ไฟเขียวเพิ่มความสามารถอุตฯใต้ระเบียบอียู

วันที่ 22 ก.พ. 2554 เวลา 17:29 น.
ครม.เห็นชอบมาตรการเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมไทยภายใต้ระเบียบ  EU หวังยกระดับไทยเป็นศูนย์กลางผลิตสินค้ารักษ์สิ่งแวดล้อมในอาเซียน

นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ( ครม.) เห็นชอบมาตรการเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมไทยในการแข่งขันภายใต้กฎระเบียบของสหภาพยุโรป หรือ EU White Paper (ระยะที่ 2) มีระยะเวลาตั้งแต่ พ.ศ. 2555-2557 และได้อนุมัติกรอบงบประมาณในการดำเนินการระยะ 3 ปี จำนวน 368.34 ล้านบาท 

ทั้งนี้เพื่อเดินหน้าให้สอดรับกับการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมกฎระเบียบของประเทศคู่ค้า ประกอบกับกระแสความต้องการสินค้ารักษ์สิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ขณะที่ประเทศคู่แข่ง เช่น สิงคโปร์ และมาเลเซีย ต่างเร่งพัฒนาเพื่อยกระดับการผลิตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนั้น ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินโครงการระยะที่ 2 เพื่อช่วงชิงโอกาสที่จะเป็นศูนย์กลางผลิตสินค้ารักษ์สิ่งแวดล้อมในอาเซียนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้ปรับระยะเวลาดำเนินการในระยะที่ 2 ช่วงปี พ.ศ. 2554 - 2555 และระยะที่ 3 ช่วง พ.ศ. 2556-2560 รวมเป็นระยะเดียวคือ โครงการระยะที่ 2 ในช่วง พ.ศ. 2555-2557 เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางผลิตสินค้ารักษ์สิ่งแวดล้อมในอาเซียน

สำหรับกลยุทธ์การดำเนินงานระยะที่ 2 ได้แก่ การสร้างกระแสการตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภาครัฐ ผู้ประกอบการ และประชาชน  , การพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล , การพัฒนากฎระเบียบเพื่อปกป้อง ส่งเสริม และผลักดันให้เกิดการพัฒนาการผลิตที่สอดรับตามแนวโน้มของกระแสโลก รวมทั้งการส่งเสริมการนำวัสดุหมุนเวียนมาใช้ในผลิตภัณฑ์ใหม่

"เป้าหมายคือการมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางผลิตสินค้ารักษ์สิ่งแวดล้อมในอาเซียน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าสินค้ารักษ์สิ่งแวดล้อมในตลาดโลก ซึ่งมีมูลค่า 5.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี พ.ศ. 2553 และคาดว่าจะเติบโตสูงถึง 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี พ.ศ. 2563  และนำไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำได้"นายวัชระกล่าว