กกต.ออกกฏเหล็กหาเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เลือกตั้งอบจ.

วันที่ 11 พ.ย. 2563 เวลา 21:20 น.
กกต.ออกกฏเหล็กหาเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เลือกตั้งอบจ.
กกต.แจ้งผู้สมัครนายก อบจ.และสมาชิก อบจ.ต้องแจ้งค่าใช้จ่ายต่อ กกต.จังหวัดการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทรวมเกิน 5 พันบาท

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธุ์ระบุว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 เห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบ.) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ตามบทเฉพาะกาลมาตรา 142 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม และกำหนดวันเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 นั้น 

ผู้สมัครพรรคการเมือง หรือผู้ช่วยหาเสียง สามารถหาเสียงเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2563 จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน คือวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สมัครสามารถหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือมอบ หรือว่าจ้างบุคคล หรือนิติบุคคลดำเนินการแทนได้ทางช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์, โซเซียลมีเดีย, ยูทูป, แอปพลิเคชั่น, อีเมล์, เอสเอ็มเอส หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นทุกประเภท และสามารถระบุชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ นโยบายของผู้สมัคร คติพจน์ คำขวัญ ข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัคร 

ทั้งนี้ ต้องระบุชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จำนวน และวันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณที่เห็นได้ชัดเจน สำหรับผู้สมัครที่จะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมือง หรือการนำภาพบุคคลเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งจะต้องได้รับความยินยอมจากพรรคการเมืองหรือบุคคลนั้น 

ส่วนกรณีบุคคลใดที่มิได้เป็นผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ค่าจ้างจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ค่าตอบแทนในการดำเนินการ ไม่ว่าด้วยวิธีการใดเพื่อให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ โซเซียลมีเดีย อีเมล์ โปรแกรมค้นหา หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น รวมแล้วจำนวนเกินกว่า 5,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ผู้นั้นแจ้งค่าใช้จ่ายให้ผู้สมัครทราบ และผู้สมัครต้องแจ้งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบตามแบบขอแจ้งค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์