ทัวร์นกขมิ้นรอบ2"นายกฯ"ลุยกระชับพื้นที่

วันที่ 13 ก.ค. 2556 เวลา 18:36 น.
ทัวร์นกขมิ้นรอบ2"นายกฯ"ลุยกระชับพื้นที่
โดย...ปริญญา ชูเลขา

วันนี้น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พยายามทำงานการเมืองเชิงรุกด้วยการขยันลงพื้นที่ ระหว่างวันที่ 14-15 ก.ค.นี้ นายกรัฐมนตรี “ทัวร์นกขมิ้น” รอบ 2 จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดมหาสารคาม พาคณะรัฐมนตรี(ครม.) ยกคณะมาเหยียบถึงถิ่นบ้านเกิด นายเนวิน ชิดชอบ แกนนำพรรคภูมิใจไทย(ภท.) สร้างบรรยากาศในจังหวัดบุรีรัมย์คึกคักอย่างมากทุกมุมเมืองเต็มไปด้วยรูป นส.ยิ่งลักษณ์ เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการบัตรเครดิตเกษตรเต็มทั่วเมือง 

เป้าหมายสำคัญในการเดินทางลงพื้นที่ด้วยตัวเองของนายกรัฐมนตรี เพราะรัฐบาลต้องการทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดทำตัวชี้วัดจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  เพราะรัฐบาลมีเป้าหมาย 4 ด้านในการจัดทำแผนจังหวัดทั่วประเทศ คือ 1.ตัวชี้วัดจังหวัด 2.ศักยภาพเฉพาะจังหวัด 3.ยุทธศาสตร์ใหม่ และ4.แผนปฏิบัติการสำคัญที่สามารถดำเนินการได้ทันทีเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

ที่สำคัญต้องสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 5 เรื่อง คือ 1.ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดเฉพาะ คือ จังหวัดท่องเที่ยว จังหวัดเขตเศรษฐกิจ และจังหวัดการค้าชายแดน  2.การรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี 3.โครงการเงินกู้ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาท 4.โครงการบริหารจัดการน้ำ 3 แสนล้านบาท และ5.การจัดโซนนิ่งพื้นที่เกษตร เพื่อนำไปสู่การลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ

สำหรับภารกิจวันแรกที่นายกรัฐมนตรี เยือนจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 14 ก.ค.นี้ เริ่มตั้งแต่เช้า ตรวจเยี่ยมศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชุมชนบ้านลิ่มทอง และตรวจเยี่ยมโครงการบริหารจัดการน้ำ ณ บ้านนางสนิท ทิพย์นางรอง (น้าน้อย) ซึ่งเป็นตัวอย่างบุคคลที่เคยติดการพนัน มีหนี้สินจำนวนมาก และสามีติดเหล้า แต่สามารถหลุดพ้นวงจรอบายมุขดังกล่าวได้ ด้วยการทำตามนโยบายรัฐบาล คือ การต่อยอดทำบัญชีครัวเรือน ด้วยการใช้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้ามาช่วยเสริมในการสร้างอาชีพ จึงทำให้นายกรัฐมนตรี จะนำตัวอย่างชีวิตของ น้าน้อยมาเป็นแบบอย่างให้คนในชุมชนอื่นๆได้เป็นเลียนแบบ 

ต่อมา 10.00 น. นายกรัฐมนตรี มาติดตามความคืบหน้านโยบายรัฐบาล “โครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร” พร้อมมอบบัตรสินเชื่อเกษตรกร ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ธ.ก.ส.) แก่คนบุรีรัมย์ ณ ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง พร้อมพบปะประชาชนและผู้นำท้องถิ่น จากนั้นเวลา 11.30 น. ตรวจงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของจังหวัด ด้านส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหม ณ บ้านหัวสะพาน อ.พุทไธสง ซึ่งโครงการนี้กลุ่มชุมชนผลิตและปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเอง บนพื้นที่ 500 ไร่ ผลิตแบบครบวงจรเลี้ยงไหมใบอ่อน เลี้ยงไหมใบแก่ การสาวไหม มัด ย้อม ทอ ตัดเย็บ การตลาดและบัญชี นับเป็นชุมชนตัวอย่างที่เข้มแข็ง

ทั้งนี้ในช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการบริหารจัดการข้าวหอมมะลิอินทรีย์ อบต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายสำคัญที่รัฐบาลต้องการจัดทำโซนนิ่งสินค้าเกษตร ที่สำคัญชุมชนแห่งนี้เป็นตัวอย่าชุมชนหลุดพ้นความยากจนด้วยกานำพื้นที่สาธารณะเดิมเป็น “ป่าช้า” เก่า จำนวน 48 ไร่ มาทำประชาคมหมู่บ้านทำการเกษตรโดยแบ่งพื้นที่กัน 127 แปลงๆละ 1 งานจัดสรรคนในชุมชนเฉลี่ยครัวเรือนละ 1 งาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืนด้วยการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ตามถนัดทุกครัวเรือนได้มีที่ทำกินเป็นของตัวเอง และมีที่อยู่อาศัยอีกด้วย 

และตรวจเยี่ยมงานตัวอย่างขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)โคกกลาง ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการ เอสเอ็มแอล ของรัฐบาล ที่น่าสนใจชุมชนแห่งนี้มีแนวคิดในการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งด้วยตัวเอง กล่าวคือในการปรับพื้นที่จัดระบบน้ำเพื่อการเกษตร ด้วยการใช้ “โอ่ง” มาใช้กักเก็บน้ำ ประจำแปลง ด้วยการใช้ โอ่ง จำนวน 100 ใบ เพื่อใช้กักเก็บน้ำไว้บริโภคและทำการเกษตร ให้แก่ชาวบ้านใน อบต.แห่งนี้ ที่มีประชากร 1,353 ครัวเรือน พื้นที่ทำการเกษตร 35,352 ไร่ ที่สำคัญยังมีพื้นที่การผลิตข้าวหอมมะลิ(ข้าวนาปี)ชั้นเลิศเป็นข้าวหอมอินทรีย์ มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 338 ครัวเรือน คิดเป็นพื้นที่ 8,800 ไร่ ผลิตข้าวหอมมะลิป้อนตลาด จำนวน 5,649 ตันต่อปี 

ปิดท้ายโปรแกรมประจำวันด้วยการไปฟังการบรรยายสรุปยุทธศาสตร์จังหวัดมหาสารคาม ผังเมือง และภาพรวมการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงระเบียงอาเซียนเศรษฐกิจอาเซียน ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 208 เส้นทาง อำเภอเมือง – ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ทั้งนี้นายกรัฐมนตรี จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม “บึงกุย” หนองน้ำขนาดใหญ่ในภาคอีสาน หรือ ที่ได้รับฉายาว่า สะดืออีสาน พื้นที่ 2,750 ไร่ จุน้ำได้ 5.6 ล้านลบ.ม. แต่กลับเกิดปัญหาน้ำแล้งทุกปี ซึ่งทางจังหวัดเสนอการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแก้มลิงรองรับน้ำป้องกันน้ำท่วมฤดูฝน และเก็บกักน้ำไว้ในฤดูแล้ง พร้อมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

สำหรับวันสุดท้ายทัวร์นกขมิ้น ในวันที่ 15 ก.ค.นี้ นายกรัฐมนตรี เอาฤกษ์เอาชัยก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร ด้วยการเดินทางไปสักการะ “พระพุทธมงคล” ณ วัดพุทธมงคล หรือ วัดพระยืน ต.คันธารราษฎร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม อันโด่งดังว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งจังหวัดมหาสารคาม เพราะมีพระพุทธมงคลเป็นพระพุทธรูปยืนใต้ต้นโพธิ์ มีลักษณะคล้ายงอกมาจากต้นโพธิ์

จากนั้น นส.ยิ่งลักษณ์ มาเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด และการจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดมหาสารคาม ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ ณ โรงแรมตักสิลา ก่อนเดินทางกลับและเตรียมเดินทางไปประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)สัญจร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 18-19 ก.ค.นี้