ย้อนชม "วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ 10 ธ.ค. 2475"

  • วันที่ 09 เม.ย. 2560 เวลา 13:50 น.

ย้อนชม "วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ 10 ธ.ค. 2475"

โดย...ส.สต

ท่านผู้อ่านได้ชื่นชมพระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญ ที่พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2560 ซึ่งเป็นพระราชพิธียิ่งใหญ่ครั้งแรกในรัชกาลที่ 10 ไปแล้ว

ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญฉบับถาวร ฉบับแรก ในสมัยรัชกาลที่ 7 หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาสู่ระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข โดยมีพระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 2475

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญ 16 ฉบับ แต่ที่จัดเป็นพระราชพิธีมี 2 ครั้ง คือ รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2475 แก้ไขเพิ่มเติม 2495 และฉบับปี พ.ศ. 2511

พระเจ้าแผ่นดินทรงลงพระบรมนามาภิธัยในรัฐธรรมนูญ / ภาพ : สมุดภาพ พระยาพหลพลพยุหเสนา ภาค 1

 

พระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญวันที่ 6 เม.ย. 2560 นับเป็นครั้งแรกในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ดังหมายกำหนดการว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำหนดการพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2560 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต เวลา 15.00 น. เสด็จออก ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ทรงยืนหน้าพระราชอาสน์หน้าพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ ภายใต้พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร แวดล้อมด้วยเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ มหาดเล็กรัวกรับ ชาวม่านเปิดพระวิสูตร ชาวพนักงานประโคมกระทั่งแตร มโหระทึก ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี พระบรมวงศานุวงศ์ องคมนตรี คณะรัฐมนตรี คณะทูต สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ประธานศาลฎีกา ประธานองค์กรอิสระ ข้าราชการฝ่ายทหารและพลเรือน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามตำแหน่งเป็นมหาสมาคม

เมื่อสุดเสียงประโคมแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว พระราชทานแก่นายกรัฐมนตรี เจ้าพนักงานอาลักษณ์ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประทับพระราชลัญจกรแล้วเชิญไปประดิษฐานบนพานทองที่เสาบัวหน้ามหาสมาคม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอ่านกระแสพระราชปรารภประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 จบแล้ว ชาวพนักงานประโคมฆ้องชัย สังข์ แตร ดุริยางค์ ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ยิงปืนใหญ่ฝ่ายละ 21 นัด และวัดทั่วราชอาณาจักรย่ำระฆังและกลอง

ขบวนแห่ของกรมแผนที่

 

ครั้นสุดเสียงปืนใหญ่ มหาดเล็กรัวกรับ ชาวม่านปิดพระวิสูตร ชาวพนักงานประโคมกระทั่งแตร มโหระทึก วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดําเนินกลับ

ฉลองรัฐธรรมนูญ 2475

ผู้เขียนขอย้อนอดีต 10 ธ.ค. 2475ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม (พ.ศ. 2475) ให้แก่ปวงชนชาวไทย ซึ่งบรรยากาศในวันพระราชทานรัฐธรรมนูญและการฉลองเมื่อ พ.ศ. 2475นั้นยิ่งใหญ่มาก ทั้งนี้ดูจากภาพในหนังสือสมุดภาพพระยาพหลพลพยุหเสนา ภาค 1ของสำนักพิมพ์ต้นฉบับ ที่ ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ เป็นเจ้าของและบรรณาธิการ ซึ่งเป็นภาพหายาก

ธงชัยเขียนในคำนำเล่าถึงสมุดภาพพระยาพหลฯ ภาค 1 ว่า เป็นผลงานลำดับที่ 32 ของสำนักพิมพ์ต้นฉบับ เป็นการประมวลภาพเก่าของพระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) เรียงตามลำดับเวลา พร้อมทั้งเหตุการณ์งานฉลองรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2475 อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

คณะผู้แทนราษฎรและราษฎรเฝ้า ในงานพระราชทานรัฐธรรมนูญ

 

ธงชัยเล่าถึงที่มาของภาพว่า ภาพนี้เก็บรักษาและจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์พระยาพหลฯ ที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จ.ลพบุรี ที่จัดแสดงในรูปพิพิธภัณฑ์เล็กๆ หลังจากได้รับมอบสิ่งของและภาพถ่ายจากทายาทตระกูลพหลโยธินเมื่อ พ.ศ. 2536

ธงชัย เล่าว่า เมื่อชมพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวในวันที่ 9 ก.พ. 2555 สอบถามเจ้าหน้าที่แล้วทราบว่ายังมีภาพอีกจำนวนมากที่ไม่ได้จัดแสดง จึงได้ติดต่อทายาทของพระยาพหลฯ ซึ่งเหลือ 4 ท่าน เพื่อขออนุญาตจัดพิมพ์เผยแพร่ ท่านก็อนุญาต

ทายาททั้ง 4 คือ พ.ต.พุทธินาถ ฐ.พหลพลพยุหเสนา พจี สุทธินาค พวงแก้วสาตรปรุง และ พ.ต.พรหมธรมหัชชัย พหลพลพยุหเสนา

ภาพที่เสนอวันนี้สแกนจากสมุดภาพพระยาพหลฯ ภาค 1 โดยได้รับอนุญาตจาก ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ แล้ว

รัฐธรรมนูญไทยใน 30 วินาที

 

ข่าวอื่นๆ