ครม.ตั้งกรณ์เป็นประธานคุมประชาภิวัฒน์

  • วันที่ 08 ก.พ. 2554 เวลา 17:52 น.

คณะรัฐมนตรีมีมติตั้ง "กรณ์" เป็นประธานคณะทำงานคุมการขับเคลื่อนนโยบาย "ประชาวิวัฒน์" ของรัฐบาล 

นายมารุต มัสยวาณิช รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งคณะทำงานติดตามการขับเคลื่อนโครงการประชาวิวัฒน์ จำนวน 22 คน โดยมีนายกรณ์  จาติกวณิช รมว.คลัง เป็นประธาน

นอกจากนี้มีคณะทำงาน อาทิ นายสถิตย์  ลิ่มพงศ์พันธ์ อดีตประปลัดกระทรวงการคลัง ดูแลเรื่องค่าครองชีพ , นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ ดูแลเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและประกันสังคม , นายสังศิต  พิริยะรังสรรค์ ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดูแลเรื่องเศรษฐกิจนอกระบบและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน , นายจิรายุ  ตุลยานนท์ เลขานุการส่วนตัวของ รมว.คลังดูแลเรื่องการประชาสัมพันธ์ , นายอำนวย  ปรีมนวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ดูแลเรื่องข้อมูลด้านผลงาน เป็นต้น

ทั้งนี้คณะทำงานดังกล่าว มีอำนาจหน้าที่พิจารณาติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรายงานความคืบหน้าต่อประธาน, เชิญหน่วยงานจากส่วนราชการ และภาคเอกชนมาร่วมหารือให้ข้อมูลหรือร่วมปฏิบัติการตามความเหมาะสม และ พิจารณาและปฏิบัติงานอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ.2554 เป็นต้นไป

ข่าวอื่นๆ