เปิดปฏิทินเลือกตั้งใหญ่"1เสียง"ขจัดความขัดแย้งในสังคม?

วันที่ 09 พ.ค. 2554 เวลา 19:52 น.
การกำหนดทิศทางของประเทศด้วยมือของประชาชนต่อจากนี้ ขึ้นอยู่กับความซื่อสัตย์ของนักการเมืองเป็นสำคัญ รวมถึงการเดินออกมารักษาสิทธิที่ประชาชนมีอยู่ในมือ...

โดย....นิติพันธุ์ สุขอรุณ

การประกาศยุบสภาอย่างเป็นทางการของ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ทำให้ทุกฝ่ายต่างพากันวอร์มเครื่อง เตรียมความพร้อมกันทั้งในส่วนของพรรคการเมืองที่จะต้องส่งผู้สมัครลงแข่งขัน และตัวผู้สมัครส.ส.กับฐานเสียงในพื้นที่ แต่ขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) มีภาระหน้าที่หนักที่สุดในการเตรียมการการเลือกตั้ง อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ภายหลังจากที่มีศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก 9 ต่อ 0 วินิจฉัยให้ ร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.และการได้มาซึ่งส.ว. (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่..) พ.ศ. .... หรือที่เรียกว่ากฏหมายลูกทั้ง 3 ฉบับถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและไม่มีข้อความใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

ปฏิทินสำหรับการเลือกตั้งจึงถูกเปิดขึ้น หลังจากนี้ เมื่อมีพระราชกฤษฏีกายุบสภาผู้แทนราษฎร โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค.54  ทำให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา กำหนดวันเปิดรับสมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เป็นเวลา 5 วัน ต่อจากนั้นจะเปิดรับสมัครส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง อีก 5 วัน ซึ่งต้องกำหนดให้การรับสมัครทั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ไม่เกิน 20 วัน นับจากวันที่พระราชกฤษฏีกา

สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ กกต. เปิดเผยว่า จะเปิดให้มีการสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อขึ้นระหว่างวันที่ 19-23 พ.ค.54 เวลา 08.30 – 16.30 น.ที่สนามกีฬาไทย – ญี่ปุ่น (ดินแดง) และเปิดรับสมัครเลือกตั้งแบบแบ่งเขต ระหว่างวันที่ 24-28 พ.ค.54  เวลา08.30 – 16.30 น. ที่ผอ.กต.เขตเลือกตั้งกำหนด 

ทั้งนี้การลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าจะมีขึ้นเพียง 1 วัน คือในวันที่ 26 มิ.ย.54 เวลา 08.00-15.00 น. ส่วนสถานที่ลงคะแนน จะจัดในแต่ละจังหวัด  เพื่อให้ทันกำหนดวันเลือกตั้งขึ้นในวันที่ 3 ก.ค.

ในส่วนงบประมาณจำนวน 3,817 ล้านบาท ที่ต้องใช้จัดการเลือกตั้ง จะถูกแบ่งมาใช้ในเรื่องของการจัดหน่วยเลือกตั้งจำนวน 94,000 หน่วย เขตเลือกตั้งจำนวน 375 หน่วย และมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 48 ล้านคน  ทั้งนี้ยังมีค่าตอบแทนของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยที่ต้องเพิ่มขึ้นจาก 250 บาท/วัน เป็น 300 บาท/วัน และยังต้องมีการใช้ในส่วนด้านกิจการสืบสวนสอบสวน ขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก็เตรียมความพร้อมจับตากับซุ้มมือปืนอย่างเต็มที่ เพราะคาดว่าการเลือกตั้งจะมีความรุนแรงและการทุจริตซื้อเสียงมากขึ้น

อีกอึดใจเดียวสำหรับการกำหนดทิศทางของประเทศด้วยมือของประชาชนต่อจากนี้ ขึ้นอยู่กับความซื่อสัตย์ของนักการเมืองเป็นสำคัญ รวมถึงการเดินออกมารักษาสิทธิที่ประชาชนมีอยู่ในมือ แม้เพียง 1 คะแนนเสียง ก็สามารถเดินหน้าพัฒนาประเทศ ลดปัญหาความขัดแย้งในสังคมจนหลุดพ้นเป็นประเทศที่ก้าวหน้าแล้วได้อย่างยั่งยืน 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต