posttoday

รู้จักพระพุทธรูปปางพระเกศธาตุหลังถูกแชร์สนั่น

21 สิงหาคม 2557

รู้จักพระพุทธรูปปางพระเกศธาตุ หลังถูกสมาชิกเครือข่ายสังคมออนไลน์ถ่ายภาพมาแชร์จำนวนมาก

รู้จักพระพุทธรูปปางพระเกศธาตุ หลังถูกสมาชิกเครือข่ายสังคมออนไลน์ถ่ายภาพมาแชร์จำนวนมาก

หลังชาวสังคมออนไลน์มีการแชร์ภาพพระพุทธรูปปางแปลกตา ที่มีอิริยาบถคล้ายกับจับพระเกศา จนทำให้ผู้ที่ไม่เคยเห็นต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์เป็นว่า พระพุทธรูปปางนี้มีอยู่จริงหรือไม่

ทั้งนี้จากข้อมูลเว็บไซต์ www.onab.go.th ของสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระบุ พระพุทธรูปปางนี้มีชื่อว่า "ปางพระเกศธาตุ" โดยอยู่ในพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายหงายวางบนพระเพลา(ตัก) ยกฝ่าพระหัตถ์ขวาขึ้นแนบพระเศียร เป็นกิริยาเสยพระเกศา

ขณะที่ข้อมูลจากหนังสือ "ตำนานพระพุทธรูปปางต่าง ๆ" นิพนธ์ของ พระพิมลธรรม ราชบัณฑิต (ชอบ อนุจารีมหาเถร) ระบุถึงตำนานของพระพุทธรูปปางนี้ไว้ว่า

เมื่อเสร็จการเสวยแล้ว ตปุสสะ ภัลลิกะ ทั้งสองพานิชจึงกราบทูลว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ข้าพระพุทธเจ้าทั้งสอง ขอถึงพระองค์กับพระธรรมเป็นสรณะ ขอพระองค์จงทรงทราบว่า ข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองเป็นอุบาสก ในพระพุทธศาสนาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตราบเท่าอวสานแห่งชีวิต แล้วกราบทูลขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งควรแก่การอภิวาทในยามอนุสรณ์ถึงพระมหากรุณาธิคุณในกาลเบื้องหน้าต่อไป

ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงพระมหากรุณา จึงยกพระหัตถ์เบื้องขวาขึ้นลูบพระเศียรเกล้าฯ ได้พระเกศา ๘ เส้น นิยมเรียกว่า "พระเกศธาตุ" แล้วทรงประทานพระเกศธาตุทั้ง 8 เส้นนั้น แก่พานิชทั้งสอง ตปุสสะ ภัลลิกะ น้อมรับเกศธาตุทั้ง 8 องค์ ด้วยความโสมนัสเป็นอันมาก แล้วกราบถวายบังคมลาไป

พานิชทั้งสองนั้น ได้เป็นปฐมอุบาสกในพระพุทธศาสนาตั้งอยู่ในเทววาจิกสรณคม คือถึงพระพุทธเจ้าและพระธรรมทั้งสองเป็นสรณะ เพราะเวลานั้นยังไม่มีพระสงฆ์บังเกิดขึ้นในโลก เมื่อพานิชทั้งสองนั้นเดินทางกลับถึงเมืองของตนแล้ว ได้สร้างพระสถูปบรรจุพระเกศธาตุ ทั้ง 8 เส้น ไว้เป็นที่สักการบูชาของมหาชน

สำหรับพระพุทธรูป "ปางพระเกศธาตุ" มีประดิษฐานอยู่ในหลายวัด อาทิ วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ก็มีพระพุทธรุปปางนี้ประดิษฐานอยู่ ณ ระเบียงคดของวัด