เปิดชื่อ 10 ขรก.เข้มคุณธรรมคว้ารางวัลดีเด่น

วันที่ 01 ธ.ค. 2553 เวลา 16:49 น.
เปิดรายชื่อ 10 ข้าราชการหัวกะทิเข้มคุณธรรม คว้ารางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2550-2551

โดย....ธรรมสถิตย์ ผลแก้ว

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย  ได้มีพิธีมอบรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2550 -2551  ที่ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานพิธีมอบรางวัล ซึ่งการพิจารณาคัดเลือกข้าราชดีเด่นครั้งนี้ ปรากฎว่า นายจรัญ ภักดีธนากุล  อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวนเสียงข้างมากให้ยกคำร้องคดียุบพรรคประชาธิปัตย์ ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณดังกล่าวพร้อมกับข้าราชการที่ประพฤติปฏิบัติดีมีคุณธรรมอีก 9 ราย   แต่อย่างไรก็ตาม นายจรัญได้แจ้งคณะจัดงานติดภารกิจ ไม่สามารถมารับรางวัลจึงมอบหมายให้ตัวแทนเป็นผู้รับรางวัล

 

จรัญ

สำหรับการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการดีเด่น  ได้จำแนกไว้ดังนี้  สายตำแหน่งปลัดกระทรวง  ได้แก่ นายจรัญ  ภักดีธนากุล  อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม   สายตำแหน่งอธิบดี ได้แก่ นายปรีชา  วัชราภัย  อดีตเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  นางพนิตา  กำภู ณ อยุธยา  อดีตอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดีการ   คุณพรทิพย์  จาละ  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฏีกา   นายอนุชา  โมกขะเวส  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

สายตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด  ได้แก่  นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ  อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร  นายพูลศักดิ์   ประณุทนรพาล  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  นายสยุมพร  ลิ่มไทย  ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง   สายตำแหน่งอธิการบดี   ได้แก่ รองศาสตราจารย์ สุมนต์  สกลไชย   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น     สายตำแหน่งเอกอัครราชทูต  นายดอน  ปรมัตถ์วินัย  เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน  

ทั้งนี้ สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย  ได้ดำเนินโครงการประกาศเกียรติคุณผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี  2550 -2551  โดยประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่นขึ้น

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2550- 2551 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งได้ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานตามแนวทศพิธราชธรรม  และคุณธรรม 4 ประการ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานไว้  และมีผลงานดีเด่นเป็นแบบอย่างที่นักบริหารข้าราชการทั่วไปจะพึงยึดปฏิบัติ จำนวน 10 ราย  สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย จึงได้ประกาศเกียรติคุณยกย่องบุคคลดังกล่าวเป็นผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2550- 2551 ตามสายตำแหน่งดังกล่าว