"อนุพงษ์"ย้ำให้สภา กทม.ทำงานยึดหลักธรรมาภิบาล

วันที่ 06 มิ.ย. 2565 เวลา 16:04 น.
"อนุพงษ์"ย้ำให้สภา กทม.ทำงานยึดหลักธรรมาภิบาล
รมว.มหาดไทย กล่าวเปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งแรก เน้นย้ำยึดหลักธรรมาภิบาลและคำนึงถึงประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อบริการสาธารณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สูงสุดกับคนกรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวเปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานคร(ส.ก.)ครั้งแรก หลังจากได้รับการเลือกตั้ง โดยมี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. พร้อมด้วยส.ก. คณะผู้บริหาร หน่วยงานราชการสังกัด และข้าราชการกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทุกท่าน ที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาวกรุงเทพมหานคร ให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่อันทรงเกียรติ ขอให้ทุกท่านปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและคำนึงถึงประชาชน เป็นศูนย์กลาง อันจะทำให้การบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานคร

สำหรับ การเปิดประชุมสภากรุงเทพมหานครในวันนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 30 ที่ระบุว่า “ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมสภากรุงเทพมหานครเพื่อให้สมาชิกได้มา ประชุมเป็นครั้งแรก” และพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 17 ซึ่งในวรรคสามระบุว่า “ถ้าเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น เมื่อมีการประกาศผลการเลือกตั้ง และมีสมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับเลือกเกินกึ่งหนึ่งแต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคนแล้ว หากมีความจำเป็นต้องเรียกประชุมสภาท้องถิ่นนั้น ให้เรียกประชุมและปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยในระหว่างนั้นให้ถือว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่”