ซูเปอร์โพลเผยคน 71.2% เชื่อเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวหลังรัฐบาลเปิดประเทศ

วันที่ 29 พ.ค. 2565 เวลา 12:53 น.
ซูเปอร์โพลเผยคน 71.2% เชื่อเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวหลังรัฐบาลเปิดประเทศ
ผลสำรวจซูเปอร์โพลเผยประชาชน 71.2% เชื่อมั่นเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวหลังรัฐบาลเปิดประเทศ ขณะที่ 73.4% พอใจรัฐบาลบริหารจัดการพาประเทศผ่านวิกฤตโควิด

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 65 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง ความเชื่อมั่น หลังรุกเปิดประเทศ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศจำนวน 1,139 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 25 – 28 พ.ค. 65 โดยมีผลสำรวจที่น่าสนใจดังนี้

เมื่อสอบถามถึงความเชื่อมั่นต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังรัฐบาลเปิดประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 71.2 เชื่อมั่นว่า เศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัว หลังรัฐบาลเปิดประเทศทั้งเรื่องท่องเที่ยว การส่งออก การลงทุนและการจ้างงาน เป็นต้น ในขณะที่ร้อยละ 28.8 ไม่เชื่อมั่น

นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 73.4 พอใจต่อรัฐบาล ที่สามารถบริหารจัดการพาประเทศผ่านวิกฤตโควิด สู่โรคประจำถิ่น ที่ได้รับการยอมรับจากองค์การระหว่างประเทศได้ดีติดอันดับต้น ๆ ของโลก ในขณะที่ร้อยละ 26.6 ไม่พอใจ

เมื่อสอบถามถึงความเชื่อมั่นต่อ การเจริญสัมพันธ์กับนานาประเทศ ระหว่างสถานการณ์โควิด ในความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 74.9 เชื่อมั่นต่อนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่รุกสานสัมพันธ์กับนานาประเทศ ช่วงปลายโควิด ส่งผลดีต่อการฟื้นตัวและขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในทุกด้าน เช่น ซาอุดิอาระเบีย ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา จีน รัสเซีย เป็นต้น ในขณะที่ร้อยละ 25.1 ไม่เชื่อมั่น

ที่น่าสนใจคือ ความเห็นต่อความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการเปิดประเทศฟื้นฟูเศรษฐกิจทั้งจากภาคประชาชน นักลงทุนผู้ประกอบการและภาครัฐ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.6 เห็นด้วยที่ ทุกฝ่ายควรร่วมมือ มุ่งมั่น เป็นหนึ่งเดียวกันกับนายกรัฐมนตรี ในการเปิดประเทศฟื้นฟูเศรษฐกิจ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนสังคม และภาคการเมือง ในขณะที่ร้อยละ 6.4 ไม่เห็นด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กล่าวว่า ผลโพลชี้ให้เห็นว่า ประชาชนโดยส่วนใหญ่เชื่อมั่นว่า การเปิดประเทศจะช่วยฟื้นฟูสังคม เศรษฐกิจของประเทศในหลายมิติ ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจต่อรัฐบาล ที่สามารถพาประเทศเดินหน้าสร้างความเจริญในหลายด้านผ่านวิกฤตโควิดสู่โรคประจำถิ่น โดยได้รับการยอมรับจากองค์การระหว่างประเทศติดอันดับต้นๆ ของโลก

นอกจากนี้ ยังมีผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐบาลและ พล.อ.ประยุทธ์ ที่ชิงริเริ่มรุกเจริญสัมพันธ์ระหว่างประเทศช่วงปลายโควิด ส่งผลดีต่อความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและมิติต่างๆกับประเทศต่าง ๆ เช่น ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีนและรัสเซีย เป็นต้น โดยประชาชนส่วนใหญ่เกินกว่าร้อยละ 90 เห็นด้วยที่ทุกภาคส่วนควรมุ่งมั่น เห็นประโยชน์และเป็นหนึ่งเดียวกัน เดินหน้าร่วมมือกับรัฐบาลในการรับมือกับฟื้นตัวต่อการเปิดประเทศทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน นักลงทุน ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะภาคการเมือง ที่ร่วมสร้างสรรค์ ไม่สร้างความขัดแย้งแตกแยกให้ประเทศและประชาชนเสียโอกาส