คืนชีพ"กรมพลศึกษา"

  • วันที่ 09 ก.พ. 2553 เวลา 11:34 น.

เสนอร่างพรฎ.คืนชีพชื่อ "กรมพลศึกษา" แทน สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ ก.ท่องเที่ยวอ้างเพื่อคลี่คลายความสับสน  หลังพบนโยบายปฏีรูปราชการยุคทักษิณเหลว 

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวเละกีฬา เสนอขอให้ครม.มีมติอนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกา( พรฎ.) เปลี่ยนชื่อ องค์กรบางองค์กรภายในหน่วยงาน โดยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เสนอว่า ขอให้เปลี่ยนชื่อ “สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว” เป็น กรมการท่องเที่ยว “ และ “สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ”  เป็น กรมพลศึกษา 

ทั้งนี้ เหตุผลของการเสนอร่างพรฎ. เปลี่ยนชื่อ ให้เหตุผลว่า เพื่อให้สอดคล้องลักษณะงานที่ปฏิบัติ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน ในการเรียกชื่อตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการและรองหัวหน้าส่วนราชการอันจะ สามารถสร้างความเข้าใจในการติดต่อประสานงานกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนได้เป็นอย่างดี

ก่อนหน้านี้มีหลายหน่วยงาน เสนอร่างพรฎ.เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเข้าครม.  หลังพบว่า ยุคพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี มีนโยบายปฏิรูประบบราชการ มีการตั้งกระทรวง และเปลี่ยนชื่อ กระทรวง กรม กอง นำมาซึ่งความสับสนต่อหน่วยงาน ข้าราชการ และประชาชน     อาทิ กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย็นาวี ก็ได้เสนอครม. ออกพรฎ. กลับไปใช้ชื่อกรมเจ้าท่า   และกรมการขนส่งทางอากาศ กลับไปเป็น กรมการบินพลเรือนตามเดิม
 

 

เรื่องอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Nytive

ข่าวอื่นๆ