อัพเดทชื่อผู้สมัครสปช.ได้ที่นี้

วันที่ 22 ส.ค. 2557 เวลา 18:18 น.
อัพเดทชื่อผู้สมัครสปช.ได้ที่นี้
กกต.อัพเดทเปิดชื่อผู้สมัครสปช.8วันยอดยังไม่กระเตื้อง รวม1,371 ราย กกต.เผยยอดผู้สมัครรับสรรหาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สปช.) 8 วัน (วันที่ 14 - 21 ส.ค. ) ยอดรวม 1,371 จำแนกเป็น ผู้แสดงเจตจำนงเข้ารับคัดเลือกเป็นสปช.ในส่วนจังหวัด จำนวน 968 คน ซึ่งไม่มีการเปิดเผยรายชื่อ ส่วนผู้สมัครสปช.ตามความเชี่ยวชาญ 11 ด้าน จำนวน 403 คน มีรายชื่อดังนี้  1.) ด้านการเมืองพรรคชาติประชาธิปไตยก้าวหน้า เสนอชื่อ นายวิชิต ดิษฐประสพพรรคไทยรักธรรม เสนอชื่อ นายนราวิชญ ชยะสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครู จังหวัดปราจีนบุรี              เสนอชื่อ นายทวีศักดิ์  อิ่มจิตต์พรรคประชาธิปไตยใหม่                     เสนอชื่อ นายสุรทิน พิจารณ์พรรคเพื่ออนาคต                                  เสนอชื่อ นายพูลเดช กรรณิการ์พรรคเพื่อสหกรณ์ไทย เสนอชื่อ          เสนอชื่อ นายพรชัย อินทร์สุขพรรคเพื่อสหกรณ์ไทย เสนอชื่อ          เสนอชื่อ นายสมเกียรติ โสภณพงศ์พิพัฒน์พรรคประชากรไทย เสนอชื่อ             เสนอชื่อ นายไตรเทพ รัตนาจารย์พรรคปฏิรูปไทย                                   เสนอชื่อ นายวิเชียร สุขพันธุ์พรรคภูมิใจไทย                                    เสนอชื่อ นายชัย ชิดชอบสมาคมอาสาสมัครพยาบาลและสวัสดิการชมชนชายแดนใต้ เสนอชื่อ พลเรือเอกสุรินทร์ เรืองอารมณ์มูลนิธิบุญทันตา                                     เสนอชื่อ นายตุลย์ ประเสริฐศิลป์พรรชาติพัฒนา                                      เสนอชื่อ พ.อ.ธวัชชัย สมุทรสาครพรรคเพื่อประชาชนไทย                      เสนอชื่อ นายพรหมชาติ กองสินหลากสมาคมนักรบนิรนาม 333                     เสนอชื่อ พ.อ.ประเสริฐ พรรคเจริญสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอุบลราชธานี เสนอชื่อ นายกุญชร สุธรรมวิจิตรมูลนิธิพระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก เสนอชื่อ พล.ต.เจนวิทย์ ยามะรัตน์มูลนิธิพระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก เสนอชื่อ พล.ท. ณัฐพิพัฒน์ พิทักษ์ชาติดสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนธรรมราชศึกษา-วัดพระสิงห์ เสนอชื่อ พล.ต. วัลลภ มณีเชษฐาพรรคชาติสามัคคี                                  เสนอชื่อ นายนพดล ไชยฤทธิเดชพรรคประชาสันติ                                 เสนอชื่อ นายสมชัย แนวพานิชสมาคมสันนิบาตมูลนิแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เสนอชื่อ นายสุธรรม ลิ้มสุวรรณเกษมสมาคมคนพิการจังหวัดนครราชสีมา เสนอชื่อ นายเอกพงศ์ พงศ์ชิณสีห์มูลนิธิส่งเสริมนโยบายศึกษา                                เสนอชื่อ นายชัยอนันต์ สมุทวณิชมูลนิธิช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เสนอชื่อ นางสาวพยุงลัลนา วงษ์สุขชัยเลิศสมาคมนักธุรกิจอาเซียน                       เสนอชื่อ นายทวีศักดิ์ มหามะพรรคแทนคุณแผ่นดิน                          เสนอชื่อ นายวิชัย ศิรินครวัดคูหาโสภณ                                         เสนอชื่อ นายเสฐียร ศรีเมืองพรรคถิ่นกาขาว                                     เสนอชื่อ นายชุมชฎาธาร หาญณรงค์มูลนิธิพระครูนครบุราณานุรักษ์(สนอง อตุตทโม) เสนอชื่อ พล.ท.พรเลิศ วรสีหะสำนักงาน ป.ป.ช.                                   เสนอชื่อนายสรรเสริญ พลเจียกสมาคมสันนิบาตสมาคมแห่งประเทศไทย เสนอชื่อนายสถาพร ศิริภักดีโรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) เสนอชื่อนาย ช.ชัยนาท ศรีเสมาเมืองพรรคดำรงไทย                                     เสนอชื่อนายมะเซะ บากามูลนิธิ 14 ตุลา                                        เสนอชื่อนายประสาร มฤคพิทักษ์วัดบ้านเปลือยใหญ่                               เสนอชื่อนายธันยศพงศ์ วรกิตตนนท์มูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานี        เสนอชื่อนายนวมงคล คูสกุลพรรคพลังคนกีฬา                                                 เสนอชื่อร.ต.ต. คเนศ ศรีศักดิ์พรรคพลังคนกีฬา                                                 เสนอชื่อนายวิรุณ เกิดชูกุลองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เสนอชื่อ พ.ท.สมศักดิ์ ศิริสมบูรณ์กองทุนหมู่บ้านขุมแสง หมู่ที่ 6 ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด เสนอชื่อนายอุทิศ ธรรมโกศลสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก(ประเทศไทย) เสนอชื่อนางอัจฉรา เตชฤทธิพิทักษ์สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เสนอชื่อร.ต.อ. จิตทิพย์ มณีนาวา 2.) ด้านการบริหารราชการแผ่นดินมูลนิธิวัฒนธรรมอิสลามเพื่อการศึกษาและพัฒนา เสนอชื่อ นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์มูลนิธิพ่อค้าไทย                                    เสนอชื่อ นายประมวล รุจนเสรีสมาคมเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูภาคเหนือ เสนอชื่อ นายพินิจ พุทธพิทักษ์วงศ์พรรคร่วมพัฒนาชาติไทย                     เสนอชื่อ นายสราวุฒิ สิงหกลางพลสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร                 เสนอชื่อ พล.ร.อ.ประเสริฐ บุญทรงสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ      เสนอชื่อ นายประกิจ ประจนปัจจนึกมูลนิธิศาล ปู่-ย่า ปุงเถ่ากงมา น้ำพอง    เสนอชื่อ นายเสรี สุงามสมาคมเกษตรกร ชายแดนบูรพา          เสนอชื่อ นายรัตน์นริศ โชตินิติบัณฑิตสมาคมสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เสนอชื่อ พล.อ.เกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์สมาคมสันนิตาตสมาคมแห่งประเทศไทย เสนอชื่อนายวรรณธรรม กาญจนสุวรรณสมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทย เสนอชื่อ พล.ท.เสวก พงษ์กระจายวัดบางแพรก                                          เสนอชื่อ พล.อ.เผด็จการ จันทร์เสวกสมาคมอาสามัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทย เสนอชื่อ พ.ต.ท.ชุมพล บุญประยูรวัดฉิมทายกาวาส                                    เสนอชื่อ นายไพฑูรย์ ใจก้าวหน้าสมาคมสร้างสรรค์ผู้ประกอบการค้าสลากเพื่อคนพิการและผู้ด้วยโอกาส เสนอชื่อ นายสุนทร ศรีบุญนาคองค์การเภสัชกรรม                               เสนอชื่อ  นายสมชาย ขำน้อย 3.) ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมพรรคมหาประชาชน                             เสนอชื่อ นางลีนา จังจรรจาสมาคมสถาบันค้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค  เสนอชื่อ              นายวิส ติงสมิตรพรรคประชากรไทย                             เสนอชื่อ นายธนากร แก้วทิพรัตน์มูลนิธิหลวงต่างใจราษฎร์ หลวงสมุทรโยธี บรรพบุรุษใจสมุทร เสนอชื่อ นายยืนหยัด ใจสมุทรโรงเรียนบ้านละหานนา                        เสนอชื่อ ร.ต.ต. ชยคม อุดมทรัพย์โรงเรีบนเทศบาลตำบลขามใหญ่ บ้านหนองไผ่ เสนอชื่อ พ.ต.อ. จุมพล สุวนามสมาคมชาวอังซัวในประเทศไทย         เสนอชื่อ นายพิภพ อะสีติรัตน์โรงรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์             เสนอชื่อ นายชุบ ชัยฤทธิไชยสมาคมพุทธสมาคมขอนแก่น               เสนอชื่อ นายวัน สุวรรณพงษ์วัดดอนแย้                                              เสนอชื่อ นายวิชัย แสงพลสิทธิ์สมาคมขนส่งภาคตะวันออก                                เสนอชื่อ นายบัญชา ปรมีศณาภรณ์สมาคมจิตอาสาพัฒนาประเทศไทย     เสนอชื่อ หม่อมราชวงศ์ บวรฉัตร ฉัตรชัยมูลนิธิมานิธิคุณ                                      เสนอชื่อ นายไสว จิตเพียรองค์กรฑูตสันติภาพ นายกิจบดี ก้องเบญจภุชมูลนิธิร่มฉัตร นายวันชัย สอนสิริโรงเรียนบ้านโป่งหว้า พ.ต.ท.ไสว คำสอนหาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว นายอำนาจ หวังสุขพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายณัฐพัชร์ อินทุภูติมูลนิธิโรจนสมบูรณ์ธรรมสถาน นายวิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตรมูลนิธิคลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม นายสงวน ลิ่วมโนมนต์สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นายมีชัยด ไพรสิงห์ 4.) ด้านการปกครองท้องถิ่นมูลนิธิคนไทยรักษ์แผ่นดิน                   เสนอชื่อ พ.ต.อาณันย์ วัชโรทัยสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย  เสนอชื่อ นายสรณะ เทพเนาว์มูลนิธิบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเพชรอนันต์ เสนอชื่อ นายปรีชา จตุรงต์เสรีกุลเทศบาลตำบลบางงา                              เสนอชื่อ นายศักดิ์พงศ์ ธรรมอาขวกุลสมาคมองค์กรบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย เสนอชื่อ นายนพดล แก้วสุพัฒน์สมาคมองค์กรบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย เสนอชื่อ นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์สมาคมรักสิ่งแวดล้อมลุ่มแม่น้ำพองเพื่อคุณภาพชีวิต เสนอชื่อ นายบุญสนอง แก้วบ่อสหกรณ์การเกษตรเมืองอุดรดิตถ์ จำกัด เสนอชื่อ พ.ท.จำลอง โพธิ์ทองมูลนิธิมหาสุรสิงหนาท                          เสนอชื่อ นายสวง คงยิ่งยวดเทศบาลตำบลสวนผึ้ง                            เสนอชื่อ นายปราโมทย์ ไพชนม์พรรคร่วมพัฒนาชาติไทย                     เสนอชื่อ นายศักดิ์ชาย พรหมโทสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สุวรรณนิเวศน์         เสนอชื่อ นาวาอากาศเอก เด่นศักดิ์ นาท้าวสมาคมสันนิบาติเทศบาลแห่งประเทศไทย         เสนอชื่อ นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์สมาคมสันนิบาติเทศบาลแห่งประเทศไทย         เสนอชื่อ นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง       เสนอชื่อ นายทองดี นามแสงโคตรองค์การบริหารส่วนตำบนรางจรเข้     เสนอชื่อ นายพงศกร มลคลหมู่องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย     เสนอชื่อ นายไชยชาญ มาตาวัดมูลเหล็ก                                            เสนอชื่อ นางจิรวรรณ สารสิทธิ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์                เสนอชื่อ พ.ต.ท.ชำนาญ โตวงษ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์                เสนอชื่อ นางสาวชนัลญา สุรารักษ์มูลนิธิพระมงคลญาณเถร วัดสระทอง ร้อยเอ็ด เสนอชื่อ นายใหม่ บัวสอนสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสนอชื่อ เสนอชื่อ นางสาวสุธีรา วิจตรานนท์สมาคมส่งเสริมพระพุทธศาสนา จังหวัดนครราชสีมา เสนอชื่อ นายภิติพงศ์ พงศ์สุรเวทกองทุ่นหมู่บ้านบานป่าเช่า หมู่ที่ 8 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.อุตรดิสถ์ เสนอชื่อ นายจำรัส พวงมะเดื่อกรมที่ดิน                                                เสนอชื่อ นายพิพัฒน์ วงศาโรจน์         สมาคมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย เสนอชื่อ นายจุฬา มีบุญรอดเทศบาลตำบลเวินพระบาท                   เสนอชื่อ นายเศวต ทินกูลเทศบาลนครนครปฐม จ.นครปฐม      เสนอชื่อ นายถาวร จันทร์กล่ำเทศบาลตำบลพบพระ อ.พบพระ จ.ตาก เสนอชื่อ นายฉัตรชัย สร้อยสังวาลย์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน                เสนอชื่อ นายวิชัย ครองยุติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง      เสนอชื่อ นายกิตติ เกียรติ์มนตรีเทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร        เสนอชื่อ นายกังวาน รักษาสัตรย์สมาคมส่งเสริมวิชาชีพผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์(แห่งประเทศไทย) เสนอชื่อ นายสุดใจ สุขขาวสมาคมนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอชื่อ นายสุรพล เจริญภูมิสมาคมนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอชื่อ นายสมเกียรติ จองจิตรมั่นองค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง                 เสนอชื่อ นางสุมาลี พรพิศาลทรัพย์มูลนิธิสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เสนอชื่อ นายสุชาติ สหัสโชติสมาคมการประมงสมุทรปราการ        เสนอชื่อนายเปรมสันต์ ศีลปพพิพัฒน์วัดบ้านเปลือยใหญ่                               เสนอชื่อ นายอภิรักษ์ ศรีนุเสนสมาคมนักข่าวนครสวรรค์                   เสนอชื่อ นายศตวรรษ แสนมุขมูลนิธิอนุสรณ์ 100 ปีศรีราชา               เสนอชื่อ นายเทอดศักดิ์ กรรณสูตสมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี           เสนอชื่อ นายจิรวัฒน์ พริ้งสกุลสมาคมธรรมศาสตร์เพชรบุรี                                เสนอชื่อ นายพิพันธ์ ชลวิทย์สมาคมอาจารย์อุดมศึกษาเพื่อสันติภาพโลก(ประเทศไทย) เสนอชื่อ นายยุวัฒน์ วุฒิเมธีองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว           เสนอชื่อ นายชินกร เกรียงยะกุลเทศบาลตำบลสันทราบหลวง               เสนอชื่อ นายนที ตำรงค์มูลนิธิพิทักษ์ภูมิไทย                             เสนอชื่อ พล.อ.เติมศักดิ์ อาภรณ์เอี่ยมสมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เสนอชื่อ นายธนกร วังบุญดงชนะศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)           เสนอชื่อ นายชาติชาย ณ เชียงใหม่มูลนิพุทธภาวนาวิชาชาธรรมกาย         เสนอชื่อ  พล.ต. ศิรเมศร์ พันธุ์มณีมหาวิทยาลัยนเรศวร                             เสนอชื่อ นายปริญญา ปานทองสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดระยอง  เสนอชื่อ นายสยุมพร ลิ่มไทย 5.) ด้านการศึกษามูลนิธิเพื่อคุณธรรม                                               เสนอชื่อ นายบรรจง โซ๊ะมณีสมาคมครูและผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาขอนแก่น เสนอชื่อ นายเพิ่ม หลวงแก้วพรรคประชาสันติ                                 เสนอชื่อ นายสุนทร เนตรประสมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย เสนอชื่อ ว่าที่ พันตรี วิฑูรย์ พิลาวัลย์สมาคมพบสุข                                        เสนอชื่อ นายสุจิต เหมวัลสมาคมคนตาบอดจังหวัดภูเก็ต            เสนอชื่อ นายธีรศักดิ์ อัครบวรสมาคมเครือข่ายผู้ปกครองแห่งชาติ    เสนอชื่อ นายคมเทพ ประภายนต์วัดนาสร้าง ต.ท่าแซะ อ.ท่าแชะ จ.ชุมพร  เสนอชื่อ นางสาวรุจินาถ ศรีสุวรรณสมาคมข้าราชการบำนาญและผู้สูงอายุจังหวัดสตูล เสนอชื่อ นายประนาท นุรักษ์ภักดีโรงเรียนบ้านท่านางพรหม(ธนาคารกรุงเทพ8) เสนอชื่อ นายภักดี  จำนงค์สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อกระนวน            เสนอชื่อ นายสงคราม เมืองมนตรีโรงเรียนบ้านทุ่งกระโดน                     เสนอชื่อ นายสิทธิศักดิ์ พรหมสุขโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม         เสนอชื่อ นายเสนาะ หงษ์ฤทัยวัดสว่างหนองขอน(วัดบ้านหนองขอน) เสนอชื่อ นายปิยะรัช หมื่นแสนสมาคมผู้เก็บกู้ทุ่นระเบิดพลเรือนไทย                เสนอชื่อ นายชาติชาย จันทร์ใสมูลนิธิดารุสสาลาม                                                 เสนอชื่อ นายนิมันซูร จิยี่งอสมาคมนิติกรเขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เสนอชื่อ นายอภิรักษ์ พูนวัฒนานุกูลสหกรณ์การเกษตรหนองบัวแดง จำกัด เสนอชื่อ นาย สุดตา วงศ์นราสมาคมเกษตรกรไทย                            เสนอชื่อ นายธนรรชน พหลทัพโรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก                    เสนอชื่อ นายธงชัย กะทาโรงเรียนบ้านขี้ตุ่น (แหล่งจะหลุง)       เสนอชื่อ นายประสิทธิ์ คำกลางสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เสนอชื่อ นายกอบกิจ ส่งศิริกองบัญชาการกองทัพไทย                  เสนอชื่อ พล.อ.วุฒินันท์ ลีลายุทธโรงเรียนบ้านหนองบั่ว                         เสนอชื่อ นายกฤติเดช สกุลว่องไวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ร่วมพัฒนาชาติไทย                 เสนอชื่อ นายไชยยงค์ สืบสารคามโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เสนอชื่อ นายนุกูล ศรีขลาวัดโนนใหญ่                                          เสนอชื่อ นายถนอมศักดิ์ ศรีชนะโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสนอชื่อ นายประเสริฐ กมลนาวินมูลนิธิประถมศึกษาวาริชภูมิ                                 เสนอชื่อ นายทรงศักดิ์ สิงหาดโรงเรียนชุมชนประชานิคม                                 เสนอชื่อ นายวีระพัฒน์ ศรีสุวรรณสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เสนอชื่อ นายสุพจน์ อภิศักดิ์มนตรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง      เสนอชื่อ นายเสน่ห์ ขาวโตสมาคมศึกษานิเทศก์จังหวัดหนองคายและบึงกาฬ  เสนอชื่อ นายธวัช ทองแสนโรงเรียนบ้านหนองปรือ                      เสนอชื่อ นายธวัชชัย พิกุลแก้วสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม เสนอชื่อ นายมีศิลป์ ชินภักดีสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน ชะอำ เสนอชื่อ นายรุ่งโรจน์ สีเหลืองสวัสดิ์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์             เสนอชื่อ นายพายุพงศ์ พายุหะพรรคชาติสามัคคี                                  เสนอชื่อ นายสำเริง สุขเจริญสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ เสนอชื่อ นายวิวัฒน์ พวงมะลิตมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก                            เสนอชื่อ นายสมพงษ์ จิตระดับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ เสนอชื่อ นายชาญวิทย์ คันธะมูลนิธิวัฒนะรรมและการศึกษานานาชาติ เสนอชื่อ นายอุทัย ภิรมย์รื่นสมาคมโรงเรียนเอกขนกาฬสินธุ์         เสนอชื่อ นางสาวศุภลักษณ์ สระแก้วมูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ   เสนอชื่อ นายสมเกียรติ ชอบผลโรงเรียนบ้านหนองตื่น                         เสนอชื่อนายสมศักดิ์ สุทธิอาคารสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่วยหนังสือแห่งประเทศไทย เสนอชื่อ นางสุชาดา สหัสกุลสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่วยหนังสือแห่งประเทศไทย เสนอชื่อ นายจรัญ หอมเทียนทอโรงเรียนบ้านหนองตื่น                         เสนอชื่อ นางสาวบังอร บัวช่วยมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยี(ประเทศไทย) เสนอชื่อ นายพรหมวิทย์ คล้ามไพบูลย์วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่                      เสนอชื่อ นายนราทิพย์ สุวรรณ์โรเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131       เสนอชื่อ นายสกลธ์ ขุนสนิทสมาคมข้าราชการอาวุโสแห่งประเทศไทย เสนอชื่อ นางชมนาท รัตนมณีมูลนิธิกีฬาซีเกมส์ ครั้ง 13                     เสนอชื่อ นายศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณสมาคมสมัชชาคนตาบอดเพื่อการส่งเสริมอาชีพ เสนอชื่อ นายไพโรจน์ สัตยธรรมสมาคมการค้าเพื่อนช่วยเพื่อนคนพิการผู้ค้าสลาก เสนอชื่อนายเฉลิมพร อุ่นแก้วสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เสนอชื่อ นายอภิชาติ จีระวุฒิมูลนิธิเพื่อนสันติภาพ                            เสนอชื่อ นางมาณี ไชยธีรานุวัฒศิริมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เสนอชื่อ นางรัชนี ชังชูโรงเรียนบ้านโนนแดงน้อย                                  เสนอชื่อ นายไพฑูรย์ พิมพ์ทองมูลนิธิพิทักษ์ภูมิไทย                             เสนอชื่อ พล.ร.ท. ณเดโช เกิดชูชื่นมูลนิธิคลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม         เสนอชื่อ นายกระหยิ่ม ศานต์ระกูลวิดฉัมหายกาวาส                                    เสนอชื่อ นางพูนสุข มาศรังสรรค์มหาวิทยาลัยนเรศวร                             เสนอชื่อ นายสุชาติ เมืองแก้วโรงเรียนเมืองสภลนคร(ธาตุนารายรณ์เจงเวง) เสนอชื่อ พ.อ.วรรณาชัย แววศรีสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 เสนอชื่อ นายสนอง สีพาฤทธิ์สมาคมผู้แทนครูมัธยมศึกษาประเทศไทย เสนอชื่อ นายสงกรานต์ จันทร์น้อยมูลนิวัดเจริญราษฎร์                              เสนอชื่อ นายฏิชัย เศรษฐโถโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)       เสนอชื่อ นายสมมาตร แก้วลายสมาคมผู้ประกอบการวิชาชีพครูลู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดนครพนม เสนอชื่อ นายวิชิต คำหันอรรคสมาคมอาจารย์อุดมศึกษาเพื่อสันติภาพโลก(ประเทศไทย) เสนอชื่อ นายภิรมย์ จั่นถาวร  6.) ด้านเศรษฐกิจมูลนิธิเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม                                เสนอชื่อ นายปรีดา  เตียสุวรรณ์วิสาหกิจชุมชนต้นกล้าพลังงานทดแทนไบโอดีเซล          เสนอชื่อ นายวินัย เมฆขุนทดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์                              เสนอชื่อ นายล้วน นามสอนวัดป่าศุภมิตร                                          เสนอชื่อ นายอรชุน ไชยอนันตะนาคะกุลสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย     เสนอชื่อ นายวิฑูรย์ แนวพานิชสมาคมโลจิสติกส์และขนส่งไทย        เสนอชื่อ นายธนิต โสรัตน์กองทุนหมู่บ้านวัดแดงประชาราษฎร์ หมู่ 3 ต.บางสีทอง อ.งกรวย จ.นนทบุรี เสนอชื่อ นายพิพัน์ รัฐกาญจน์ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพรบรมราชูปถัมภ์              เสนอชื่อ พล.ท.พิศาล เทพสิทธา20 ส.ค. สมาคมส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค           เสนอชื่อ นายพาณิชย์ เจริญเผ่าสมาคมพัฒนาเศรษฐกิจ ไทย-จีน-ตงเหม็ง                           เสนอชื่อ นายชัยพร ธนถาวรลาภวัดเกาะสุวรรณาราม                                                              เสนอชื่อ นายรักเกียรติ จาริกสมาคมนักเรียนเก่าเนเธอร์แลนด์ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมี เสนอชื่อ นายสุเมธ ชัยเลิศวณิชกุลสมาคมผู้ประกอบการเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด                  เสนอชื่อ นายสานิตย์ โชตธนธำรงสมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ                           เสนอชื่อ นายอุดม พลอยจินดาสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์                เสนอชื่อ นายอังสุรัสมิ์ อารีกุลกองทุนหมู่บ้านคลองขุด หมู่ที่ 5 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร                 เสนอชื่อ นายนิมิตร โรจนกฤตยากรณ์สมาคมการค้าฮาลาลอาเซียน                                                                เสนอชื่อ นายมนูญ รามบุตรสหภาพแรงรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ     เสนอชื่อ นายวีระพงษ์ วงศ์แหวนสมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เสนอชื่อ นายอภิชัย เตชะอุบลสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย                                         เสนอชื่อ นายสุเทพ คงมากมูลนิธิส่งเสริมการจัดการทรัพยากรละสิ่งแวดล้อมไทย    เสนอชื่อ นายจิตเกษม แสงสิงแก้วมูลนิธิเกษตรอิทรีย์ไทย                                                        เสนอชื่อ นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียนรติสมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ                           เสนอชื่อ นายเวทย์วิชัย ภาคบุญมีเจริญพรรคคนขอปลดหนี้                                                            เสนอชื่อ นายภูมะนะเกียรติ มาตสุรีย์สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย                                         เสนอชื่อ นายวิเชียร พวงลำเจียกสมาคมเกษตรกรอำเภอคลองหาด                                       เสนอชื่อ นายกิติศักดิ์ พรพรหมวินิจสมาคมครู ข้าราชการ และประชาชน                                  เสนอชื่อ นายสุเทพ กันธารักษ์ 7.) ด้านพลังงานมูลนิธิสถาบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย     เสนอชื่อ นายวชิระ เปล่งปลั่งสมาคมกังหันลม (ประเทศไทย)          เสนอชื่อ นางสาวนวลละออง ศรีขุมพลวัดหนองม่วงเก่า                                    เสนอชื่อ นายมานิต อินศวรหนังสือพิมพ์ไฮแลนด์นิวส์                   เสนอชื่อ นางอร่าม วามะลุนสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย เสนอชื่อ นายปรีชา ออประเสริฐเครือข่ายอาสาสมัครคุมประพฤติ-ยุติธรรมชุมชน อ.สันกำแพง-อ.แม่ฮ่องสอน เสนอชื่อ นายนที มณีกุลมูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุข                   เสนอชื่อ นายซาการียา บิณยูชูฟมูลนิธิ สมภพ ธนธีรพงษ์                       เสนอชื่อ นายสมภพ ธนธีรพงษ์สมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทลัย สำนักงานกรุงเทพ เสนอชื่อ พล.ต.ท.สมยศ ดีมากมูลนิธิโรงพยาบาลโพธาราม                                เสนอชื่อ นายวิบูลย์ คูหิรัญวัดบ้านหนองผือน้อย                            เสนอชื่อ นางสุทธิรัตน์ ศรีนุเสนวัดบ้านหนองผือน้อย                            เสนอชื่อ นายเทพฤทธิ์ บุญศีลพร้อม 8.) ด้านสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมมูลนิธิเก่งกาจโหราศาสตร์                    เสนอชื่อ นายเก่งกาจ จงใจพระมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของศาลนนทบุรี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว เสนอชื่อ นางภรณี ลีนุตพงษ์สมาคมรักสิ่งแวดล้อมลุ่มแม่น้ำพองเพื่อคุณภาพชีวิต        เสนอชื่อ นายภราดร โพธิ์ศรีวัดนาสร้าง ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร เสนอชื่อ              เสนอชื่อ นายศานิต สุขขีมูลนิธิจิตอาสา                                        เสนอชื่อ นายสนธิ คชวัฒน์มูลนิธิลดโลกร้อน                                                เสนอชื่อ นายเสนอ อัศวมันตามูลนิธิตาโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร                    เสนอชื่อ นายนิทัศน์ รายยวาวัดปากท่อ (ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี)                        เสนอชื่อ พ.ท.อุเทพ ทองบุราณสมาคมธรรมศาสตร์เพชรบุรี                                เสนอชื่อ นางสาวสุมล สุตะวิริยะวัฒน์สมาคมเภสัชและอายุรเวชแผนโบราณ จังหวัดสงขลา       เสนอชื่อ นายประจวบ จันทร์เพ็ญสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสนอชื่อ นางนิตยา  มหาผลสมาคมกู้ภัยเมืองพล                                                              เสนอชื่อ นายประสาท พรหมชัยนันท์สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอุดรานี                                เสนอชื่อ นายสัญชัย ปิยะพงษ์กุลวัดสุวรรรณประสิทธิ                                                            เสนอชื่อ ว่าที่ร้อยโท ภูวเดช ธนบดีธรรมสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย                  เสนอชื่อ นายประเสริฐ ตปนียางกูรสมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทย                                เสนอชื่อ นายจักร ฉันทพานิชย์มูลนิธิส่งเสริมการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไทย                 เสนอชื่อ นางสมร มุตตามระองค์กรทูตสันติภาพ                                                              เสนอชื่อ นายวิฑูรย์ ชลายนนาวินสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดระยอง   เสนอชื่อ พล.ร.ท.นพ.เด่นเดชา ประทุมเพ็ชร์มูลนิธิการศึกษาอำเภอห้วยทับทัน                                       เสนอชื่อ นายอรุณศักดิ์ โอชารส 9.) ด้านสื่อมวลชนสมาคมสื่อมวลชนจังหวัด                     เสนอชื่อ นายคิด จินตากุลมูลนิธิสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา เสนอชื่อ นางประภา เหตระกูล ศรีนวลนัดสมาคมนักข่าวระยอง เสนอชื่อ            เสนอชื่อ นายโนชญ์ ชาญด้วยกิจสมาคมนักข่าวจังหวัดอำนาจเจริญ       เสนอชื่อ นายสุชาติ สูงเรืองมูลนิธิหลวงต่างจราษฎร์ หลวงสมุทรโยธี บรรพบุรุษใจสมุทร เสนอชื่อ นายกิตติพงศ์ พฤษเจริญวัดศรีบุญเรือง                                        เสนอชื่อ นายชนาเทพ ไชยศรีฮาดวัดป่าโนนแท่น                                      เสนอชื่อ นายสุกิจ นนทวงศ์สมาคม เคเบิล ทีวี(ประเทศไทย)          เสนอชื่อ นายณัฏฐชัย กษรดิษฐสมาคมกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เสนอชื่อ นายประยูร จันทรุสอนวัดยานนาวา                                           เสนอชื่อ นายเทพสิทฐิ์ ประวาหะนาวินสมาคมกูภัยเมืองพล                              เสนอชื่อ นายวิชิตชนม์ ทองชนสมาคมนักข่าวหนังสือัมพ์ วิทยุและโทรทัศน์ จังหวัดสกลนคร เสนอชื่อ นายบัญญัติ ทอนฮามแก้วกองบัญชาการกองทัพไทย                                  เสนอชื่อ เสนอชื่อ พล.อ.สุภกิจ นุตสถิตย์สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน เสนอชื่อ นายจุมพล รอดคำดีสมาคมเครือข่ายนักสื่อสารชุมชน        เสนอชื่อ นายกัณฑ์เอนก ศรมาลาสมาคมอุตสาหกรรมบันเทิงไทย         เสนอชื่อ นายศรีรัตน์ นุชนิยมสมาคมวิทยุโทรทัศน์กล้าตะวัน นางสุกัญญา สุดบรรทัดสมาคมสื่อดิจิตอลเพื่อผู้บริโภค(ประเทศไทย)   เสนอชื่อ นายวิศรุต ปิยกุละวัฒน์สมาคมสื่อดิจิตอลเพื่อผุ้บริโภค(ประเทศไทย)   เสนอชื่อ พล.ท.วิชัย เวศวงศ์ษาทิพย์สมาคมโทรคมนาคมและการสื่อสารเพื่อการพัฒนา เสนอชื่อ นายประเมศว์ กุมารบุญสมาคมสื่อมวลชนส่วนภูมิภาคประเทศไทย       เสนอชื่อ นายสิระ พิมพ์กลางสมาคมสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เสนอชื่อ นายแสน ชฎารัมย์สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์อำนาจเจริญและอิสานใต้ เสนอชื่อ นางสาว โสภาพักตร์ ทิพย์อุตรสมาคมวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน์ภาคประชาชน จังหวัดบุรีรัมย์ เสนอชื่อ พ.ต.อ.นิยม ไพรสัณฑ์สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์อานาจเจริญและอิสานใต้ เสนอชื่อ นายประสพชัย กิตติวรรณวงศ์ 10.) ด้านสังคม14 ส.ค. พรรคชาติประชาธิปไตยก้าวหน้า   เสนอชื่อ นายชัญปรวิชญ์ อิ่มใจสมาคมพลังแผ่นดินด้านภัยยาเสพติด  เสนอชื่อเสนอชื่อ นางสุภาวดี บางใหญ่เราะมะมูลนิธิสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านสระบุรี                 เสนอชื่อ นางพิมพ์ษิริ ดุรงค์ฤทธิ์ชัยอบต.โนนเดินแดง                                                 เสนอชื่อ นายวิสิทธิ์ ช่วยดูพรรคเพื่ออนาคต                                  เสนอชื่อ นายณัฐกฤตย์ แก้วใสวัฒนะมูลนิธิอิสลามศาสนูปถัมภ์                    เสนอชื่อ นายเสกสรร ประเสริฐองค์กรบริหารส่วนตำบลท่าชัย เสนอชื่อ นายสนั่น ทองปานสมาคมเพื่อการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสนอชื่อ นายจักรชัย อุ่นใจโรงเรียนบ้านละหานนา                        เสนอชื่อ พ.ต.ท.สำราญ สุธรรมสมาคมเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดยโสธร เสนอชื่อ นายบรรพจน์ วงษ์ใหญ่สมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนา เสนอชื่อ นายสาโรจน์ ดาราสมานวัดมะกอกแก้ว                                       เสนอชื่อ พ.ท.ประภาส แปลงสารวัดราษฎร์บูรณะ                                    เสนอชื่อ นายสมดุลย์ คำทองสุกวัดราษฎร์บูรณะ                                    เสนอชื่อ นายเจริญ ภูนุชองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี        เสนอชื่อ นายอภิวัฒน์ ยอดทองสมาคมคนตาบอดจังหวัดจันทบุรี       เสนอชื่อ นายกองสิน แรงดีพรรคเพื่อประชาชนไทย                      เสนอชื่อ นายเสน่ห์ ปุริสายสมาคมนักข่าวจังหวัดอำนาจเจริญ       เสนอชื่อ นายสว่าง นาคพันธ์พุทธสมาคมจังหวัดบุรีรัมย์                  เสนอชื่อ นางฆริศา ไซอ่ำเอี่ยมพุทธสมาคมจังหวัดบุรีรัมย์                  เสนอชื่อ นายศิริพงษ์ เอกัคคตาจิตสมาคมผู้ปกครองและศิษย์เก่าโรงเรียนทวารวดี นายทศพร ศรีสุขอร่ามมูลนิธิฟื้นฟูชนบท                                                 เสนอชื่อ นายวันชัย จุลสุคนธ์พรรคคนไทย                                        เสนอชื่อ นายอุเทน ชาติภัญโยสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย จังหัดพระนครศรีอยุธยา เสนอชื่อ นางพรทิพย์ ตั้งกีรติมูลนิธิส่งเสริมความรู้เพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เสนอชื่อ นางกูไซหม๊ะวันซาฟีหน๊ะ มนูญทวีสมาคมข้าราชการพลเรือนและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เสนอชื่อ นายวิศร์ อัครสันตติกุลมูลนิธิโลกเดียวกัน                                                เสนอชื่อ นายอุดรพันธ์ เครือมูลชมรมผู้สูงอายุตำบลโคกแย้                  เสนอชื่อ พันเอก(พิเศษ) ธนากร เข็มทองวัดมหาชัย                                               เสนอชื่อ นางทัศนาวดี โพนเมืองหล้ามูลนิธิสาธิตธรรมนานุเคราะห์              เสนอชื่อ พล.ท.ยุทธ จุนทะสุตธนกุลวัดใหญ่สูงเนิน                                       เสนอชื่อ นายอุบล เอื้อศรีมูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ         เสนอชื่อ นายวชิระ เรืองพรวิสุทธิ์สมาพันธ์เกษตรกร อ.เมืองเลย             เสนอชื่อ นายภาสณ แสงมณีกองทุนหมู่บ้านวัดหาด หมู่ที่                               เสนอชื่อ นางรัชดาภรณ์ อินทร์เทพมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ                      เสนอชื่อ นายฏิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์วัดเกาะสุวรรณาราม                              เสนอชื่อ นายณัฎฐ์ภูอิสร์ ศรีเพชรสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย            เสนอชื่อ นายวิโตจน์ สิตประเสริฐนันท์สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย เสนอชื่อ นายมนัส โกศลสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ร่วมพัฒนาชาติไทย                 เสนอชื่อ พล.ต. ไพรัช รักไทยสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย            เสนอชื่อ นายอนุสรณ์ รังสิโยธินสมาคมสตรีศรีสองแคว                         เสนอชื่อ นางรุ่งกานต์ ศรลัมพ์สมาคมนักธุรกิจอาเซียน                       เสนอชื่อ นายบัญญัติ บุญญาสมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย     เสนอชื่อ พล.อ.โท.สุรเชษฐ ทองสลวยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมชนเทศบางตำบลปลายพระยา  เสนอชื่อ นายเลิศ เหมทานนท์สมาคมสปาและนวดแผนไทย              เสนอชื่อ พ.ต.อ.ศรศักดิ์ แก้วรักษาโรงเรียนบ้านหนองหรือ                      เสนอชื่อ ว่าที่ พ.ต.พงษ์เพชร ปรีดีวิสุทธ์มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย                     เสนอชื่อ นายขนวนรัตนวราหะโรเงรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วย   เสนอชื่อ นายวิเชียร ผลไม้สมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทย เสนอชื่อ นายสดใส โรจนวิชัยสมาคมนักเพลงลูกทั่งแห่งประเทศไทย เสนอชื่อ นายประยุทธ อิทร์ตลาดชุมมูลนิธิช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เสนอชื่อ นางเรืองชัย กลางขุนทดสมาคมคนพิการกรุงเพทมหานคร       เสนอชื่อ นายอุดม พรมพันธ์ใจสมาคมจิตอาสาพันาประเทศไทย         เสนอชื่อ นางสาวชรินรัตรน์ พุทธปวนโรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า                    เสนอชื่อ นายไพศาล มุ่งสมัครมูลนิธิจงอางศึก                                      เสนอชื่อ พ.ท.อรรควุฒิ นันทาพรรคดำรงไทย                                     เสนอชื่อ นายวินัย วงศ์จินตนารักษ์สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เสนอชื่อ นายวิวัธน์ ศรีเจริญวงศ์สมาคมสมัชชาคนตาบอดเพื่อการส่งเสริมอาชีพ เสนอชื่อ นายวิวัฒน์ เลอยุกต์มูลนิศูนย์ฮอทไลน์                                                เสนอชื่อ  นายนรินทร์ กรินชัยสภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด             เสนอชื่อ นายสาธิต กฤตลักษณ์ 11.) ด้านอื่นๆวัดร้อยไร่                                               เสนอชื่อ นายยงยุทธ์ หมอยาดีพรรคไทยรักธรรม                                               เสนอชื่อ นายสนธยา กาวิใจมูลนิธิมัจลิชุดดีนี                                   เสนอชื่อ นายนิรันดร์ พันทรกิจสมาคมสถาบันคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค              เสนอชื่อ ว่าที่ พ.ต. อาชว์ โครงกาพย์สมาคมนายจ้างผู้ประกอบการเครื่องนุ่งห่มแห่งประเทศไทย เสนอชื่อ นายสมมาต ขุนเศษฐพรรคเอกราชไทย เสนอชื่อ                                 เสนอชื่อ นายกัมปนาท เพิ่มสุข           วัดเสาธงนอก                                         เสนอชื่อ นางสาวหงษ์สุวรรณษร อิ่มใจวัดสามัคคีธรรมบัวขาว                         เสนอชื่อ นายชาญชนะ อินทรเสนาสมาคมผู้ปกครองและครูดรงเรียนอนุบาลหนองคาย เสนอชื่อ นายปรีชา พงษ์ไพรัตน์ สมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ            เสนอชื่อ พล.ร.อ.เทียนชัย มังกรสมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยระหว่างประเทศ เสนอชื่อ ธนธรณ์ ทองหอมหนังสือพิมพ์ไฮแลนด์นิวส์                   เสนอชื่อ พ.ต.ท. ชุมพล เพ็งศิริโรงเรียนบ้านทับช้าง                             เสนอชื่อ นายวัชรินทร์ โสตถิยาภรณ์มูลนิธิพัฒนาสี่แยกอินโดจีน                                เสนอชื่อ นาวาอากาศเอก จีระศักดิ์ ดิษบรรจงมูลนิธิสมัชชาศิลปิน                              เสนอชื่อ เสนอชื่อ นายจำรัส เติมสุขสวัสดิ์กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านน้ำพุ            เสนอชื่อ นายเอกวิทย์ สายแก้วเทศสมาคมส่งเสริมชาวนาไทย                   เสนอชื่อ นายภูติ ศรีสมุทรนาคสมาคมส่งเสริมชาวนาไทย                   เสนอชื่อ นายวิชัย ชิตยวงษ์สมาคมเกษตรกรไทย                            เสนอชื่อ นายทองมาส ซงซาสมาคมการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีนโพ้นทะเล เสนอชื่อ นายนรินทร์ จงประเสริฐสมาคมนายจ้างเชียงใหม่ธุรกิจ นายหน้า ค้าต่าง  เสนอชื่อ นายเทอดศักดิ์ เจียมกิจวัฒนาวัดศรีภูมิวัน                                            เสนอชื่อ นายสหกรณ์ สินนาวัดโนนสวรรค์                                      เสนอชื่อ นายสุเปรม เถื่อนมูลแสนวัดวังนกแอ่น                                         เสนอชื่อ นายอมรเทพ สอดจันทร์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอหนองวัวซอ เสนอชื่อ นางอมรรัตน์ ชัยนามองค์การบริหารส่วนตำบลผาขาว         เสนอชื่อ นายชูศักดิ์ บัวระภาพรรคแทนคุณแผ่นดิน                          เสนอชื่อ นายบุญธร อุปนันท์สำนักงานคระกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ เสนอชื่อ พล.ท.สมโภชน์ เงินเจริญสมาคมศิษย์เก่าตรังวิทยา                       เสนอชื่อ นายสมพล เชียรวิชัยสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครองจั่น จำกัด เสนอชื่อ นายเผด็จ มุ่งธัญญาสมาคมนักเรียนเก่าสุทธาประมุข         เสนอชื่อ นายเฉลิม มหาชนวัดนาคปรก                                            เสนอชื่อ นายวิโรจะโน ชูชาติประเสริฐผลวัดโพธิ์ชัย(พระอารามหลวง) จังหวัดหนองคาย เสนอชื่อ ว่าที่ ร้อยตรี โกมล บุญสูงเพชรกลุ่มเกษตรกรทำนาห้วยใหญ่              เสนอชื่อ นายหลาบ พุฒนาคมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เสนอชื่อ นายสันติภาพ เตชะวณิชองค์การบริหารส่วนตำบลผาบิ้ง           เสนอชื่อ นายธนกฤต อันทะระมูลนิธิคุ้มเกล้าเพื่อไทย                          เสนอชื่อ นายศิริ ฐวกลางกุลสมาคมทหารผ่านศึกษาพิการแห่งประเทศไทย เสนอชื่อ นายสมโชค มีไชยโยสมาคมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทย เสนอชื่อ นายพงศ์กฤษณ์ เสนีวงศ์โรงเรียนบ้านหนองแสงท่าตอนม่วย   เสนอชื่อ นายปรารถนาดี วิขามุขศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)           เสนอชื่อ นายเทียนฉาย กีระนันทน์มูลนิธิเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง          เสนอชื่อ นายไพศาล ศรีจันทร์แดงสมาคมสร้างสรรค์ผู้ประกอบการค้าสลากเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส เสนอชื่อ นายเกษม หลักทองสมาคมการค้าเพื่อนช่วยเพื่อนคนพิการผู้ค้าสลาก เสนอชื่อ นายสมร ญาณกายสมาคมส่งเสริมวิชาชีพผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์ (แห่งประเทศไทย) เสนอชื่อ นายจักรฐะพงษ์ วรบุญเรืองสมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ เสนอชื่อ นายบวร ศรีเปารยะกองทุนหมู่บ้านพนมพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู เสนอชื่อ นายฤทฐิพงค์ เมืองคุณมูลนิธิยกเต้งอุทิศ                                   เสนอชื่อ นายศักดิ์ดา สามารถกลุ่มเกษตรกรทำสวนนาบ่อคำ            เสนอชื่อ นายวิทยา ใกล้ชิดสมาคมปัญจกีฬา                                    เสนอชื่อ พล.ร.อ.อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะวัดบางธรรมนิมิต อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร เสนอชื่อ นายมิสมัย ปุ่งคำน้อยสมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าฮาลาลไทย  เสนอชื่อ นายอดิศักดิ์ อัสมิมานะ