ครม.มาร์คไตรมาสแรก(ก่อนยุบสภา) ปั๊มมติ732เรื่อง+222วาระทิ้งทวน

วันที่ 09 พ.ค. 2554 เวลา 20:32 น.
หากมองในแง่การทำงานครม.มีข้อมูลอีกด้านน่าสนใจ เมื่อ สลค.ได้รวบรวมข้อมูลมติ ครม.ของรัฐบาลอภิสิทธิ์ ในปี 2554 ก่อนยุบสภา....

โดย....ทีมข่าวการเมือง

แม้นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาแล้ว  แต่การประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ยังดำเนินต่อไป ซึ่งแน่นอนว่าการประชุมครม.นัดที่เหลือคงไม่เหมือนสองสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ถูกวิจารณ์อย่างหนักถึงการยัดทะนานวาระครม. เข้าสู่ที่ประชุมเป็นจำนวนมากจนถูกมองว่าเป็นการทิ้งทวน   ยืนยันข้อมูลได้จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี(สลค.) เฉพาะการประชุมครม.สองนัดสุดท้าย คือวันที่ 26 เม.ย. มีวาระทั้งสิ้น 76 วาระ และ วันที่ 3 พ.ค. จำนวน 222 วาระ 

แต่เมื่อตรวจสอบวาระการประชุมครม.ล่าสุดในวันที่ 10 พ.ค.  ไม่มีวาระพิจารณา มีวาระเพื่อทราบเป็นข้อมูล 6 เรื่อง และเป็นวาระเพื่อทราบปกติ 1 เรื่องเท่านั้น จากนั้นนายกฯจะมีการแจ้งครม.ถึงข้อปฏิบัติราชการระหว่างที่มีพระราชกฤษฏีกายุบสภา  ตอกย้ำว่า ครม.พยายามหลีกเลี่ยงวาระสุ่มเสี่ยงข้อกฎหมายเลือกตั้ง  ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณางบประมาณโครงการต่างๆ หรือ การแต่งตั้งข้าราชการที่มีส่วนได้เสียเอื้อประโยชน์ในการเลือกตั้ง   

อย่างไรก็ตาม หากมองในแง่การทำงานครม.  มีข้อมูลอีกด้านน่าสนใจ  เมื่อ สลค.ได้รวบรวมข้อมูลมติ ครม.ของรัฐบาลอภิสิทธิ์ ในปี 2554 ก่อนยุบสภา ตั้งแต่การประชุม ครม. เมื่อวันที่ 4 ม.ค. ถึงวันที่ 28 มี.ค. 2554 (ไม่นับการประชุม.ในช่วงเดือนเม.ย.-พ.ค.ที่ผ่านมา)  เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลและสะท้อนการบริหารงานของครม.อภิสิทธิ์

ข้อมูล สลค. ระบุว่า  ตั้งแต่การประชุม ครม. 4 ม.ค.- 28 มี.ค.2554  มีการประชุม ครม.รวม  13 ครั้ง มีมติครม.รวม 732 เรื่อง โดย ม.ค. 54  มี 182 เรื่อง ก.พ. 54 มี 249 เรื่อง และเดือนมี.ค. 301 เรื่อง(ยังไม่นับรวมมติครม.เดือน เม.ย.-พ.ค.) มติ ครม. ในช่วงที่ผ่านมา จำแนกตามประเภทวาระการประชุมครม. หรือการนำเรื่องเข้าที่ประชุมครม.โดยสรุป คือ วาระประธานแจ้ง จำนวน  9 เรื่อง  วาระเพื่อพิจารณา 311 เรื่อง  วาระเพื่อทราบ 392 เรื่อง วาระอื่นๆ จำนวน 6 เรื่อง และวาระสภาผู้แทนราษฎร 14 เรื่อง  รวมทั้งสิ้น 732 เรื่อง

เรื่องที่เสนอเข้าครม. จำแนกประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท คือ เรื่องทั่วไป กับเรื่องที่เป็นกฎหมาย ซึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นกฎหมายประกอบด้วย พระราชกำหนด พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฏีกา  กฏกระทรวง เป็นต้น ( มติ ครม. ที่จำแนกเป็นเรื่องทั่วไปกับเรื่องที่เป็นกฎหมายนี้นับเฉพาะเรื่องที่ได้รับการยืนยันมติครม. ไม่ได้รวมเรื่องที่เจ้าของเรื่องถอนออกจากวาระ และเรื่องที่เลื่อนการพิจารณาออกไป)

ที่น่าสนใจ วาระการประชุมครม.ที่เป็นเรื่องสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลมีจำนวน 509 เรื่อง และเรื่องที่เป็นการบริหารราชการทั่วไป มีจำนวน 223 เรื่อง ในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับการบริหารราชการทั่วไปนั้น รัฐบาลได้ผลักดันให้กลไกของรัฐ เร่งรัดปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การบริหารราชการโดยรวม ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น อันจะเสริมสร้างความกินดีอยู่ดี และความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชน รวมถึงจะแก้ไขปัญหาและเร่งรัดการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงยิ่งขึ้น

ทั้งนี้  พบว่า มีนโยบายเศรษฐกิจเสนอเข้าวาระมากที่สุด 159 เรื่อง  รองลงมา นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 84 เรื่อง   นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  75 เรื่อง  นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 67 เรื่อง  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก 32 เรื่อง   นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 25 เรื่อง  นโยบายความมั่นคงของรัฐ 19 เรื่อง นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  5 เรื่อง

เมื่อจำแนกเรื่องที่เกี่ยวข้องพื้นที่ดำเนินการทั่วทุกภาคของประเทศ  จำนวน 56 เรื่อง พบว่า  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด 16 เรื่อง   ภาคใต้ 13 เรื่อง  ภาคเหนือ 10 เรื่อง ภาคกลาง 9 เรื่อง  ภาคตะวันออก 6 เรื่อง และ กทม.และปริมณฑล 2 เรื่อง   ส่วนคณะกรรมการต่างๆที่แต่งตั้งโดยมติครม. มีจำนวนทั้งสิ้น 276 คณะ กระจายไปยังกระทรวงต่างๆ สำหรับ 5 อันดับแรก ได้แก่  กระทรวงการต่างประเทศ   59 คณะ   กระทรวงคมนาคม 22 คณะ  กระทรวงมหาดไทย  21  คณะ  กระทรวงศึกษาธิการ 18 คณะ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  17 คณะ