ปธ.ศาลปกครองสูงสุดตั้งโฆษกและรองแล้ว

วันที่ 01 เม.ย. 2554 เวลา 20:40 น.
ประธานศาลปกครองสูงสุด  ตั้งไพโรจน์-สายทิพย์-วชิระ นั่งโฆษก-รองโฆษกศาล

ดร.หัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล ประธานศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายไพโรจน์ มินเด็น ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง โฆษกศาลปกครอง และให้ รศ.ดร.สายทิพย์ สุคติพันธ์ และ นายวชิระ ชอบแต่ง  ตุลาการศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง รองโฆษกศาลปกครอง ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ โดยโฆษกศาลปกครอง และรองโฆษกศาลปกครอง มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงานในการให้ข่าว บริการข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ ตลอดจน การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศาลปกครองกับประชาชนและสื่อมวลชน รวมทั้ง เสนอแนะ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ แก่สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง