์ 6.เกษม อุประ สุรินทร์ 7 เขต คือ 1.พันธ์เทพ ฐานุพงศ์ชรัช 2.ชูชัย มุ่งเจริญพร อดีต สส. 3.คุณากร ปรีชาชนะชัย 4.ตี๋ใหญ่ พูนศรีธนากูล อดีต สส. 5.ครูมานิตย์ สังข์พุ่มอดีต สส. 6.สมบัติ ศรีสุรินทร์ อดีต สส. 7.ชูศักดิ์ แอกทอง อดีต สส. หนองคาย 3 เขต คือ 1.กฤษฎา ตันเทอดทิตย์ 2.ชนก จันทาทอง 3.เอกธนัช อินทร์รอด อดีต สส.ปาร์ตี้ลิสต์ หนองบัวลำภู 3 เขต คือ 1.สยาม หัตถสงเคราะห์ 2.ไชยา พรหมา อดีต สส. 3.ณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี อำนาจเจริญ 2 เขต คือ 1.สมหญิง บัวบุตร อดีต สส. 2.ดนัย มหิทธิพันธ์

อุดรธานี 8 เขต 1.ศราวุธ เพชรพนมพร อดีต สส. 2.อนันต์ ศรีพันธุ์ อดีต สส. 3.ขจิตร ชัยนิคม อดีต สส. 4.อาภรณ์ สาราคำ 5.จุฑาพัตธน์ เมนะสวัสดิ์ 6.จักรพรรดิ ไชยสาส์น อดีต สส. 7.เกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม อดีต สส. 8.เทียบจุฑา ขาวขำ อดีต สส. อุบลราชธานี 10 เขต คือ 1.วรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ อดีต สส. 2.ณรงค์ชัย วีระกุล 3.กิตติ์ธัญญา วาจาดี 4.เอกชัย ทรงอำนาจเจริญ 5.รัฐกิตติ์ ผาลีพัฒน์ 6.พิสิษฐ์ สันตพันธุ์ อดีต สส. 7.ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ อดีต สส. 8.เอกพล ญาวงศ์ 9.ประภูศักดิ์ จินตะเวช 10.สมคิด เชื้อคง อดีต สส.

ในขณะพื้นที่ภาคกลาง ผู้สมัครที่เป็นอดีต สส. อาทิ ฉะเชิงเทรา เขต 2 สมชัย อัศวชัยโสภณ ชลบุรี เขต 4 จิรวุฒิ สิงห์โตทอง นครนายก เขต 1  วุฒิชัย กิตติธเนศวร นนทบุรี เขต 1 นิทัศน์ ศรีนนท์ เขต 3 มานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์ เขต 4 มนตรี ตั้งเจริญถาวร เขต 5 วันชัย เจริญนนทสิทธิ์ ปทุมธานี เขต 1 สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล เขต 2 ศุภชัย นพขำ เขต 3 สมศักดิ์ ใจแคล้ว เขต 5 พิมพิมล ธรรมสาร ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 วิชิต ปลั่งศรีสกุล อดีต สส.ปาร์ตี้ลิสต์ปราจีนบุรี เขต 3 คมกฤช หงษ์วิไล พระนครศรีอยุธยา เขต 1 สุรเชษฐ์ ชัยโกศล เขต 3 วิทยา บุรณศิริ

ลพบุรี เขต 1 พิชัย เกียรติวินัยสกุล เขต 2 สุชาติ ลายน้ำเงิน สมุทรปราการ ประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย เขต 4 วรชัย เหมะ เขต 5 สลิลทิพย์ สุขวัฒน์ สระแก้ว เขต 3 สรวงศ์ เทียนทอง สระบุรี เขต 2 อรรถพล วงษ์ประยูร และเขต 3 องอาจ วงษ์ประยูร สิงห์บุรี 1 เขต สุรสาล ผาสุข สุพรรณบุรี เขต 4 สหรัฐ กุลศรี

พื้นที่ กทม.ส่ง 22 เขต เป็นอดีต สส.11 คน อาทิ เขต 1  พระนคร ป้อมปราบฯ สัมพันธวงศ์ ดุสิต ลีลาวดี วัชโรบลเขต 9  หลักสี่ จตุจักร สุรชาติ เทียนทองอดีต สส.กทม. เขต 10  ดอนเมือง การุณ โหสกุล เขต 11  สายไหม น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เขต 12 บางเขน อนุสรณ์ ปั้นทอง เขต 14 บึงกุ่ม คันนายาว พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศเขต 15  มีนบุรี คันนายาว วิชาญ มีนชัยนันท์เขต 16 คลองสามวา จิรายุ ห่วงทรัพย์ เขต 17 หนองจอก ไพโรจน์ อิสระเสรีพงษ์ อดีต สส.กทม. เขต 18  ลาดกระบัง ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ และเขต 28  บางแค วัฒนา เมืองสุข อดีต สส.ปาร์ตี้ลิสต์