posttoday

เกษตรชัยนาทชวนงดทำนาปรังปลูกพืชผักทดแทน

07 ตุลาคม 2557

ชัยนาท-เกษตรจังหวัดชวนงดทำนาปรังปลูกผักสวนครัว-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนสร้างรายได้ดีกว่าหลายเท่าตัว

ชัยนาท-เกษตรจังหวัดชวนงดทำนาปรังปลูกผักสวนครัว-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนสร้างรายได้ดีกว่าหลายเท่าตัว

นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า ในช่วงหน้าแล้งที่กำลังจะมาถึงนี้ ตามประกาศของกรมชลประทาน เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำกักเก็บที่ต่ำกว่าระดับมาตรฐาน อีกทั้งกรมอุอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศว่าลมมรสุมและพายุพัด เข้าสู่ประเทศไทยน้อยส่งผลให้เกิดภาวะความแห้งแล้งโดยทั่วไป ดังนั้นจึงขอให้งดการทำนาปรังโดยสิ้นเชิง ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาต่อเนื่องลุ่มน้ำท่าจีนและกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้อง เกษตรกรคือการส่งเสริมให้ปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทน และลดพื้นที่การเพาะปลูกลง เพื่อประหยัดการใช้น้ำ

จากการทดลองและวิจัยของกรมส่งเสริมการเกษตร สามารถยืนยันได้ว่าการปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าว อย่างผักสวนครัว จะใช้พื้นที่และน้ำน้อยกว่าการปลูกข้าวถึง8-10เท่าตัว แต่มีรายได้ที่ดีกว่าถึง5เท่า ดังนั้นเกษตรกรที่กังวลว่าหากวดทำนาปรังแล้วจะขาดรายได้ขอให้ปรับพื้นที่นา ให้เป็นสวนผักเพื่อสร้างรายได้ชดเชยในหน้าแล้ว ซึ่งผักที่สามารถปลูกได้ง่ายและได้ราคาได้แก่ต้นหอม ผักชี และผักคะน้า ซึ่งพืชเหล่านี้เป็นพืชกายุสั้นเพียง40-50วันก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ใน ขณะที่ใช้น้ำเพียง300-400ลบ.ม./ไร่ และสามารถเก็บผลผลิตได้ถึง1,300-1,800ก.ก./ไร่ส่วนรายได้จะเฉลี่ยอยู่ที่ 60,000-70,000บาท/ไร่อัตราผลกำไรขึ้นอยู่กับราคาตลาดในช่วงการเก็บเกี่ยว

พืชอีกชนิดหนึ่งที่มีความต้องการของตลาดสูงในปัจจุบันคือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งข้าวโพดชนิดนี้สามารถปลูกในพื้นที่นาข้าวได้เช่นกัน ข้าวโพดเป็นพืชที่มีอายุการเพาะปลูกประมาณ110-130วันเท่ากับข้าวแต่ใช้น้ำ น้อยกว่าการปลูกข้าวถึง10เท่า โดยต้นทุนการผลิตอยู่ที่1,650-1,700บาท/ไร่ จะได้ผลผลิตต่อไร่จะอยู่ที่ประมาณ 800-1,000ก.ก./ไร่ ราคารับซื้อ ก.ก.ละ8.50-9.00บาท หรือประมาณรายได้6,800-8,500บาท/ไร่หรือคิดเป็นกำไรเบื้องต้นประมาณ 5,000บาท/ไร่

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จัด เป็นพืชที่มีโรคและแมลงรบกวนน้อย ต้นทุนการเพาะปลูกต่ำ ความต้องการของตลาดมีอย่างต่อเนื่อง ราคาดี ใช้น้ำน้อย จึงเป้นพืชทดแทนอีกชนิดหนึ่งที่มีอนาคต เกษตรกรที่สนใจการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในนาข้าวหรือการปลูกผักสร้างรายได้ สามารถติดต่อขอรายละเอียดและคำแนะนำได้ที่สำนักเกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอทุกแห่ง หรือโทรสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ 0-5647-6717 ในวันและเวลาราชการ นายธีระศักดิ์กล่าว