logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
posttoday

แบ่งงานสมช. "ภราดร" คุมดับไฟใต้

27 กรกฎาคม 2555

"วิเชียร" แบ่งงานสมช. "ภราดร" คุมดับไฟใต้ - มั่นคงภายใน - แรงงานต่างด้าว

"วิเชียร" แบ่งงานสมช. "ภราดร" คุมดับไฟใต้ - มั่นคงภายใน - แรงงานต่างด้าว    

พล.ต.อ.วิเชียร  พจน์โพธิ์ศรี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) เปิดเผยว่าทาง สมช.ได้มีการแบ่งงานของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติแก่ 4 รองเลขาธิการ สมช.ภายหลังมีการโปรดเกล้าฯ พลโท ภราดร พัฒนถาบุตร รองเลขาธิการฯ เป็นรองเลขาธิการอย่างเป็นทางการ โดยพล.ท.ภราดร กำกับดูแลการปฏิบัติราชการ สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงภายในประเทศ ,สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรมและสำนักงานเลขาธิการ

สำหรับนายอดิศักดิ์ ตันยากุล รองเลขาธิการฯ กำกับดูแลปฏิบัติราชการ ,สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงระหว่างประเทศ,สำนักนโยบายและแผนความมั่นคง,สำนักประเมินภัยคุกคาม และนายอนุสิษฐ  คุณากร รองเลขาธิการฯ กำกับดูแลปฏิบัติราชการ ,สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน,สำนักยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ,กลุ่มงานกฎหมาย และนายสุรชัย นิระ ที่ปรึกษาด้านการประสานกิจการความมั่นคง กำกับดูแลการปฏิบัติราชการสำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ,กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้ความมั่นคง และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร