โพลนิด้าเผยประชานิยมเพื่อไทยโดนใจคน

  • วันที่ 29 พ.ค. 2554 เวลา 19:42 น.

นิด้าโพลเผยผลสำรวจนโยบายประชานิยม พบคนสนใจนโยบายของพรรคเพื่อไทยมากกว่าประชาธิปัตย์ แต่เชื่อว่าคนได้รับประโยชน์จากนโยบายคือนักการเมือง

เมื่อวันที่ 29 พ.ค.  ศูนย์สำรวจความคิดเห็นของประชาชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้าโพล ได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง นโยบายประชานิยม ที่ดำเนินการสำรวจประชาชนทั่วประเทศในทุกระดับการศึกษาและกลุ่มอาชีพจำนวน 1,234 ตัวอย่างระหว่างวันที่ 24-25 พ.ค.พบว่า นโยบายประชานิยมของพรรคการเมืองต่างๆ ที่ประชาชนสนใจมากที่สุด คือ พรรคเพื่อไทย 25.45% รองลงมาคือ พรรคประชาธิปัตย์ 18.23% และกลุ่มตัวอย่าง 7.86% ระบุว่า ไม่มีนโยบายของพรรคการเมืองใดน่าสนใจ

ขณะที่นโยบายประชานิยมที่ประชาชนต้องการมากที่สุดคือ มาตรการควบคุมราคาสินค้า 46.19% รองลงมาคือการปรับค่าแรงขั้นต่ำ 40.28% นโยบายประกันรายได้ 33.79% นโยบายเพิ่มโอกาสทางการศึกษา 32.41% และการแก้ปัญหายาเสพติด 25.12%

นอกจากนี้ประชาชนยังมองว่าผู้ที่ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดจากนโยบายประชานิยมอันดับหนึ่ง คือนักการเมือง38.09 % อันดับสองคือประชาชน26.18 % ที่เหลือเป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพล ประเทศชาติ และนักธุรกิจเอกชน

อย่างไรก็ตามมีประชาชนถึง 45.54% ไม่แน่ใจว่าจะได้รับประโยชน์จากนโยบายประชานิยมของนักการเมืองหรือไม่ ขณะที่ 26.09คิดว่าจะได้รับประโยชน์จากนโยบายของพรรคเพื่อไทยและ 17.99% คิดว่าจะได้รับประโยชน์จากนโยบายพรรคประชาธิปัตย์

สำหรับสาเหตุหลักที่ทำให้นโยบายประชานิยมบางอย่างไม่ได้ผลนั้นประชาชนส่วนใหญ่ 35.09% มองว่าเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น รองลงมาคือ การขาดการจัดการบริหารที่ดี 15.40 % และขาดความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ 15.24 %

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ