มาร์คแนะขรก.ยึดหลักธรรมาภิบาลปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 01 เม.ย. 2554 เวลา 14:10 น.
นายกรัฐมนตรีแนะข้าราชการต้องมีความซื่อสัตย์-เสียสละ และยึดหลักธรรมาภิบาล รวมถึงนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ให้กับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2553 เนื่องในวันที่ 1 เมษายนของทุกปีเป็นวันข้าราชการพลเรือน โดยมีทั้งสิ้น 610 คน จากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่มีการประพฤติและมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวให้โอวาทกับข้าราชการที่ได้รับรางวัลว่า “ประเทศชาติของเราจะเจริญก้าวหน้าได้ ต้องอาศัยบุคลากรที่ดี ซื่อสัตย์ เสียสละ โดยเฉพาะข้าราชการไทย ที่มีหน้าที่หลัก คือการทำเพื่อประชาชนโดยตรง ขอให้ยึดมั่นทำดี เป็นแบบอย่างที่ดี นำหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการทำงานและในการดำรงชีวิต”

นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า การเพิ่มค่าตอบแทนให้กับข้าราชการพลเรือนที่จะมีผลในวันที่ 1 เมษายน จะมีผลดีในการช่วยเรื่องค่าครองชีพให้กับข้าราชการบุคลากรภาครัฐ ที่ปัจจุบันค่าครองชีพปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่วนของแรงงานขั้นต่ำก็อยู่ระหว่างการหารือ เนื่องจากภาคธุรกิจก็ให้ความเข้าใจ แต่คงต้องใช้เวลาเพราะต้องผ่านการหารือของ 3 ฝ่าย