ด้วยอุตสาหะยิ่งใหญ่บวชถวายสังฆราช

  • วันที่ 01 ธ.ค. 2560 เวลา 13:05 น.

ด้วยอุตสาหะยิ่งใหญ่บวชถวายสังฆราช

ผู้เข้าร่วมโครงการอุปสมบทถวายสมเด็จพระสังฆราชประกอบพิธีอุปสมบทแล้วที่วัดไทยพุทธคยา ก่อนจาริกไปสังเวชนียสถานและสถานที่สำคัญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. คณะผู้สมัครอุปสมบท 99 คน (ภิกษุ 95 สามเณร 4) ในโครงการอุปสมบทพระภิกษุ ณ ดินแดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย ถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสทรงเจริญพระชันษาครบ 91 พระชันษา วันที่ 26 มิ.ย. 2561) ซึ่งจัดโดยมูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม (ในการนี้ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานมูลนิธิฯ ได้สมัครบวชด้วย) ได้เดินทางถึงสนามบินพุทธคยาในเวลา 12.00 โดยประมาณ

จากนั้นเดินทางไปรับประทานอาหารเที่ยงที่วัดเมตตาพุทธารามเสร็จแล้วเดินทางมาวัดไทยพุทธคยา ซึ่งเป็นที่พักและที่ประกอบพิธีอุปสมบท

 

 

ในโอกาสนี้ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีระยุทธ วีรยุทโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาและหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาลได้มอบหมายให้พระครูอุดมโพธิวิเทศ เลขานุการเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าอุปสมบทและชี้แจงขั้นตอนการบรรพชาที่จะกระทำ ณ ภายใต้ควงพระศรีมหาโพธิ์ ในบริเวณพื้นที่พระมหาเจดีย์พุทธคยา

 

 

เวลา 16.00 น. ก่อนพิธีบรรพชามีการตั้งขบวนแห่นาครอบพระมหาเจดีย์พุทธคยารอบนอก  1 รอบ แล้วเข้าสู่บริเวณภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์อันเป็นที่บรรพชา โดยเริ่มพิธีบรรพชาสามเณรทั้ง 99 รูป ในเวลา 18.00 โดยมี พระธรรมโพธิวงศ์ ทำหน้าพระอุปัชฌาย์

ในช่วงหนึ่งของขั้นตอนการบรรพชาสามเณร (ช่วงที่ไปห่มผ้าเพื่อกลับมารับไตรสรณคมณ์และสิกขาบท 10) นี้มีแทรกพิธีบวชชีพราหมณ์ด้วยจนเสร็จเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา แล้วต่อด้วยการบวชสามเณรเสร็จสิ้นในเวลา 20.00 โดยประมาณ

 

 

จากนั้นสามเณรทั้ง 99 รูป นำโดย สามเณร ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เดินทางกลับมาที่วัดไทยพุทธคยา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 นาที เพื่อประกอบพิธีอุปสมบท ณ พระอุโบสถวัดไทยพุทธคยา

เนื่องจากผู้อุปสมบทมีจำนวนมาก 95 รูป การประกอบพิธีอุปสมบทจึงกระทำ 2 วัน  โดยในคืนวันที่ 30 พ.ย. ได้ประกอบพิธีอุปสมบทล่วงเลยไปถึงตี 2 และอุปสมบทไป 45 รูป

 

 

พระอุปัชฌาย์ผู้ให้การอุปสมบทมี 2  รูปทำหน้าที่สลับกัน คือ พระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา พระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ กิตฺติวณฺโณ ป.ธ.9) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี

 

 

การอุปสมบทครั้งนี้ถือว่ากระทำด้วยอุตสาหะอันแรงกล้า ทั้งฝ่ายพระสงฆ์ผู้ทำให้การอุปสมบทสำเร็จสมบูรณ์ และผู้ที่เข้ารับการอุปสมบททุกรูปที่เต็มเปี่ยมด้วยศรัทธา

ในวันนี้  (1 ธ.ค. 2560) การอุปสมบทจำนวนที่เหลือก็ได้เริ่มทำพิธีต่อตั้งแต่เวลาตี 5 และคาดว่าจะสิ้นเสร็จก่อนเวลา 11.00 น. (เวลาอินเดียช้ากว่าไทยประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง)

 

หลังการอุปสมบทเสร็จเรียบร้อย ภาคบ่ายเวลา 15.00 น.  พระภิกษุสามเณรของโครงการ ผู้บวชชีพราหณ์ จะเดินทางไปทำวัตรสวดมนต์เย็น เจริญจิตตภาวนา ณ มหาเจดีย์พุทธคยและภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระกุศลแด่ พระสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช

จากนี้เป็นต้นไป ตั้งแต่วันที่ 2 -9 ธ.ค. ก็จะเดินทางไปทำวัตรสวดมนต์ เจริญจิตตภาวนา ที่สังเวชนียสถานทั้งสี่ ตลอดทั้งการไปเยี่ยมชมสถานที่อื่นๆ ที่มีความสำคัญกับพระพุทธศาสนา ก่อนจะลาสิกขาและเดินทางกลับไทยวันที่ 10 ธ.ค.

 

 

 

 

ข่าวอื่นๆ