"ประวิตร"หนุน 12 เมืองเก่า จัดทำแผนปกป้องพื้นที่

วันที่ 22 มิ.ย. 2565 เวลา 09:57 น.
"ประวิตร"หนุน 12 เมืองเก่า จัดทำแผนปกป้องพื้นที่
"บิ๊กป้อม" หนุน 12 เมืองเก่า จัดทำแผนปกป้องพื้นที่ เน้น คุณค่าและคงอัตลักษณ์ ย้ำคุมเข้มก่อสร้างอาคาร สืบสานประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ไทย

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ครั้งที่1/2565 ผ่านระบบ VTC โดยที่ประชุมได้รับทราบ ผลการดำเนินงานอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า รายเมือง ปี 64 จำนวน 35 เมือง มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะอนุกรรมการรายเมือง โดยเสนอให้กำหนด"ตัวชี้วัดสาธารณะ" เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานในภาพรวม ซึ่ง พล.อ.ประวิตร ได้กำชับให้ความสำคัญกับตัวชี้วัด และให้สำนักงบประมาณ พิจารณาจัดสรรงบประมาณดำเนินการให้มีความต่อเนื่อง โดยยังคงมุ่งหมายขับเคลื่อนดำเนินงานอนุรักษ์และพัฒนาในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรม สู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมไปกับการสร้างงานและสร้างรายได้ที่ยั่งยืน ส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจของประชาชน ตลอดจนสร้างความภูมิใจและตระหนักคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองเก่าไปพร้อมๆกัน

จากนั้นที่ประชุมได้เห็นชอบหลักการโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (แห่งใหม่) เน้น การอนุรักษ์พลังงานและภูมิสถาปัตยกรรม ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเห็นชอบ แผนและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสงขลา และโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าอีก 12 เมือง ได้แก่ กำแพงเพชร, เพชรบุรี, ตะกั่วป่า, แม่ฮ่องสอน, กาญจนบุรี, ยะลา, นราธิวาส, พิษณุโลก, ร้อยเอ็ด, อุทัยธานี, ตรัง และฉะเชิงเทรา และเห็นชอบโครงการปรับปรุงฟื้นฟูและจัดระเบียบท่องเที่ยวเดิม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ ภายในเขตพื้นที่เมืองเก่ากาญจนบุรี รวมทั้งเห็นชอบให้จังหวัดที่มีเมืองเก่า 35 จังหวัด จัดทำประกาศจังหวัด เรื่องมาตรการในการควบคุมการก่อสร้างอาคารของภาครัฐบาล และโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของภาคเอกชนบนที่ดินของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด

"พล.อ.ประวิตร กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เร่งรัดแผนงานตามมติให้ทันตามกรอบเวลา โดยบูรณาการทำงานร่วมกัน มุ่งให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่อนุรักษ์ เพื่อสืบสานและดำรงคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน และขอให้ กรุงเทพมหานครฯและกรมเจ้าท่า ร่วมเร่งรัดและติดตามการขออนุญาต ปรับปรุงการก่อสร้างท่าเรือวัดโพธิ์ ให้เป็นไปตามแผนแม่บทการอนุรักษ์ที่กำหนด พร้อมทั้งให้สร้างการรับรู้และส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน มีส่วนร่วมอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ไปด้วยกัน"