posttoday

ศาลรธน.รับคำร้องค้านแก้มาตรา68เพิ่ม

13 มิถุนายน 2556

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 5 ต่อ 4 รับคำร้องของ “พล.ต.จำลอง –วิรัตน์ ” ค้าน สส.สว.312 คนแก้ม.68 ล้มล้างการปกครอง

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 5 ต่อ 4 รับคำร้องของ “พล.ต.จำลอง –วิรัตน์ ” ค้าน สส.สว.312 คนแก้ม.68 ล้มล้างการปกครอง

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีมติ 5ต่อ4 เสียง รับคำร้องของ พล.ต.จำลอง ศรีเมือง แกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) และคำร้องของนายวิรัตน์ กัลยาศิริ ฝ่ายกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ กรณียื่นคำร้องคัดค้านการประทำของ สส.และสว. รวม 312 คน เสนอร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ .. ) พ.ศ.  .... โดยแก้ไขมาตรา 68 และมาตรา 237 เป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้ ศาลไม่สามารถออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวในกรณีฉุกเฉิน เนื่องจากยังไม่ปรากฏมูลกรณีอันเป็นเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุผลอันควรเพียงพอที่จะต้องใช้วิธีการชั่วคราว อย่างไรก็ตามผู้ร้องต้องทำสำเนาส่งต่อศาล จำนวน 312 ชุด เพื่อส่งให้ผู้ถูกร้องต่อไป และให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่รับหนังสือแจ้งหากไม่ยื่นภายในกำหนดถือว่าไม่ติดใจ