กก.สรรหาสว.ตั้งอนุสรรหา6ภาค

  • วันที่ 21 ก.พ. 2554 เวลา 20:04 น.

คณะกรรมการสรรหาสว. ประชุมนัดแรก มีมติแต่งตั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา  6 ภาค โดยให้เลขาธิการขององค์กรอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธาน

เมื่อเวลา16.30น. นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการสรรหาส.ว. เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการสรรหา 7 คน ว่า ที่ประชุมเห็นว่าหากให้นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส รองผู้ว่าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ในฐานะรักษาการแทนผู้ว่า สตง. ทำหน้าที่กรรมการสรรหา อาจเกิดข้อโต้แย้งได้ จึงใช้รัฐธรรมนูญมาตรา 113 วรรคท้าย ที่บัญญัติว่าในกรณีที่ไม่มีกรรมการในตำแหน่งใด หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ากรรมการทีเหลืออยู่นั้นมีจำนวนไม่น้องกว่ากึ่งหนึ่งให้คณะกรรมการส รรหส.ว.ประกอบด้วยกรรมการที่เหลืออยู่ เพียง 6 คนเท่านั้น และแต่งตั้งให้นายชัช ชลวร ประธานศาลรัฐธรรมนูญเป็นประธานกรรมการสรรหาส.ว. 

“ตามกรอบระยะเวลาในวันที่ 16 มี.ค.ซึ่ง จะเป็นการประชุมคณะกรรมการสรรหานัดถัดไปกกต.ก็จะต้องส่งมอบรายชื่อองค์กรที่ เสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาและประวัติให้กับคณะกรรมการสรรหาที่จะมีเวลา ดำเนินการสรรหาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน โดยจะต้องส่งรายชื่อผู้ที่จะได้รับการสรรหาเป็นส.ว.ไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาไม่เกินวันที่ 19 เ.ย. ซึ่งเราคิดว่าในช่วงเวลาที่กกต.เสนอชื่อให้คณะกรรมการสรรหาพ.ร.บ.จัดตั้ง จังหวัดบังกาฬจะมีผลบังคับใช้แล้วตรงนั้นก็ดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาที่ จะพิจารณาในเรื่องสัดส่วนของการสรรหา” นายสุทธิพล กล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาเพื่อช่วยกลั่นกรอง ของคณะกรรมการสรรหา  ในแต่ละภาค ๆละ  1 คณะ โดยให้เลขาธิการขององค์กรอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธาน ประกอบด้วย ภาควิชาการมีเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นประธาน  ภาครัฐ เลขาธิการปปช. เป็นประธาน ภาคเอกเชน เลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธาน ภาควิชาชีพ รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง  เป็นประธาน และภาคอื่นๆ เลขากกต.  เป็นประธาน

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ