กกต.แนะผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งกทม.-พัทยาแจ้งเหตุใน 7 วัน

วันที่ 22 พ.ค. 2565 เวลา 19:45 น.
กกต.แนะผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งกทม.-พัทยาแจ้งเหตุใน 7 วัน
กกต.แนะผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งกทม.และพัทยาได้ ให้แจ้งเหตุภายใน 7 วัน โดยสามารถแจ้งผ่านออนไลน์ได้

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 65 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีเหตุจำเป็นที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา ในวันที่ 22 พ.ค. 65 ได้นั้น

สามารถแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือ ทำเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่า ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านแอปพลิเคชั่น Smart Vote หรือ เว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main 

ทั้งนี้ให้แจ้งเหตุภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้งระหว่างวันที่ 23-29 พ.ค. 65

เหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ อาทิ มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกลเจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เดินทางออกนอกราชอาณาจักร มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 10 กิโลเมตร ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง หรือเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่คณะกรรมการกำหนด