logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

ครม.ไฟเขียวงบกลาง 2,241 ล้านซ่อมถนนอปท.พังจากน้ำท่วม

14 มิถุนายน 2565

ครม.เห็นชอบให้ใช้งบกลาง 2,241 ล้านซ่อมแซมถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชำรุดเสียหายจากภัยน้ำท่วม 40 จังหวัด รวม 889 โครงการ

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า ครม.อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นวงเงิน 2,241 ล้านบาท ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เพื่อก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยจำนวน 40 จังหวัด อปท.จำนวน 625 แห่ง รวม 889 โครงการ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยรายงานว่า ในช่วงเดือน พ.ค.-ต.ค. 2564 ได้เกิดอุทกภัยจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ คือพายุโซนร้อนโกนเซิน และพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ เป็นสาเหตุให้สิ่งก่อสร้าง ถนน สิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ของ อปท.ได้รับผลกระทบในหลายพื้นที่ มีทั้งโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 13 จังหวัด 13 อบจ. 13 โครงการ เช่น โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาดยาง ซ่อมสร้างถนนลูกรังปิดผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต, เทศบาลนครมี 1 จังหวัด 1 เทศบาลนคร 2 โครงการ คือ เทศบาลนครนครราชสีมาเช่น ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก, เทศบาลเมือง 2 จังหวัด 2 เทศบาลเมือง 4 โครงการ เช่น ปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตด้วยวิธี Overlay และเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)ใน 40 จังหวัด 189 เทศบาลตำบล 420 อบต.จำนวน 870 โครงการ เช่น ปรับปรุงผิวจราจรจากถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุกบดอัด

ขณะที่กระทรวงกลาโหมและกระทรวงคมนาคมเห็นด้วยกับการอนุมัติงบประมาณครั้งนี้ โดยกระทรวงคมนาคมมีความเห็นเพิ่มเติมว่า โครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณควรมีความพร้อมของแบบแปลนและประมาณราคา สามารถดำเนินการก่อสร้างและเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จโดยเร็ว และขอให้กระทรวงมหาดไทยปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติครม.และหลักธรรมาภิบาลโดยเคร่งครัดต่อไป