"พี่ศรี"เล็งปลุกลูกความที่เคยช่วยเหลือ ไม่เลือกพรรคที่มารังแก

วันที่ 07 มิ.ย. 2565 เวลา 08:58 น.
"พี่ศรี"เล็งปลุกลูกความที่เคยช่วยเหลือ ไม่เลือกพรรคที่มารังแก
"ศรีสุวรรณ" เล็งรณรงค์ให้ลูกความที่เคยช่วยทำคดีทั่วประเทศ ไม่ให้เลือกพรรคการเมืองที่เอาเรื่องส่วนตัวมารังแก

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.65 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า "ต่อไปนี้อาจต้องรณรงค์ให้ลูกความที่พี่ศรีช่วยทำคดีทั่วประเทศ ไม่ให้เลือกพรรคการเมืองที่เอาเรื่องส่วนตัวมารังแกพี่ศรีสุวรรณจะได้หรือไม่?"

นายศรีสุวรรณ ยังยกเอาบทบัญญัติเรื่องสิทธิบุคคลและชุมชน ในรัฐธรรมนูญ2560 มาโพสต์ด้วยว่า

ไม่พูดมาก…เจ็บคอ…เอา รธน.2560 ม.41(2)(3) ม.42 ม.51 ม.78  ประกอบ ม.5 วรรคแรก ไปอ่านกันเอาเองครับ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๖๐

มาตรา ๔๑ บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ

(๒) เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว

(๓) ฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดเนื่องจากการกระทําหรือการละเว้นการกระทําของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ

มาตรา ๔๒ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหกรณ์ สหภาพ องค์กร ชุมชน หรือหมู่คณะอื่น

การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ที่ตราขึ้นเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อการป้องกันหรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด

มาตรา ๕๑ การใดที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของรัฐตามหมวดนี้ ถ้าการนั้น เป็นการทําเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง ย่อมเป็นสิทธิของประชาชนและชุมชนที่จะติดตาม และเร่งรัดให้รัฐดําเนินการ รวมตลอดทั้งฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดให้ประชาชน หรือชุมชนได้รับประโยชน์นั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๗๘ รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชน….. มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ด้านต่าง ๆ …. และการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมตลอดทั้งการตัดสินใจทางการเมือง และการอ่ืนใด บรรดาที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน

มาตรา ๕ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ หรือการกระทําใด ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติหรือการกระทํานั้นเป็นอันใช้บังคับ มิได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 65 นายอนันต์ชัย ไชยเดช ทนายความผู้รับมอบอำนาจจาก พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภา ผู้แทนราษฎร (กมธ.ป.ป.ช.) เข้ายื่นหนังสือร้องเรียน ให้อธิบดีกรมการปกครอง ในฐานะนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร เพื่อขอเพิกถอนชื่อสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ที่มีนายศรีสุวรรณ จรรยา ดำรงตำแหน่งเป็นอุปนายกและเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ออกจากทะเบียนสมาคมฯ