posttoday

พรบ.สงฆ์ฉบับแก้ไขมีผลบังคับใช้แล้ว

07 มกราคม 2560

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศแก้ไข พ.ร.บ.สงฆ์ ให้ พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช และให้นายกฯรับสนองพระบรมราชโองการ

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศแก้ไข พ.ร.บ.สงฆ์ ให้ พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช และให้นายกฯรับสนองพระบรมราชโองการ

เมื่อวันที่ 6 ม.ค. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่3) พ.ศ.2560 โดยมีใจความสำคัญคือ การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ โดยให้ยกเลิกความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2536 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา 7 พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่ง และให้นายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ”

พรบ.สงฆ์ฉบับแก้ไขมีผลบังคับใช้แล้ว

 

พรบ.สงฆ์ฉบับแก้ไขมีผลบังคับใช้แล้ว