ครม.ตั้งกรณ์เกาะติดประชาวิวัฒน์

  • วันที่ 08 ก.พ. 2554 เวลา 17:48 น.

ครม.ตั้งกรณ์นั่งประธานคณะทำงานติดตามโครงการประชาวิวัฒน์ตามนโยบายรัฐบาล

นายศุภชัย ใจสมุทร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานติดตามการขับเคลื่อนโครงการประชาวิวัฒน์ โดยมีนายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง เป็นประธาน
         
สำหรับคณะทำงานจะแยกเป็นรายหัวข้อ ได้แก่ เรื่องค่าครองชีพ แหล่งเงินทุน และประกันสังคม มีนายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธ์ อดีตปลัดกระทรวงการคลัง และผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นคณะทำงาน

เรื่องอาหาร มี น.ส.วรรณวิมล ศิริวัฒน์เวชกุล และนายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ เป็นคณะทำงาน เรื่องพลังงาน มีนายเอกราช อินทรสมบัติ และ น.ส.อรปรียา จึงพาณิชย์ เป็นคณะทำงาน, เรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและประกันสังคม มีนายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ และผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นคณะทำงาน
         
เรื่องเศรษฐกิจนอกระบบและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีนายสังศิต พิริยะรังสรรค์, นายไชยณัฐ เจติยานุวัตร, พล.ท.นันทเดช เมฆสวัสดิ์, นายอรัญ วงศ์อนันต์, นายพงษ์ศักดิ์ ชิวชรัตน์, นายธนภณ คารมปราชญ์, นายวีรวิทย์ วิวัฒนวานิช, ผู้แทนสำนักงานกรุงเทพมหานคร และผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นคณะทำงาน
         
เรื่องการประชาสัมพันธ์ มีนายจิรายุ ตุลยานนท์ และผู้แทนกลุ่มสารนิเทศการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เป็นคณะทำงาน, เรื่องข้อมูลด้านผลงาน มีนายอำนวย ปรีมนวงศ์ เป็นคณะทำงาน

ส่วนฝ่ายเลขานุการ มีนายวรจักร บัณฑุวงศ์ และผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นคณะทำงานและเลขานุการ

ข่าวอื่นๆ