ติวเข้มเจ้าหน้าที่เลือกตั้งซ่อม ส.ส.กทม.เขตจตุจักร-หลักสี่

วันที่ 29 ม.ค. 2565 เวลา 15:54 น.
ติวเข้มเจ้าหน้าที่เลือกตั้งซ่อม ส.ส.กทม.เขตจตุจักร-หลักสี่
กทม.พร้อมจัดการเลือกตั้งซ่อมสส.กทม. เขตเลือกตั้งที่ 9 จตุจักร-หลักสี่ ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิไปใช้สิทธิลงคะแนน 30ม.ค.65

เมื่อวันที่ 29ม.ค.65 นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (ส.ส.กทม.) เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง ประกอบด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง โดยมี นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตหลักสี่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเยี่ยมและให้ข้อมูล ณ ห้องประชุมเปรมประชากร ชั้น 3 สำนักงานเขตหลักสี่ เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่กฎหมายกำหนด การอ่านคะแนน การวินิจฉัยบัตรดี บัตรเสียเป็นไปอย่างถูกต้อง ในส่วนของการเตรียมความพร้อมประมวลผลคะแนนและรายงานผลการเลือกตั้ง สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักงานปกครองและทะเบียน กกต.กทม. กกต.เขต สำนักงานเขตหลักสี่และเขตจตุจักร ได้ซักซ้อมทำความเข้าใจขั้นตอนกระบวนการรับส่งคะแนน การบันทึกข้อมูล และการรายงานผลการเลือกตั้ง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และโปร่งใส

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (ส.ส.กทม.) เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง ประกอบด้วย เขตหลักสี่ และเขตจตุจักร จำนวน 3 แขวง ได้แก่ แขวงลาดยาว แขวงเสนานิคม และแขวงจันทรเกษม ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 เวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelection/#/

สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เนื่องจากมีเหตุอันสมควร ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายผู้อื่นดำเนินการ ณ ฝ่ายทะเบียน ชั้น 1 แจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงนายทะเบียนท้องถิ่น หรือแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียน  https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscauseSS/#/main โดยสามารถแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิหลังวันเลือกตั้งใน 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565