ขรก.-ลูกจ้างวอนบุญจงแก้ปัญหาเบิกสวัสดิการ

วันที่ 22 ก.พ. 2554 เวลา 17:33 น.
ขรก.-ลูกจ้าง ท้องถิ่นวอน บุญจง ช่วยแก้ปัญหาเบิกสวัสดิการรักษาพยาบาล จี้รัฐเร่งยกร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เมื่อเวลา 14.00 น.ที่กระทรวงมหาดไทย นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง นายกสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่น พร้อมด้วยตัวแทนองค์กรภาคี 155 องค์กร  จำนวน 200 คน จาก 75 จังหวัดทั่วประเทศ ได้เดินทางเข้าพบนายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รมช.มหาดไทยในฐานะที่กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปถ.) เพื่อชี้แจงอุปสรรคการเบิกจ่ายเงินค่าสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล รวมถึงชี้แจงเกี่ยวกับความจำเป็นต้องร่วมเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ ....

นายพิพัฒน์ กล่าวว่า จากการที่รัฐธรรมนูญปี 2550 กำหนดให้รัฐบาลต้องยกร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ....ให้แล้วเสร็จใน 2 ปี แต่ขณะนี้ผ่านมาสองรัฐบาลแล้ว ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวยังไม่เป็นรูปเป็นร่าง จึงอยากให้นายบุญจง เร่งผลักดันให้เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาด้วย เนื่องจาก พ.ร.บ.ดังกล่าว จะสามารถแก้ปัญหาการเรียกรับเงินในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึงการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลต่ำกว่ามาตรฐานของข้าราชการพลเรือน ที่สามารถเบิกจ่ายตรงได้เป็นต้น

ด้านนางณัฐพร ภูศรีฤทธิ์ ปลัด อบต.สำโรง จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ตนเองป่วยเป็นโรคมะเร็งชนิดหนึ่งขั้นระยะสุดท้าย และได้มีการผ่าตัดอัยวะบางส่วนไปแล้ว ซึ่งในเมืองไทยมีคนเป็นน้อยมาก โดยใช้เงินรักษาพยาบาลไปร่วม 2 ล้านบาท ซึ่งเงินดังกล่าวเป็นงบพัมนาท้องถิ่นของ อบต.เมื่อนำเงินจำนวนนี้มารักษาพยาบาลก็จะทำให้ไปกระทบต่อการพัฒนาตำบลที่อยู่ในการดูแลของ อบต. ดังนั้น จึงอยากให้จัดงบอุดหนุนสัวสดิการณ์ด้านค่ารักาพยาบาลของข้าราชการท้องถิ่นด้วย โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคร้ายแรงเช่น โรคมะเร็ง โรคไต พร้อมทั้งจัดตั้งกองทุนระยาวขึ้น จึงอยากให้กระทรวงมหาดไทยเสนอเรื่องดังกล่าวไปยังคณะกรรมการกระจายอำนาจ ที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นประธาน 

นายบุญจง กล่าวว่า เรื่องสวัสดิ์การณ์รักษาพยาบาลก็พยายามจะดำเนินการให้ ไม่ได้ทอดทิ้ง จึงขอให้นายกฯ อบต.ทำโครงการพัฒนาเสนอมายังกระทรวงมหาดไทย เพื่อจัดงบลงไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของท้องถิ่นไปทดแทน ส่วน อบต.แห่งอื่นที่มีกรณีคล้ายกันนั้น จะต้องมาพิจารณาเป็นรายๆ ไป ส่วนเรื่อง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.....นั้น ขณะนี้ทราบว่าอยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ซึ่งตนจะไปติดตามให้ว่าจะสามารถบรรจุเข้าในวาระการประชุมสภาได้เมื่อใด แต่เวลานี้การพิจารณาวาระต่างๆ ในสภายังเป็นเรื่องเร่งด่วน เช่น การแถลงนโยบายของรัฐบาล และการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ดังนั้น จึงต้องให้วาระเร่งด่วนผ่านพ้นไปก่อน

นายบุญจง กล่าวว่า ขอให้ทางสมาคมส่งตัวแทนมาหารือกับทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เพื่อดูว่ายังต้องการประเด็นใดที่จะให้กระทรวงเสนอต่อคณะกรรมการกระจายอำนาจ และ ส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ...... เพื่อสะท้อนถึงสิ่งที่สมาคมต้องการ

ทั้งนี้สมาคมที่มาเรียกร้องอาทิ ทิ ผู้แทนสมาคมลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ผู้แทนชมรมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประจำจังหวัด ผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัด ผู้แทนเครือข่าย ก.จังหวัด ผู้แทนชมรมนิติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย และผู้แทนเครือข่ายข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ประสบปัญหาการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล เป็นต้น