ตม.หึ่งรับสินบนต่างด้าวเข้าปท.ปปช.ฟ้องครม.ออกมาตราการคุม

  • วันที่ 16 ก.พ. 2553 เวลา 10:49 น.

ตม.หึ่งอีกเรียกใต้โต๊ะลงตราคนต่างด้าวอยู่ในประเทศ ปปช.ฟ้องครม. ออกมาตรการคุมเข้ม

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้  นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี เสนอ ข้อเสนอแนะการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ของด้านตรวจคนเข้าเมืองใช้ดวงตราประทับของเจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมืองประทับในหนังสือเดินทางเพื่อเป็นหลักฐานว่ามีการผ่านข้า-ออกราชอาณาจักรไทย ทั้งที่ผู้ถือหนังสือเดินทางมิได้ผ่านเข้า-ออก เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เข้าสู่ที่ประชุมเป็นวาระเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้รับรายงานมีการทุจริตของเจ้าหน้าที่ตม.เรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน แลกกับการลงตราประทับให้กับคนต่างด้าวเข้าพำนักในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว แต่เมื่อครบกำหนดให้ออกจากประเทศ ก็มิได้เดินทางออก โดยว่าจ้างเจ้าหน้าที่ตม.ให้ลงตราประทับในหนังสือเดินทางเพื่อเป็นหลักฐานว่ามีการอนุญาติเดินทางเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร

จึงเสนอครม. ขอสนับสนุนงบประมาณให้แก่ตม.ในการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องมือที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูง ให้ครบทุกแห่งและเป็นระบบเดียวกัน พร้อมกับมีการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ บันทึกภาพถ่ายที่มีประสิทธิภาพ  กำหนดให้ สตช. สั่ง ตม. กำหนดหลักเกณฑ์  การปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจอนุญาติที่ชัดเจนให้พนักงานเจ้าหน้าทีของด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกคน ทุกแห่ง ต้องลงลายมือชื่อกำกับรอยตราประทับของพนักงานเจ้าหน้าที่ในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางหรือเอกสารผ่านแดนทุกชนิด

ขอให้ สตช.มีหนังสือสั่งการเพิ่มเติม เพื่อกำชับเจ้าหน้าที่มิให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากประชาชนผู้ใช้บริการ หากฝ่าฝืนให้ดำเนินการทางวินัยและอาญาโดยเคร่งครัดทุกราย  กำหนดหลักเกณฑ์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องทำการตรวจสอบคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรไทย เป็นการชั่วคราวที่มีพฤติการณ์เดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรติดต่อกันบ่อยครั้ง ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนต่างด้าวกลุ่มประเทศที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 

ทั้งนี้ที่ประชุมครม.ได้เห็นชอบตามที่นายสุเทพเสนอ โดยอนุมัติให้มีการจัดสรรงบ 250 ล้านบาทเพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ตรวจลงตราประทับ 58  ด่านทั่วประเทศเพื่อป้องกันการทุจริต

 

เรื่องอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Nytive

ข่าวอื่นๆ